Data och hur vi hanterar den

Data är uppgifter som vi har och samlar in om dig och hur du använder våra tjänster – för att kunna ge dig riktigt bra upplevelser, tjänster och erbjudanden. Här får du veta:

Vilken typ av data vi samlar in

Vi samlar in två typer av data om dig – kunddata och trafikdata.
 
Kunddata är uppgifter som är kopplat till din tjänst – t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Det kan även vara information om vilka tjänster du har och hur du använder dem, beställningar, användar-id, lösenord och annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.
 
Trafikdata är uppgifter som är kopplade till vad som händer när du använder våra tjänster. Trafikdata behandlas i syfte att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät när du använder dina tjänster (t.ex. när du ringer ett samtal eller skickar e-post). Det är också uppgifter för att fakturera för detta meddelande eller för samtrafik. Exempel är vem som kommunicerat med vem, tidpunkter när kommunikationen påbörjats och avslutats, den sammanlagda tid som kommunikationen pågått och vilka nät som använts. Trafikdata är också information om var du är när du ringer eller är uppkopplad – t.ex. till vilken mast.

Hur vi samlar in data

Vi samlar in och behandlar data som:

 • du lämnar själv när du blir kund hos oss och när du kommunicerar med oss – t.ex. när du tecknar ett abonnemang, kontaktar oss för att få information eller prenumererar på nyhetsbrev.
   
 • skapas när du använder någon av våra tjänster – t.ex. när du besöker vår hemsida, ringer eller skickar sms, e-post och ser på tv.
   
 • vi hämtar från andra källor – t.ex. publikt tillgängliga personregister som SPAR, register som används för kreditbedömning som UC, samt från andra operatör och samarbetspartners.
   
 • samlas in genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken/vilka av våra tjänster som du använder.

Vad vi använder data till

För att behandla data måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att vår behandling av din data ska vara laglig, krävs det att den är nödvändig (1) för att fullgöra avtalet med dig eller (2) för att fullgöra en för Telia rättslig förpliktelse. Behandlingen av din data får också göras (3) efter en intresseavvägning eller (4) sedan du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen.

För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina data.

Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar din data och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta.

 • Tillhandahållande av tjänster
  Vi behandlar data för att identifiera dig som kund eller användare, för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal och för att tillhandahålla kommunikationstjänster – t.ex. för att säkerställa drift av tjänsten och för att koppla fram ett samtal eller skicka sms eller e-post till mottagaren. Vi behandlar även data för att ta betalt för de tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter, och för att hantera klagomål och reklamationer.

  Rättslig grund: fullgörande av avtal

   
 • Annan kommunikation om tjänster
  Vi behandlar även data i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående våra tjänster. När du ringer till vår kundtjänst, kan samtalet komma att spelas in. När du chattar med vår kundtjänst kan de skrivna texterna analyseras. Det här gör vi för att utbilda våra medarbetare, förbättra vårt talsvar och vårt arbetssätt för att på så vis alltid kunna hjälpa dig på bästa sätt.

  Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata).

   
 • Utveckling av tjänster
  Vi behandlar data för att utveckla och hantera vår verksamhet, våra tjänster och nät samt våra processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

  Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata).

   
 • Direktmarknadsföring
  Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Du kan få den via t.ex. brev, telefon, sms och e-post. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

  Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata) och samtycke (trafikdata).

   
 • Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster
  Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster och kommunikationsnät, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även dessa uppgifter för att förhindra missbruk av nät och tjänster samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker etc.

  Rättslig grund: fullgörande av avtal (kunddata) och rättslig förpliktelse (trafikdata).

   
 • Efterlevnad av lagar
  Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse

Hur länge vi sparar data

Vi sparar aldrig data längre än vi behöver. Viss data slängs direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

 • Kunddata sparas så länge du är kund hos Telia och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.
   
 • Trafikdata sparas för faktureringsändamål. När det gäller obetalda fakturor sparas uppgifterna till dess fordran är reglerad. När fakturan är betald raderas uppgifterna efter 6 månader, med undantag för de uppgifter som sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.
   
 • Vi sparar också trafikdata för att kunna hjälpa dig om något är fel på de tjänster som vi levererar. För att vi hela tiden ska kunna erbjuda bättre tjänster utifrån våra kunders behov, sparar vi även statistik utifrån dessa uppgifter. Denna data sparas under 6-24 månader.
   
 • För att kunna erbjuda dig attraktiva marknadserbjudanden utifrån dina behov sparar vi viss data, t.ex. antal skickade sms, mms och ringda samtal samt information om din dataförbrukning. Vi sparar informationen under max 36 månader.
   
 • För att begränsa skada från och skydda dig mot internetbedrägerier sparar vi IP-adresser så att vi kan eftersöka, blockera och ta bort adresser och meddelanden. På så sätt förhindra spridning av virus, spam och trojaner. Dynamiska IP-adresser i det fasta nätet sparas i 6 månader och dynamiska IP-adresser i det mobila nätet sparas i 100 dagar.
   
 • De samtal som spelats in av vår kundtjänst lagras i 28 dagar. Du kan läsa mer om detta här.
   
 • Chattkonversationer med vår kundtjänst och support sparas i 60 dagar.

Till vem lämnar vi ut data

Vi kan komma att lämna ut din data till:

 • Underleverantörer och andra bolag inom Telia Company som behandlar data för vår räkning
  Inom olika områden anlitar vi leverantörer och i vissa fall även egna bolag inom koncernen, för att kunna leverera våra tjänster. Det innebär att även de behöver viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda data om dig för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller på de villkor som vi anger.

  Vi lämnar ut information om hur du har skött dina tidigare åtaganden hos oss till Telia Finance i samband med kreditprövningar, för mer information om kreditprövningen och den hantering av personuppgifter som den omfattar hänvisar vi till Telia Finance integritetspolicy.

  Vi delar också din data med andra bolag inom koncernen för att få en överblick av dina engagemang hos alla företag inom Telia Company koncernen. På en aggregerad nivå, dvs din data slås samman med andra kunders data, så används den informationen av oss för analys, bland annat följa upp hur fördelningen av kunder ser ut mellan olika företag inom vår koncern.

  Vi delar också din kunddata med andra bolag inom koncernen på individnivå. Den data som delas med bolag som har annonsfinansierade medietjänster kan användas för riktad reklam från extern annonsör på medietjänstens plattform. Du har möjlighet att invända mot denna behandling.

  Om du inte har invänt mot behandling av din kunddata för marknadsföringsändamål, så kan den samlade bilden av dina engagemang hos företag inom Telia koncernen också komma att användas för personligt anpassad kommunikation och marknadsföring till dig.

  Om du har samtyckt till användning av trafikdata för förbättring av tjänster och nät och/eller marknadsföring så kan även den informationen användas när vi tar fram erbjudanden till dig.

  Överföring till tredje land
  Vissa leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför Sverige eller EU/EES (s.k. ”tredje land”). Om vi för att tillhandahålla tjänsten till dig överför din data till en leverantör i ett sådant tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförd data hanteras i enlighet med gällande lag. Dels finns det vissa sådana länder som EU-kommissionen har beslutat att de uppfyller den nivå på skydd för personlig integritet som krävs, dels skriver vi regelmässigt avtal med våra leverantörer om att de är tvungna att tillämpa klausuler som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.

  EU-kommissionens lista över godkända tredje länder hittar du här.
  EU-kommissionens standardklausuler hittar du här.
  Integritetsskyddsmyndighetens sida om överföring av data till tredje land hittar du här.
 • Myndigheter
  Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – t.ex. till polisen.
   
 • Räddningstjänst
  Vid samtal till SOS Alarm.
   
 • Andra operatörer eller tjänsteleverantörer som tillhandahåller eller medverkar till tillhandahållande av dina tjänster
  När du ringer med oss till en mottagare i en annan operatörs nät – t.ex. vid utlandssamtal (internationell roaming), kan viss data komma att behöva lämnas ut till den operatören för att tillhandahålla tjänsten. Om du disponerar en bostad eller lokal inom en fastighet där vi tillhandahåller kollektiva tjänster via ett avtal med fastighetsägaren eller en förening, kan viss data behöva lämnas ut till fastighetsägaren eller föreningen.
   
 • Rättighetsinnehavare enligt upphovsrättslagstiftningen (Ipred)
  Ipred, som gäller från 2009, innebär att rättighetsinnehavare som misstänker olaglig fildelning av sina upphovsrättigheter – t.ex. film eller musik – kan vända sig till domstol. Om domstolen beslutar att vi ska lämna ut uppgifter om vem som använder en viss IP-adress, så är vi skyldiga att göra det. Läs mer här 
   
 • Övriga
  Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut din data till företag, organisationer eller personer utanför Telia, t.ex. nummerupplysningsföretag.

Hur vi skyddar din data

Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur, interna och publika nät, samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. Kryptering av data sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus i våra nät.

Du bestämmer över din data

Viss behandling av data baseras på att vi har ditt godkännande, så kallat samtycke. Du bestämmer alltid vilken behandling som du godkänner och om du vill återkalla ditt samtycke.

Obs! För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera din data. Du är dock inte skyldig att lämna din data till oss. Om du väljer att inte göra det är det inte säkert att vi kan tillhandahålla alla våra produkter och tjänster till dig.

För personer under 18 år är det vårdnadshavaren som måste lämna samtycket.

 

Återkalla samtycke

Du bestämmer alltid vilken behandling som du samtycker till och om du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Logga in på Mitt Telia/Mitt Halebop för att se vilka samtycken du har lämnat, hur du återkallar samtycken och hur du lämnar nya. Du kan också ringa vår kundtjänst på 90 200 eller skicka en skriftlig begäran till:

Telia Sverige AB
Uppdatera samtycke – Privat
Svarspost 108317743
978 00 Luleå

När du har återkallat ditt samtycke kan det ta upp till två veckor innan vi kan tillgodose detta.

Om du inte vill ha någon direktmarknadsföring

Om du inte vill att vi kontaktar dig för direktmarknadsföring av våra produkter och tjänster via sms, e-post eller telefon kan du logga
in på Mitt Telia/Halebop.

Du kan även meddela oss via brev. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer och eventuellt abonnemangsnummer. Skicka till:

Telia Sverige AB
Mina Rättigheter – Privat
Svarspost 108317743
978 00 Luleå

Du kan också välja att inte bli kontaktad genom att klicka ”Avregistrera” i respektive e-postmeddelande eller ringa numret som står i slutet av sms:et.

Det går också bra att tacka nej till direktmarknadsföring genom att ringa vår kundtjänst på 90 200.

Inspelning av samtal till kundtjänst

Vi spelar in samtal till vår kundtjänst. Det här gör vi för att utbilda våra medarbetare, förbättra vårt talsvar och vårt arbetssätt så att vi alltid kan hjälpa dig på bästa sätt.

Vi värnar alltid om din integritet och trygghet! Mer information om detta, finner du på telia.se/integritet.

Recording of support calls

When you call our customer service, the call is recorded. We do this to train our employees, improve our voice response and our way of working, and further, in order to be able to develop our services, so that we can always help you in the best way.

We care about your privacy and security!