Villkor för Mitt Telia

Om du som kund till Telia Company AB eller något av dess dotterbolag (nedan benämnt Telia) önskar registrera dig för tjänsten Mitt Telia på www.telia.se, bekräftar du vid första inloggningstillfället att du accepterar dessa villkor genom att använda BankID.

1. Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om tjänsten Mitt Telia på www.telia.se (nedan benämnd "Tjänsten"). För vissa funktioner eller deltjänster inom Tjänsten kan särskilda villkor gälla.

2. Avtalet
Tjänsten beställs av dig på det sätt som Telia anvisar. Har inte avtal ingåtts skriftligt skall avtal anses ingånget när Telia har bekräftat beställningen eller när den beställda Tjänsten har öppnats för användning. Du är skyldig att underteckna ett skriftligt avtal om Telia begär det. Telia har rätt att inom tre veckor från avtalets ingående frånträda avtalet. Under denna tid får Telia begränsa din användning av Tjänsten. Telia får ändra identifikationen av tekniska, driftmässiga skäl eller av andra särskilda skäl eller på grund av myndighets beslut.

3. Avsluta Mitt Telia-konto
Avsluta kontot gör du genom att först logga in och sedan välja "Mitt Konto". Längst ner på sidan finns "Radera konto". behöver du hjälp, kontakta oss via vår kundtjänst på telefon 90 200. Du kan också kontakta oss via chatt eller e-post. Se telia.se/kontakt.

4. Personuppgifter och samtycke
Den som vill ansluta sig till Tjänsten skall, för att möjlig­göra ett fullt nyttjande av Tjänsten, till Telia lämna de uppgifter som Telia efterfrågar i samband med registrering­en. Anslutning av annan person å dennes vägnar är inte tillåten. För att nyttja avgiftsbelagd funktion eller deltjänst inom Tjänsten skall du vara 18 år eller äldre.

Med personuppgift avses uppgift om dig såsom namn, personnummer, adress (hämtas från folkbokföringsregistret SPAR), telefonnummer och annan uppgift som du beställt eller lämnat till Telia. Om du inte har ett svenskt personnummer ber vi dig vända dig till Skatteverket. Särskild postadress kan ansökas hos Skattemyndigheten förutsatt att man är folkbokförd i Sverige. Din personliga integritet är viktig för Telia. Telia Sverige AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt Avtalet. I Telias Integritetspolicy. finns mer information om vilka personuppgifter Telia behandlar, typ av behandling, ändamålet och den rättsliga grunden för behandlingen (såsom exempelvis samtycke), uppgifternas lagringstid samt din rätt till bl.a. information, rättelse, radering och att göra invändningar

Vill du veta mer om Telias behandling av personuppgifter går du in under Personuppgiftsbehandling.

5. Ditt åtagande

Du förbinder dig att inte använda Tjänsten på ett sätt som strider mot lag. Ett BankID är personligt och får endast användas av innehavaren. Innehavaren ska vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sig mot att BankID används obehörigt. Du skall omedelbart kontakta Telias Kundtjänst för tillfällig spärrning av konto om det kan misstänkas att någon obehörig har tillgång till ditt BankID. Du når vår kundtjänst på telefon 90 200. Du kan också kontakta oss via chatt eller e-post. Se telia.se/kontakt. 

Du svarar endast för eventuella debiteringar för Tjänsten, som uppkommer genom nyttjande av ditt konto tillsammans med ditt BankID, om du har: 1. lämnat ifrån dig ditt BankID, eller 2. på annat sätt förlorat kontrollen över ditt BankID och inte snarast efter upptäckten anmält detta till Kundtjänst enligt ovan. Sedan Kundtjänst mottagit anmälan om förlusten är du endast ansvarig för sådant belopp som debiterats för Tjänsten genom att denna använts av obehöriga om du förfarit svikligt.

Genom sin anslutning till Tjänsten erbjuds kunden möjlighet att kommunicera material på Internet. Du har dock inte rätt att använda Tjänsten för kommersiella ändamål. Din användning av Tjänsten får inte göra intrång i annans rätt, strida mot författning, myndighetsanvisning, bruk, sedvänja eller riskera att väcka förargelse eller riskera att medföra skada eller annan olägenhet för Telia eller tredje man. Du är medveten om att användning av Tjänsten på ett olagligt sätt, t ex genom att sprida hets mot folkgrupp eller barn­pornografi, göra intrång i annans upphovsrätt eller bereda sig obehörig tillgång till annans datorresurs, kan medföra straffansvar, skadeståndsskyldighet och omedelbar stängning av Tjänsten.

Du är i förhållande till Telia ensam ansvarig för den information som överförs, lagras eller tillhandahålls genom Tjänsten. Du är skyldig att se till att eventuella tillstånd att sprida, ta emot eller lagra information finns. Du får inte använda tjänsten på sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för Telia eller någon annan. Du skall hålla Telia skadeslös för eventuella krav riktade från tredje man mot Telia på grund av användningen av Tjänsten.

Telia har rätt att granska det material som du kommunicerar via Tjänsten för att säkerställa att du efterlever dina åtaganden enligt dessa villkor. Om det material som du kommunicerar enligt ovan inte uppfyller de villkor som anges ovan har Telia rätt att omedelbart, helt eller delvis, stänga av din anslutning till Tjänsten enligt bestämmelserna i punkt 10.

Har Telia eller tredje man uppställt begränsningar för din användning av material, varor eller tjänster åligger det dig att iaktta dessa begränsningar och du förbinder dig att ersätta Telia för den skada som Telia åsamkas om du inte iakttar dessa begränsningar.

6. Avgifter och betalning
För anslutning till Tjänsten utgår för närvarande ingen särskild avgift. För åtkomst till avgiftsbelagda funktioner eller deltjänster inom Tjänsten är du skyldig att betala avgifter enligt vid var tid gällande prislista.

För vissa funktioner eller deltjänster inom Tjänsten utgår förskottsbetalning (avgift vari ingår visst belopp som skall ha förbrukats inom viss angiven tid). Om inte förskottsbetalning gäller för den aktuella funktionen eller Tjänsten, får du använda densamma upp till den beloppsgräns som Telia bestämmer. Överskrider du beloppsgränsen är du skyldig, på begäran från Telia, att genast betala upplupet belopp. Telia har även rätt att därvid begränsa användningen av Tjänsten intill dess full betalning skett. Telia får ändra beloppsgränsen om det framstår som motiverat. Ändras beloppsgränsen meddelar Telia detta.

Det belopp som du skall betala anges på en faktura eller motsvarande specifikation. Betalning anses fullgjord när denna kommit Telia tillhanda. Sker betalning på annat sätt än med ett av Telia angivet betalningssätt, skall betalnings­identifikation och belopp anges. Görs inte det, anses betalningen fullgjord när Telia har kunnat avräkna betalningen mot fakturan eller specifikationen. Anges ofull­ständig eller felaktig betalningsspecifikation får Telia ta ut en avgift enligt prislista. Är betalningen inte fullgjord senast på förfallodagen utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från förfallodagen. Du är skyldig att betala ersättning för skriftlig betalningspåminnelse samt för inkassokostnader enligt lag. Gäller avtal om Tjänsten för viss minsta tid (bindningstid) och har betalning inte erlagts i rätt tid vid två tillfällen, förfaller fast avgift för resterande del av bindningstiden till omedelbar betalning.

Anser du att fakturan eller specifikationen är felaktig skall denna snarast reklameras. Sker inte reklamationen inom två (2) månader efter förfallodagen, förlorar du rätten att reklamera om reklamation hade kunnat göras i rätt tid. Har du reklamerat i rätt tid och anfört sakliga skäl mot debiteringen, skall Telia på din begäran bevilja anstånd med betalning av det tvistiga beloppet till dess Telias ut­redning avslutats eller tvisten slutligen avgjorts. Under anståndstiden debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) på den del av det tvistiga beloppet som du slutligen blir skyldig att betala. Har Telia med stöd av dessa villkor stängt eller begränsat användningen av Tjänsten, är du ändå skyldig att betala förekommande fast avgift. Har Tjänsten stängts eller användningen begränsats med stöd av punkt 10, kan du påföras en avgift när Tjänsten åter öppnas för trafik eller när begränsningen upphört.

7. Drift/rätt till avdrag
Tjänsten är normalt i drift 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Driften är dock under vissa tider oövervakad och driftstörningar under dessa tider kan förekomma. Vidare har Telia rätt att inskränka driften av Tjänsten exempelvis för att genomföra uppgraderingar. I dessa fall erhåller du ett meddelande om att driften av den aktuella Tjänsten tillfälligt inskränkts.

Har Tjänsten i andra fall varit obrukbara på grund av fel i Tjänsten har du rätt till ersättning i förhållande till felets varaktighet räknat i dygn från den tidpunkt då du anmälde felet till Telia. Har annat belopp inte överens­kommits beräknas ersättningen till den obrukbara Tjänstens fasta avgift för de hela dygn Tjänsten varit obrukbar. Ersättningen regleras genom avdrag på fakturan.

Rätt till ersättning enligt vad som nu sagts föreligger inte om förseningen eller felet beror på en händelse som inträffat utanför Telias kontroll och vars följder inte skäligen kunnat undvikas eller övervinnas, t.ex. försening eller fel som tillfogas dig av tredje man, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar Telias personal eller inte), olyckshändelser, blixtnedslag, brand, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, naturkatastrof eller handling eller underlåtenhet från myndighet eller annan som Telia inte uttryckligen åtagit sig ansvar för.

Ersättning enligt denna punkt 7 är begränsad till ett halvt prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Ersättning som understiger 25 kronor per tremånadersperiod utgår inte. Du har inte rätt till ersättning enligt denna punkt 7 i den mån skadestånd utgår enligt punkt 8.

Framställs inte krav på ersättning inom två månader efter det att Tjänsten skulle ha öppnats eller felet upphört, förlorar du din rätt till ersättning om kravet hade kunnat framställas i rätt tid.

8. Skadestånd
Du som använt tjänsten för huvudsakligen enskilt bruk har rätt till ersättning för direkt skada som Telia, eller någon för vilken Telia svarar, förorsakat genom vårdslöshet. Du har inte rätt till ersättning för indirekta skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador. Telia ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av Tjänsten. Telia ansvarar inte heller för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av data eller för dina eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

Begränsningarna av Telias skadeståndsskyldighet enligt ovan gäller inte i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet, vid personskada eller vid sådant ansvar som följer av tvingande lag.

Telia har rätt till ersättning för skada som du, eller någon som du svarar för, förorsakat genom vårdslöshet. Om din skyldighet att utge ersättning enligt denna punkt framstår som oskäligt betungande kan ersättningen jämkas.

Begäran om skadestånd, ska för att kunna göras gällande framställas inom skälig tid efter det att den omständighet som föranlett begäran upptäckts eller bort upptäckas.

Part är befriad från skyldighet att ersätta skada eller att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om skadan eller underlåtenheten har sin grund i omständighet utanför parts kontroll (”Befriande Omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av sådan förpliktelse. Detsamma gäller om underlåtenheten har sin grund i försenade leveranser från Telias underleverantör som orsakats av Befriande Omständighet.

Såsom Befriande Omständighet kan anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof eller olyckshändelse.

9. Kundtjänst
Telia tillhandahåller en kundtjänstfunktion som i skälig omfattning kan bistå dig vid frågor eller problem som uppstår avseende nyttjande av Tjänsten.

10. Stängning
Telia äger rätt att stänga av eller begränsa din anslutning till Tjänsten om du inte fullgör sina skyldigheter enligt dessa villkor.

11. Immateriella rättigheter
Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Tjänsten är Telias egendom, alternativt egendom tillhörande rättighetsinnehavare som Telia representerar, och får inte nyttjas av dig utan Telias skriftliga medgivande.

12. Överlåtelse av avtalet
Avtalet om din anslutning till Tjänsten är personligt och får inte överlåtas till tredje man. Telia äger rätt att överlåta samtliga, eller delar av, sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till annan. Vidare äger Telia rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina skyldigheter.

13. Ändring av avtalsvillkor m.m.
Telia äger rätt att ändra Tjänstens utformning respektive dessa allmänna villkor. Sådan ändring träder i kraft 14 dagar efter det att meddelande med de nya villkoren publicerats på Telias hemsida www.telia.se. Telia har dock alltid rätt att med omedelbar verkan vidta sådana ändringar som för­anleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Ändring av avgifter sker genom att ändringen införs i vid var tid gällande prislista. Om du inte godkänner ändring eller tillägg har denne rätt att avsluta sin anslutning till Tjänsten i enlighet med punkt 14 nedan. Om detta inte sker, anses du ha godkänt de nya villkoren.

14. Avtalstid
Anslutningen till Tjänsten gäller tills vidare. Du kan när som helst säga upp avtalet och avsluta sin anslutning till Tjänsten. Telia har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om du stängts av från Tjänsten med stöd av punkt 14 eller Telia skall lägga ner Tjänsten eller inkorporera den i annan tjänst, eller Telia skall ändra villkoren för anslutning till Tjänsten, t ex med anledning av utökad funktionalitet eller avgiftsbeläggning av Tjänsten.

15. Tvist och tillämplig lag
 Tvist med anledning av avtalet skall avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt.