Ansvarsfulla affärer

VI FOKUSERAR PÅ FÖLJANDE OMRÅDEN:

Erbjudande

VI SKA ALLTID AGERA MED HÖGSTA INTEGRITET OCH TRANSPARENS

Vi arbetar kontinuerligt med att identifiera, analysera och förebygga korruption. Vi genomför riskutvärderingar och har riktlinjer som beskriver vad som gäller rörande intressekonflikter, gåvor och gästfrihet samt sponsring och donationer.

Alla våra anställda ska känna till kraven som presenteras i Koden för Ansvarsfullt Företagande. En del av våra anställda som i sina tjänster är utsatta för högre korruptionsrisk får särskild utbildning för att kunna identifiera och hantera korruptionsrisker.

Vi vill att du som kund ska känna dig trygg i att vi agerar ansvarsfullt i dessa frågor.

VI ANSVAR OCH RESPEKTERAR VÅRA KUNDERS OCH ANVÄNDARES YTTRANDEFRIHET

Vi tycker det är viktigt att det finns lagar och initiativ för att övervaka nätet och verka mot hat och skydda mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och integritet. Det är viktigt med en tydlig och klar lagstiftning som drar gränserna för hur övervakning får gå till och i vilken omfattning.

Vi på Telia engagerar oss inte i politiken, men vi engagerar oss i frågor som rör vår affärsverksamhet och våra kunder. Vi vill undvika situationer där vi som operatör ska behöva ta ställning till vad som ska lämnas över till polis och åklagare.

Vår uppgift är att följa lagen, men samtidigt respekterar vi våra kunders rättigheter. Av det skälet är det viktigt för oss att lagstiftaren och domstolarna avgör vad som utgör ett brott på nätet eller inte.

Vi vill att du som kund ska känna dig trygg i att vi ansvarar och respekterar dina och andras yttrandefrihet.

Erbjudande
Erbjudande

VÅRA NÄTVERK SKA VARA SÄKRA OCH SKYDDA ALL DATA SOM PASSERAR OCH SOM LAGRAS

Vårt främsta fokus är alltid att skydda våra kunders integritet. För att kunna erbjuda våra tjänster behöver vi spara olika kunduppgifter så som namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, IP-adress samt de tjänster som du har.

Vi sparar aldrig uppgifterna längre än vad vi behöver. All information hanteras varsamt och under mycket strikta regler.

Inom olika områden anlitar vi leverantörer för att kunna leverera våra tjänster, vilket innebär att även de behöver viss information om våra kunder.

ALLA MEDARBETARE PÅ TELIA SKA HA EN SCHYSST OCH SÄKER ARBETSMILJÖ

Vi vill att Telia ska vara en attraktiv arbetsplats fri från hälsorisker och trakasserier. Vi vet att om vi skapar förutsättningar för en långsiktig och hållbar arbetsprestation så får vi även ett högt engagemang från våra medarbetare.

Vi arbetar aktivt med att tidigt förebygga och reagera på risker och ohälsa samt erbjuda aktiviteter som främjar hälsa och välbefinnande.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet utgår från standarden OHSAS 18001.

Vi vill att alla våra medarbetare ska känna sig värdefulla och välmående.

Erbjudande
Erbjudande

TELIA HAR TUSENTALS LEVERANTÖRER, ÖVER HELA VÄRLDEN

Vi ställer krav på våra leverantörer inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, anti-korruption och miljöansvar. Allt finns definierat i Leverantörskoden.

Dessa krav gäller alla leverantörer, oavsett område och var dom finns. Därtill finns kompletterade krav utifrån olika nationella förutsättningar. För att se till att leverantörer möter kraven använder vi:

- Ett onlineverktyg för självutvärdering, där leverantören själv får bedöma om den möter våra krav

- Mer ingående utvärderingar när det finns hög risk, till exempel om leverantören verkar i ett land eller i en bransch med kända problem

- Revisioner på plats, där våra revisorer besöker leverantörerna för en utvärdering

Vi vill så långt som möjligt arbeta tillsammans med leverantörerna för att se till att dom möter våra krav, och bara i yttersta fall bryter vi kontrakt.

VÅRA TJÄNSTER KAN HA EN FANTASTISK POSITIV MILJÖEFFEKT OM VI TAR ANSVAR

Vi på Telia har arbetat i många år för att minska vår egen negativa miljöpåverkan. Vi har miljömål för att bli mer energieffektiva, minska våra utsläpp av växthusgaser samt minska mängden avfall.

Här är några av de saker vi gör för att nå målen:

- Vi använder våra egna digitala mötestjänster istället för att resa, vilket inte bara minskar växthusgasutsläpp utan även kostnader.

- Vi använder 100% förnybar el

- Vårt huvudkontor i Solna är miljöklassat enligt ”BREEAM Excellent”, vilket innebär höga krav på till exempel energieffektivitet

- Delar av verksamheten (”Affärsflöde företag”) är certifierad enligt standarden ISO 14001:2015

- Utveckla och leverera cirkulära erbjudanden, där IT-utrustning kan ingå i ett kretslopp och återanvändas.

- Vi gör teknikskiften som minskar miljöpåverkan för drift och underhåll av våra nät.

Du som kund kan också bidra till att vi gemensamt minskar vår miljöpåverkan, genom att utnyttja ”Byt in”-programmen där använda telefoner och andra IT-produkter kan återanvändas. Du kan också ta med elskrot som gamla telefoner eller laddare till våra butiker, så ser vi till att det återvinns.

Erbjudande
Erbjudande

VÅRT ANSVAR ÄR ATT STÄRKA OCH SKYDDA BARN OCH DERAS FÖRÄLDRAR OCH VÅRDNADSHAVARE

I januari 2017 antog Telia de sk barnrättsprinciperna för företag. Principerna är utvecklade gemensamt av Rädda Barnen, UNICEF och FN:s Global Compact och berör arbetsplatsen, marknaden och samhället i stort.

Telia har en påverkan på barn exempelvis som användare av våra tjänster, besökare i butik, mottagare av annonsering, som barn till anställda och indirekt eller direkt i vår leverantörskedja.

Några huvudområden för Telia blir därför ansvarsfull marknadsföring, att alltid beakta barns integritet, barns rätt till trygghet och säkerhet samt frihet från våld.

Här är några av våra konkreta aktiviteter:

- Att lyssna på barnens röst, Children’s Advisory Panel

- Att blockera och detektera bildmaterial med sexuella övergrepp på barn

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton