Dina rättigheter och hur du utövar dem

Du har rätt att få information om vilken behandling av data som sker och vad som är ändamålet. Det innebär att du har rätt att få veta varför din data behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av den och vilka konsekvenser behandlingen får. Du har dessutom stora möjligheter att bestämma över din data. Här har vi listat dina rättigheter.

Rätt till tillgång

Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas.

Ett registerutdrag kan begäras kostnadsfritt var sjätte månad. Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en avgift för detta.

Så här begär du tillgång
Mitt Telia/Mitt Halebop kan du enkelt begära registerutdrag för enstaka eller flera datatyper. Du kan sedan ladda ner utdraget inne på Mitt Telia/Mitt Halebop.

Du kan också begära tillgång via brev. Registerutdraget sänds då till din folkbokföringsadress. Här finns en blankett som du kan skriva ut, fylla i och posta till:

Telia Sverige AB
Mina Rättigheter — Privat
Svarspost 108317743
978 00 Luleå

Om du inte har möjlighet att använda blanketten kan du skriva ett brev som du skickar till adressen ovan. Det ska undertecknas av dig, innehålla ditt namn och personnummer samt vilken data du vill ha tillgång till. Detta förfarande gäller även om du är huvudsaklig användare av en tjänst som du inte själv abonnerar på.

En speciell registerutdragsförfrågan för enskild firma hänvisas till:

Telia Sverige AB
Mina Rättigheter — Företag
Svarspost 108317743
978 00 Luleå

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att den data vi behandlar är korrekt, men du som kund har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta. Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att få denna rättad.

När din data rättas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut datan till om att denna rättelse har ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.
 

Så här begär du rättelse
Mitt Telia/Mitt Halebop (under Mitt konto) kan du enkelt begära att få uppgifter rättade.

Du kan också begära rättelse via brev. Brevet ska undertecknas av dig, innehålla namn och personnummer samt vilken data du vill få rättad. Skicka brevet till:

Telia Sverige AB
Mina Rättigheter — Privat
Svarspost 108317743
978 00 Luleå

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad från det att begäran kom in till oss.

Rätt till radering (Rätt att bli bortglömd)

Kunddata sparas så länge du är kund hos Telia och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Som kund har du rätt att utan onödigt dröjsmål få följande data raderad om någon av följande förutsättningar gäller:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
 • Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om data inte har behandlats enligt regleringen.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om data raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data om dig till, om att denna radering har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut.

Så här begär du radering
För att utöva rätt till radering kan du återkalla ditt samtycke samt utöva din rätt till invändning. Återkalla ditt samtycke här på Mitt Telia/Mitt Halebop och utöva din rätt till invändning här på Mitt Telia/Mitt Halebop.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.

Om data behandlas för direkt marknadsföring eller för att genomföra kundundersökningar har användaren rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Så här invänder du
Mitt Telia/Mitt Halebop (under Mitt konto) kan du enkelt invända mot behandling.

Du kan även skicka en skriftlig begäran till:

Telia Sverige AB
Mina Rättigheter — Privat
Svarspost 108317743
978 00 Luleå

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad från det att begäran kom in till oss. När du har lämnat en invändning kan det ta upp till två veckor innan vi kan tillgodose den.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av din data. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

 • När du anser att din data inte är korrekt och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av din data begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
 • När databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att din data raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
 • När du behöver din data för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling.
 • När du har invänt mot behandling av din data får vi fortsätta att behandla din data under den tid som kontrollen pågår.
 • Om behandlingen av din data begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.
   

Så här begär du tillfällig begränsning
Mitt Telia/Mitt Halebop under Mitt konto) kan du enkelt begära en tillfällig begränsning.
 

Du kan även skicka en skriftlig begäran som ska vara undertecknad av dig, innehålla ditt namn och personnummer samt vilken data du vill begränsa och varför.

Telia Sverige AB
Mina Rättigheter — Privat
Svarspost 108317743
978 00 Luleå

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad från det att begäran kom in till oss.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll (kallas också att portera). Till exempel att flytta dina uppgifter till en annan operatör eller it-miljö.

Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till databehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.


Så här begär du portering av data
Mitt Telia/Mitt Halebop (Under Mitt konto) kan du enkelt begära portering av data.

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad från det att begäran kom in till oss.

Anmälan av överträdelse (klagomål) och frågor om skadestånd

Om du anser att data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du kontakta vårt dataskyddsombud eller lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.