01 mars 2024

5 min läsning

Innovation

Så ger 5G ett säkrare och effektivare samhälle

Ständig, snabb och pålitlig uppkoppling överallt kommer att bli en katalysator för stora förändringar i våra samhällen. Med 5G ökar möjligheterna för säkrare, effektivare och mer hållbara lösningar inom en rad viktiga industrier och samhällsfunktioner.

Kvinna med hjälm använder surfplatta på arbetsplats.

Vi går mot en framtid av ökad digitalisering och automatisering. 5G-nätet är designat för att koppla upp saker och få dem att kommunicera och agera snabbt och automatiskt. Naturligt är därför att tillverkningsindustrin går i bräschen för att anamma 5G. 

– Inom tillverkningsindustrin har man länge pratat om ”industri 4.0”, vilket står för en ökad digitalisering och automatisering. I dagens fabriker finns fortfarande många manuella moment och de robotar som används utför monotont samma rörelser och uppgifter dag efter dag. Med 5G kommer vi att få se smartare och mobila robotar som kan röra sig runt fabriksgolvet och utföra olika saker, säger Ivan Bretan, affärsutvecklare för 5G på Telia. 

5G är avgörande för att detta ska ske. Med en uppkoppling som är tio till hundra gånger snabbare än dagens 4G kan robotarna reagera blixtsnabbt på nya kommandon och utföra snabba precisionsmoment som ökar effektiviteten. 

– Tyskland ligger långt framme inom området. Här har till exempel Bosch en vision som säger att deras framtida fabriker endast kommer att ha väggar och tak som fasta installationer. Allt annat kommer att vara mobilt. Det öppnar för flexibla produktlinjer där all tillverkning kan skräddarsys, säger Ivan Bretan.

Självkörande lastbilar

Transport och logistik är en annan sektor där 5G kan ge stora vinster, inte minst ur hållbarhetssynpunkt. 5G-nätet möjliggör autonoma, det vill säga förarlösa, fordon. 

Det svenska företaget Einride har redan lanserat sin T-Pod, en fjärrstyrd och eldriven lastbil utan förarhytt som redan har börjat testas på svenska vägar.

– För att fjärroperatörer ska kunna köra på distans krävs korta svarstider. Det kan i princip inte vara några märkbara fördröjningar i dataöverföringen mellan fordonet och den som fjärrstyr, säger Ivan Bretan.

Förbättrad säkerhet

Fjärrstyrda fordon och maskiner har också en viktig roll att spela inom gruvdrift, på stora industriområden och byggarbetsplatser. 

– Här finns många smutsiga och farliga miljöer som man kan plocka bort människor från och ersätta med fjärrstyrda maskiner. Det är både en säkerhetsfråga och en effektivitetsfråga, säger Ivan Bretan.

Robotar med kameror som cirkulerar runt byggarbetsplatsen och skapar 3D-modeller av bygget är en annan möjlighet inom byggindustrin. Med den data som skickas är det enkelt att jämföra modellen av bygget med det slutgiltiga målet för att undvika misstag längs vägen. 

– Även det som kallas remote expert guidance – hjälp på distans – kommer att få en viktig roll. En arbetare på ett bygge kan med hjälp av en kamera på hjälmen eller uppkopplade glasögon få hjälp av en expert som befinner sig på en annan plats. Experten ser det arbetaren ser och kan ge både muntliga och grafiska instruktioner direkt på skärmen. 

Nya möjligheter för jordbrukarna

Jordbrukare har också mycket att vinna på att anamma möjligheterna med 5G. Man talar om precisionsjordbruk. Med strategiskt placerade sensorer både ute i markerna och på maskiner får jordbrukarna löpande information om hur grödorna mår och var bevattning, gödning eller besprutning behövs. Det skickas även en indikation vid fel på maskiner och utrustning så att felen kan åtgärdas innan något går sönder. 

Drönare i luften skapar 3D-bilder över åkrar och analyserar status som kan användas bland annat för att underlätta bevattning. Robotar för växtskydd och rensning minskar behovet av kemikalier.

– Det finns robotar som känner av vad som är önskade grödor och vad som är ogräs, och som snabbt avlägsnar allt ogräs. Det skulle vara mycket kostsamt att skicka ut människor som gör det arbetet, men ännu viktigare är att det reducerar användningen av ogräsbekämpningsmedel. Det är framför allt hållbarhetsaspekten som driver trenden med precisionsjordbruk, säger Ivan Bretan.

Sjukvården får nya resurser

Ett annat område som kommer förändras med 5G är sjukvården. Här finns utökad möjlighet till mobil sjukvård, på exempelvis landsbygden. Telia har tillsamman med region Västerbotten och Ericsson genomfört ett test med mobil mammografi. En bil med mammografiutrustning har kopplats upp via 5G och rört sig runt i regionen för att erbjuda undersökningen till kvinnor.

– Mammografi är en screening som alla kvinnor över 40 år ska göra för att tidigt upptäcka fall av bröstcancer. Vanligtvis behöver kvinnorna åka till ett av de större regionsjukhusen för att göra undersökningen, vilket kan vara långt och bökigt och det är många som uteblir. I och med att man flyttar vården ut till medborgarna kan man fånga upp alla de fall som ska fångas upp, säger Erika Hombert, affärsutvecklare för Healthcare på Telia.

5G-nätet kan även avlasta sjukhusen. Makrotrenden i samhället är en befolkning som blir allt äldre med fler som behöver vård. 

– Därför behöver vi hitta nya sätt att bedriva vård och inte bara trycka in fler i den vårdapparat som finns idag. 5G ger möjlighet att skriva ut patienter tidigare och fortsätta ge dem vård på distans i hemmet med samma typ av monitorering som man har på ett sjukhus. Man placerar ut teknik i patientens hem och kan monitorera allt på distans, säger Erika Hombert.

Det är framför allt möjligheten med network slicing i 5G-nätet som är avgörande för vård på distans. Det innebär att man kan skapa ett slags ”nät i nätet” som säkerställer att vissa tjänster med specifika krav alltid garanteras viss kapacitet eller funktionalitet. 

– När patientdata av högsta säkerhetsklass ska skickas kan den inte konkurrera med annan data som ska skickas samtidigt. Speciellt inte om vi ska ha mer avancerad vård i hemmet – då kan inte patientdata konkurrera med strömning av filmer på Netflix, säger Erika Hombert.

Fler artiklar i samma ämne: