Villkor för Mitt Telia

Om du som kund till Telia Company AB eller något av dess dotterbolag (nedan benämnt Telia) önskar registrera dig för tjänsten Mitt Telia på www.telia.se, bekräftar du att du accepterar dessa villkor genom att använda den aktiveringskod som Telia skickar till dig.

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om tjänsten Mitt Telia på www.telia.se (nedan benämnd "Tjänsten"). Tjänstens närmare innehåll finns beskrivet på sidan Om Mitt Telia. För vissa funktioner eller deltjänster inom Tjänsten kan särskilda villkor gälla.

2. Avtalet
Tjänsten beställs av Kunden på det sätt som Telia anvisar. Har inte avtal ingåtts skriftligt skall avtal anses ingånget när Telia har bekräftat beställningen eller när den beställda Tjänsten har öppnats för användning. Kunden är skyldig att underteckna ett skriftligt avtal om Telia begär det. Telia har rätt att inom tre veckor från avtalets ingående frånträda avtalet. Under denna tid får Telia begränsa Kundens användning av Tjänsten. Telia tilldelar Kunden ett användarnamn, ett lösenord och en aktiveringskod. Telia får ändra identifikationen av tekniska, driftmässiga skäl eller av andra särskilda skäl eller på grund av myndighets beslut.

3. Avsluta Mitt Telia-konto
Om du vill stänga ditt konto på Mitt Telia behöver du göra det för båda inloggningssätten. Avsluta inloggning med personligt användarnamn gör du genom att först logga in och sedan välja "Inställningar Mitt Telia", "Min Profil" och därefter följa instruktionerna. För att permanent förhindra inloggning med person- och fakturanummer behöver du kontakta Mitt Telia-kundtjänsten.

4. Personuppgifter och samtycke
Den som vill ansluta sig till Tjänsten skall, för att möjlig­göra ett fullt utnyttjande av Tjänsten, till Telia lämna de uppgifter som Telia efterfrågar i samband med registrering­en. Anslutning av annan person å dennes vägnar är inte tillåten. För att nyttja avgiftsbelagd funktion eller deltjänst inom Tjänsten skall Kunden vara 18 år eller äldre.

Med personuppgift avses uppgift om Kunden såsom namn, personnummer, adress (hämtas från folkbokföringsregistret SPAR), telefonnummer och annan uppgift som Kunden beställt eller lämnat till Telia. Om Kunden inte har ett svenskt personnummer ber vi denne vända sig till Skatteverket. Särskild postadress kan ansökas hos Skattemyndigheten förutsatt att man är folkbokförd i Sverige. Kunden samtycker till att bolag inom Telia-koncernen behandlar personuppgifter för att tillhandahålla Tjänsten, för registervård och, efter särskilt samtycke från Kunden, för personligt riktad marknadsföring av varor och tjänster. Med registervård avses exempelvis inhämtande av offentliga uppgifter ur offentligt tillgängliga register.

Genom godkännande av dessa villkor godkänner kunden att Telia registrerar kundens uppgifter i enlighet med Person­uppgiftslagen (PUL)

Vill du veta mer om Telias behandling av personuppgifter går du in under Personuppgiftsbehandling.

5. Kundens åtagande
Kunden förbinder sig att inte använda Tjänsten på ett sätt som strider mot lag. Kunden förbinder sig att inte avslöja sitt lösenord för någon obehörig samt att tillse att handling med uppgift om lösenordet förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till lösenordet. Kunden skall omedelbart till Telia, via Telias Kundtjänst (fullständig adress, telefonnummer, e-postadress etc), anmäla spärrning av lösenordet genom att ange "KONTOSPÄRR", personnummer, användarnamn, namn, adressuppgifter samt telefonnummer, om det kan misstänkas att någon obehörig känner till Kundens lösenord.

Kunden svarar endast för eventuella debiteringar för Tjänsten, som uppkommer genom utnyttjande av Kundens användarnamn tillsammans med Kundens lösenord, om Kunden har: 1. lämnat ifrån sig lösenordet till någon annan, eller 2. på annat sätt förlorat kontrollen över lösenordet och inte snarast efter upptäckten anmält detta till Kundtjänst enligt ovan. Sedan Kundtjänst mottagit anmälan om förlusten är Kunden endast ansvarig för sådant belopp som debiterats för Tjänsten genom att denna använts av obehöriga om Kunden förfarit svikligt.

Genom sin anslutning till Tjänsten erbjuds kunden möjlighet att kommunicera material på Internet. Kunden har dock inte rätt att använda Tjänsten för kommersiella ändamål. Kundens användning av Tjänsten får inte göra intrång i annans rätt, strida mot författning, myndighetsanvisning, bruk, sedvänja eller riskera att väcka förargelse eller riskera att medföra skada eller annan olägenhet för Telia eller tredje man. Kunden är medveten om att användning av Tjänsten på ett olagligt sätt, t ex genom att sprida hets mot folkgrupp eller barn­pornografi, göra intrång i annans upphovsrätt eller bereda sig obehörig tillgång till annans datorresurs, kan medföra straffansvar, skadeståndsskyldighet och omedelbar stängning av Tjänsten.

Kunden är i förhållande till Telia ensam ansvarig för den information som överförs, lagras eller tillhandahålls genom Tjänsten. Kunden är skyldig att se till att eventuella tillstånd att sprida, ta emot eller lagra information finns. Kunden får inte använda tjänsten på sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för Telia eller någon annan. Kunden skall hålla Telia skadeslös för eventuella krav riktade från tredje man mot Telia på grund av användningen av Tjänsten.

Telia har rätt att granska det material som Kunden kommunicerar via Tjänsten för att säkerställa att Kunden efterlever sina åtaganden enligt dessa villkor. Om det material som Kunden kommunicerar enligt ovan inte uppfyller de villkor som anges ovan har Telia rätt att omedelbart, helt eller delvis, stänga av Kundens anslutning till Tjänsten enligt bestämmelserna i punkt 10.

Har Telia eller tredje man uppställt begränsningar för Kundens användning av material, varor eller tjänster åligger det Kunden att iaktta dessa begränsningar och Kunden förbinder sig att ersätta Telia för den skada som Telia åsamkas om Kunden inte iakttar dessa begränsningar.

6. Avgifter och betalning
För anslutning till Tjänsten utgår för närvarande ingen särskild avgift. För åtkomst till avgiftsbelagda funktioner eller deltjänster inom Tjänsten är Kunden skyldig att betala avgifter enligt vid var tid gällande prislista.

För vissa funktioner eller deltjänster inom Tjänsten utgår förskottsbetalning (avgift vari ingår visst belopp som skall ha förbrukats inom viss angiven tid). Om inte förskottsbetalning gäller för den aktuella funktionen eller delTjänsten, får Kunden använda densamma upp till den beloppsgräns som Telia bestämmer. Överskrider Kunden beloppsgränsen är kunden skyldig, på begäran från Telia, att genast betala upplupet belopp. Telia har även rätt att därvid begränsa användningen av Tjänsten intill dess full betalning skett. Telia får ändra beloppsgränsen om det framstår som motiverat. Ändras beloppsgränsen meddelar Telia detta.

Det belopp som Kunden skall betala anges på en faktura eller motsvarande specifikation. Betalning anses fullgjord när denna kommit Telia tillhanda. Sker betalning på annat sätt än med ett av Telia angivet betalningssätt, skall betalnings­identifikation och belopp anges. Görs inte det, anses betalningen fullgjord när Telia har kunnat avräkna betalningen mot fakturan eller specifikationen. Anges ofull­ständig eller felaktig betalningsspecifikation får Telia ta ut en avgift enligt prislista. Är betalningen inte fullgjord senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från förfallodagen. Kunden är skyldig att betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse samt för inkassokostnader enligt lag. Gäller avtal om Tjänsten för viss minsta tid (bindningstid) och har betalning inte erlagts i rätt tid vid två tillfällen, förfaller fast avgift för resterande del av bindningstiden till omedelbar betalning.

Anser Kunden att fakturan eller specifikationen är felaktig skall denna snarast reklameras. Sker inte reklamationen inom en månad efter förfallodagen, förlorar Kunden rätten att reklamera om reklamation hade kunnat göras i rätt tid. Har Kunden reklamerat i rätt tid och anfört sakliga skäl mot debiteringen, skall Telia på Kundens begäran bevilja anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess Telias ut­redning avslutats eller tvisten slutligen avgjorts. Under anståndstiden debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) på den del av det tvistiga beloppet som Kunden slutligen blir skyldig att betala. Har Telia med stöd av dessa villkor stängt eller begränsat användningen av Tjänsten, är Kunden ändå skyldig att betala förekommande fast avgift. Har Tjänsten stängts eller användningen begränsats med stöd av punkt 10, kan Kunden påföras en avgift när Tjänsten åter öppnas för trafik eller när begränsningen upphört.

7. Drift/rätt till avdrag
Tjänsten är normalt i drift 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Driften är dock under vissa tider oövervakad och driftstörningar under dessa tider kan förekomma. Vidare har Telia rätt att inskränka driften av Tjänsten exempelvis för att genomföra uppgraderingar. I dessa fall erhåller Kunden ett meddelande om att driften av den aktuella Tjänsten tillfälligt inskränkts.

Har Tjänsten i andra fall varit obrukbara på grund av fel i Tjänsten har Kunden rätt till ersättning i förhållande till felets varaktighet räknat i dygn från den tidpunkt då Kunden anmälde felet till Telia. Har annat belopp inte överens­kommits beräknas ersättningen till den obrukbara Tjänstens fasta avgift för de hela dygn Tjänsten varit obrukbar. Ersättningen regleras genom avdrag på fakturan.

Rätt till ersättning enligt vad som nu sagts föreligger inte om förseningen eller felet beror på en händelse som inträffat utanför Telias kontroll och vars följder inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas, t.ex. försening eller fel som tillfogas Kunden av tredje man, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar Telias personal eller inte), olyckshändelser, blixtnedslag, brand, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, naturkatastrof eller handling eller underlåtenhet från myndighet eller annan som Telia inte uttryckligen åtagit sig ansvar för.

Ersättning enligt denna punkt 7 är begränsad till ett halvt prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Ersättning som understiger 25 kronor per tremånadersperiod utgår inte. Kunden har inte rätt till ersättning enligt denna punkt 7 i den mån skadestånd utgår enligt punkt 8.

Framställs inte krav på ersättning inom två månader efter det att Tjänsten skulle ha öppnats eller felet upphört, förlorar Kunden sin rätt till ersättning om kravet hade kunnat framställas i rätt tid.

8. Skadestånd
Kund som använt Tjänsten för huvudsakligen enskilt bruk har endast rätt till ersättning för direkt skada på grund av fel i Tjänsten som Telia eller någon för vilken Telia svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Detta gäller dock inte om Telia visar att felet orsakats av omständighet utanför Telias kontroll som Telia inte skäligen kunnat förväntas ha räknat med eller undgå följderna av. Andra kunder har endast rätt till ersättning för direkt skada på grund av fel i Tjänsten som Telia eller någon för vilken Telia svarar, förorsakat genom av Kunden styrkt vårdslöshet. Med direkt skada avses skäliga och verifierade merutgifter som Kunden orsakats som en direkt följd av felet. Telia är inte skyldigt att ersätta indirekt skada, vare sig till kund som använt Tjänsten för huvudsakligen enskilt bruk eller andra kunder, om inte Telia, eller någon för vilken Telia svarar, förorsakat skadan genom grov vårdslöshet.

Med indirekt skada avses t.ex. förlust av data, förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man eller utebliven nytta av avtal. Rätt till skadestånd enligt denna punkt 8 föreligger inte om skadan beror på en händelse som inträffat utanför Telias kontroll och vars följder inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas, t.ex. skada som tillfogas Kunden av tredje man, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar Telias personal eller inte), olyckshändelser, blixtnedslag, brand, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, naturkatastrof eller handling eller underlåtenhet från myndighet eller annan som Telia inte uttryckligen åtagit sig ansvar för. Ersättning enligt denna punkt 8 är begränsad till ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring om inte skadan drabbat Kunden som använt Tjänsten huvudsakligen för enskilt bruk. Denna begräns­ning gäller inte vid grov vårdslöshet. Kunden är skyldig att ersätta Telia skada på telenätet eller Tjänsten som Kunden, eller någon för vilken Kunden svarar, förorsakat avsiktligen eller av vårdslöshet. Framställs inte krav på skadestånd inom två månader efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts, förlorar part rätten att göra kravet gällande om kravet hade kunnat framställas i rätt tid.

9. Kundtjänst
Telia tillhandahåller en kundtjänstfunktion som i skälig omfattning kan bistå Kunden vid frågor eller problem som uppstår avseende nyttjande av Tjänsten.

10. Stängning
Telia äger rätt att stänga av eller begränsa Kundens anslutning till Tjänsten om Kunden inte fullgör sina skyldigheter enligt dessa villkor.

11. Immateriella rättigheter
Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Tjänsten är Telias egendom, alternativt egendom tillhörande rättighetsinnehavare som Telia representerar, och får inte nyttjas av Kunden utan Telias skriftliga medgivande.

12. Överlåtelse av avtalet
Avtalet om Kundens anslutning till Tjänsten är personligt och får inte överlåtas till tredje man. Telia äger rätt att överlåta samtliga, eller delar av, sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till annan. Vidare äger Telia rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina skyldigheter.

13. Ändring av avtalsvillkor m.m.
Telia äger rätt att ändra Tjänstens utformning respektive dessa allmänna villkor. Sådan ändring träder i kraft 14 dagar efter det att meddelande med de nya villkoren publicerats på Telias hemsida www.telia.se. Telia har dock alltid rätt att med omedelbar verkan vidta sådana ändringar som för­anleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Ändring av avgifter sker genom att ändringen införs i vid var tid gällande prislista. Om Kunden inte godkänner ändring eller tillägg har denne rätt att avsluta sin anslutning till Tjänsten i enlighet med punkt 14 nedan. Om detta inte sker, anses Kunden ha godkänt de nya villkoren.

14. Avtalstid
Anslutningen till Tjänsten gäller tills vidare. Kunden kan när som helst säga upp avtalet och avsluta sin anslutning till Tjänsten. Telia har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Kunden stängts av från Tjänsten med stöd av punkt 14 eller Telia skall lägga ner Tjänsten eller inkorporera den i annan tjänst, eller Telia skall ändra villkoren för anslutning till Tjänsten, t ex med anledning av utökad funktionalitet eller avgiftsbeläggning av Tjänsten.

15. Tvist och tillämplig lag
 Tvist med anledning av avtalet skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.