Så ska Stockholm Exergi göra huvudstaden mer hållbar

För Stockholm Exergi innebär digitaliseringen möjligheter att minska energianvändningen hos sina kunder – samtidigt som det är energianvändning som utgör fundamentet i deras nuvarande affärsmodell.

Stockholm Exergi är värmebolaget som bland annat förser 800 000 stockholmare med fjärrvärme. Samtidigt har Stockholm Exergi den uttalade ambitionen att ”bidra till att göra Stockholm till en hållbar stad”. Under de senaste tre åren har digitalisering varit ett viktigt verktyg i det arbetet.

– En av möjligheterna med digitaliseringen är att utveckla lösningar som kan påverka kundernas beteenden, både vad gäller hur mycket energi de använder och när de använder den, säger Gunnar Borgström, ansvarig för Stockholm Exergis digitaliseringsprogram.

Stockholm Exergis ”resa” inleddes i början av 2016, när de identifierade tre megatrender inom sin bransch: hållbarhet, kundorientering och digitalisering.

– Vi var redan starka inom de två första områdena, men hade i princip inte tagit till oss digitalisering alls. Efter att ha analyserat möjligheterna och våra behov landade vi i att prioritera externa satsningar, sådant som hade effekt hos våra kunder och marknaden i stort.

Förändrade beteenden
En av de möjligheter som snabbt uppenbarade sig var alltså att bidra till beteendeförändringar hos kunderna för att minska energianvändningen. Vilket kan ses som ett oväntat utvecklingssteg, eftersom deras kärnaffär fortfarande bygger på just energianvändning – att sälja megawattimmar.

– Den övergripande målsättningen är ändå att bidra till en så bra affär som möjligt för våra kunder, säger Gunnar Borgström och fortsätter:

– Genom att koppla upp fastigheter och göra dem ”smarta” ser vi att vi kan skapa värde åt kunden på helt nya sätt som möjliggör att vi kan optimera kundens energianvändning.

Vad det skulle kunna röra sig om vill han inte gå in på i detalj, men det är tydligt att det kan handla om sådant som hänger ihop med smarta fastigheter. Stockholm Exergi håller bland annat på att installera IoT-enheter (Internet of Things) i 9 000 av de 16 000 fastigheter som de förser med fjärrvärme.

– Det här kommer att öppna ett antal möjligheter framöver, och till att börja med ser vi en tydlig optimeringspotential genom att vi kan balansera värmeuttaget över alla användare som är sammankopplade. Det gör att kunderna lättare kan få den temperatur de önskar, samtidigt som vi minskar energianvändningen.

Automatisering och datadrivna processer
Stockholm Exergis digitaliseringsarbete utgår från en målbild som ligger ett par år framåt i tiden, berättar Gunnar Borgström.

– Utifrån den definierar vi en del konkreta leveranser med sex till tolv månaders perspektiv. När det närmar sig leverans går vi sedan i ett ”sprint-läge” som sträcker sig över ungefär två veckor.

De har alltså prioriterat satsningar som riktat sig mot marknaden, där smarta fastigheter och tillväxt är tydliga utgångspunkter. Nu kommer de även att ta sig an sådant som rör effektivisering och produktivitet. Där kan utgångspunkterna vara automatisering och datadrivna processer.

– Det finns tre tydliga steg som är kopplat till detta: för det första kan vi dra nytta av att ha anläggningar som är ständigt uppkopplade mot styrsystem, för då får vi in data som kan analyseras och hjälpa oss att bli proaktiva.

Nästa steg handlar om hur de driver sina anläggningar, där en ökad automatisering är en avgörande parameter.

– Det tredje steget blir att ta ut data ur våra produktionsanläggningar för att kunna driva underhållet på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Med rätt planering av förebyggande underhåll går det att minska risken för kostsamma driftstopp.

Förmåga att fokusera
Vad är det då som kommer att krävas för att Stockholm Exergi ska nå ända fram i sin digitaliseringsresa? En av de viktigaste faktorerna är förmågan att fokusera, menar Gunnar Borgström.

– Ta till exempel vår målbild kring smarta fastigheter. På lång sikt finns det stora möjligheter av vitt skilda slag, men på kort sikt är det viktigt att inte springa åt olika håll.

En annan framgångsfaktor är att se till att verkligen leverera, anser han.

– Det enda sättet att lyckas är att ”bygga en leveransmaskin”, så att vi kan leverera det vi har sagt – eller något som är bättre. Vi har dedikerade team kring olika utvecklingsprojekt, och teamen måste alltid ha en leveransförmåga. Dessutom ska det finnas insikten om att en produkt som vi sätter på marknaden inte alltid behöver vara helt klar.

Mod att utmana det befintliga
De ska alltså vara beredda att testa, utvärdera och vid behov förändra det som redan är lanserat. Vilket för oss in på nästa punkt som Gunnar Borgström lyfter fram, nämligen att våga.

– Vi ska ha mod att både bryta mark och utmana det befintliga. Vi ska våga sätta nya produkter på marknaden utan att behöva vara säkra på att de är framgångsrika från start. Så är det delvis med smarta fastigheter, den fulla potentialen kommer visa sig först i framtiden.

Den fjärde och sista framgångsfaktorn är att bygga upp och värna om kreativiteten.

– Det är lätt att missa nästa steg om vi blir för upptagna av fokus och leverans. Här handlar det delvis om att våga vara externt orienterade, genom att etablera nätverk med startup-bolag och andra aktörer som kan utmana oss. Vi måste etablera partnerskap som bidrar till att vi kan ligga steget före i tanken, säger Gunnar Borgström.