04 oktober 2023

4 min läsning

Innovation

5G flyttar vården närmare patienten

Digital teknik för att mäta blodtryck, hjärtverksamhet, rörelse och vikt finns i många hem redan idag. Med 5G-nätets hjälp kommer denna form av monitorering i hemmet, tillsammans med andra smarta och uppkopplade vårdlösningar, att bli en viktig del av den svenska sjukvården.

Sköterska hjälper läkare med digitalt headset.

Sveriges befolkning lever allt längre. Detta gör att vi får en ökande andel äldre och fler som lever många år med kroniska sjukdomar, vilket innebär en högre belastning på en redan pressad sjukvård.

Med teknikens hjälp finns stora möjligheter att avlasta den traditionella sjukvården. Dels genom att kunna skicka hem patienter från sjukhusen tidigare och fortsätta monitoreringen på distans, dels genom så kallad preventiv hälsovård, det vill säga att aktivt förhindra att sjukdom uppstår hos en frisk individ eller undvika att ett sjukdomstillstånd förvärras.

– Vi behöver hitta nya sätt att bedriva vård, inte bara trycka in fler i den vårdapparat som finns idag.  Genom att placera ut samma typ av monitoreringsteknik som man har på ett sjukhus i patientens hem kan många patienter skrivas ut tidigare. De flesta mår bättre av att få vara i hemmet och det blir samtidigt billigare för sjukvården, säger Erika Hombert, affärsutvecklare för Healthcare på Telia.

Känslig patientdata kan få prioritet i 5G-nätet

Avgörande för den här utvecklingen är att man måste kunna garantera patientsäkerheten. Med 5G-tekniken skapas mycket bättre förutsättningar för att klara det.

– Den stora möjligheten med 5G inom vården är att man kan ge prioritet i näten, så kallad ”network slicing”. Om man ska skicka patientdata av högsta säkerhetsklass får den inte konkurrera med annan data som ska skickas samtidigt. Dels måste datan skyddas från intrång, dels måste det gå snabbt så att informationen kommer fram när den ska, säger Erika Hombert.

Från akutinsatser till förebyggande

På samma vis kan 5G-tekniken underlätta den preventiva hälsovården, alltså förebyggande hälsoinsatser. 

– Genom att skifta vårdfokus från akut vård vid sjukdom till ett preventivt arbete kan också akuta vårdkostnader minskas. Det handlar exempelvis att upptäcka tidiga sjukdomssymptom för att kunna sätta in insatser snabbare, och på så sätt undvika akutbesök, säger Erika Hombert. 

Och vi svenskar är i hög grad positiva till att mäta vår egen hälsa med hjälp av teknik, visar en studie från PwC. Enligt studien kan 40 procent av svenskarna tänka sig att använda teknik för självmonitorering av medicinska värden och stress, och 79 procent kan tänka sig att dela egeninsamlad hälsodata med sin vårdgivare.

Vården flyttas närmare patienten

Vid sidan av självmonitorering ger 5G möjlighet att flytta andra förebyggande vårdinsatser närmare patienterna. Ett exempel är mammografi. I Sverige erbjuds alla kvinnor över 40 år regelbunden mammografi för att kunna upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede. På landsbygden är det ofta långt till regionsjukhusen, där undersökningarna genomförs, och alltför många kvinnor uteblir från kontrollerna. 

I samarbete med Ericsson och region Västerbotten har Telia genomfört ett framgångsrikt projekt med en 5G-uppkopplad mammografibuss som åkt runt i regionen och erbjudit kvinnorna mammografiundersökningar.

– Det här är ett typiskt fall där vi med 5G kan flytta vården närmare patienterna, säger Erika Hombert.

Sjukvård på distans

Inom den traditionella sjukvården finns också fördelar att hämta från 5G-tekniken. Tack vare hastigheten och pålitligheten i 5G-nätet kan specialistläkare på ett säkert sätt vara med på distans vid olika former av operationer och kirurgiska ingrepp, antingen för att vägleda läkaren på plats eller med hjälp av robotteknik utföra själva ingreppet.

– Läkare kommer i ökande grad kunna befinna sig på ett annat ställe än patienten. Det öppnar för nya möjligheter till samarbete mellan olika sjukhus, vilket är positivt, inte minst med tanke på hur sjukhusen blir allt mer specialiserade. Som patient får du tillgång till all expertis som behövs, oavsett på vilket sjukhus du befinner dig. På så sätt kan de regionala skillnaderna också minskas, säger Erika Hombert.

Blir verklighet genom samarbete

Ytterligare en möjlighet med 5G inom sjukvården handlar om varnings- och spårningssystem vid akuta situationer som exempelvis smittspridning. Dessutom skulle sjukvården kunna dra nytta av möjligheten till autonoma robotar för lokalvård som exempelvis städning.

– Möjligheterna är många, men för att de ska gå att genomföra krävs samarbete mellan många olika parter – allt från politiken och regionerna till teknikleverantörer och oss operatörer, säger Erika Hombert. 

Fler artiklar i samma ämne: