Din integritet hos Telia

Vi vill att du ska känna dig trygg när du använder Telias produkter och tjänster. 
Därför har vi upprättat denna sida, där vi bland annat beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Telia Sverige AB (nedan kallat Telia) strävar efter att erbjuda internettjänster som inte äventyrar våra kunders och besökares integritet. Här kan du läsa mer om de olika delarna i vår hantering av dina personuppgifter.

Telia arbetar aktivt med att skydda sina nät och tjänster. Vi har vidtagit flera säkerhetshöjande åtgärder för att skydda mot förlust, missbruk och förändringar av de personuppgifter vi har under vår kontroll. Till exempel loggas IP-nummer för att kunna spåra missbruk.

Endast ett fåtal av våra anställda har tillgång till den information som du som kund lämnar till oss. Telia har mycket strikta regler för de anställda som har tillgång till databaser med användarinformation och till de servrar som producerar våra tjänster. Vi kan dock inte alltid garantera att det inte uppstår förluster, missbruk eller förändringar av informationen, men vi arbetar aktivt för att förebygga att sådana händelser skall inträffa.

Personuppgiftsbehandling

Telias behandling av personuppgifter sker i enlighet med vad som stadgas i personuppgiftslagen (SFS 1998:204), kallad PuL i dagligt tal, och lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389).

Båda dessa lagar innehåller bestämmelser som syftar till att skydda privatpersoner mot att den personliga integriteten kränks när personuppgifter behandlas.

Ändamål

Inom Telia sker behandling av personuppgifter för kunder i Sverige som lämnas av kund till Telia i samband med tecknande av abonnemang, köp av tjänst eller liknande. Uppgifterna behandlas för att Telia skall kunna fullfölja ingångna avtal om leverans av tjänster, för administration och fakturering av dessa samt för att Telia skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Personuppgiftsansvarig

Telia Sverige AB, org.nr 556430-0142, ansvarar för de kunduppgifter som behandlas i Telia Sverige. Ev felaktigheter som rör privatpersoner kan anmälas till Telias kundtjänst, tel 90 200, som svarar för att dessa blir korrigerade.

Utlämning av uppgifter till annan

Behandling av vissa uppgifter kan även ske hos Telias samarbetspartners i den mån sådana är engagerade för fullgörandet av avtalet mellan kund och Telia. Då handlar det om att administrera eller marknadsföra Telias eller andra företags produkter och tjänster på uppdrag av Telia.

Utlämning av kataloguppgifter sker till katalog- och nummerupplysningsföretag enligt vad som stadgas i lagen om elektronisk kommunikation 6 kap 15 och 16 §§ samt för marknadsföringsändamål. Hänsyn tas givetvis till vad lagen stadgar om tystnadsplikt för dem som helt eller delvis återkallat sitt samtycke enligt de allmänna villkoren till sådan utlämning.

Vilka uppgifter behandlas?

De uppgifter som behandlas är personuppgifter som lämnas i kontrakt, i köpeavtal eller vid intresseanmälningar eller andra kontakter med kund. Detta är uppgifter om namn, personnummer, folkbokförings- och fakturaadress, telefon- eller abonnemangsnummer etc och uppgifter som rör förfrågningar (support), reklamationer eller liknande. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom hämtning av information från privata och offentliga register, t ex adressuppdatering genom SPAR och kreditprövning av kunder.

Till vad behandlas uppgifterna?

Personuppgifterna används av Telia som underlag för administration av kundåtagande, analyser i verksamheten, utveckling av tjänster samt riktade informations- och marknadsföringsinsatser. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att lämnas ut till andra bolag inom Telia Company-koncernen och till företag som koncernen samarbetar med.

"Spärr" mot marknadsföring

Om man inte önskar sina personuppgifter behandlade för ändamål som rör direkt marknadsföring kan anmälan göras till:

Telia Sverige AB
Box 50077
973 22 Luleå

Sådan anmälan skall vara skriftlig och innehålla uppgift om namn, personnummer och ev abonnemangsnummer.

Registerutdrag

Privatperson har också rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter Telia behandlar om denne. Begäran om sådant registerutdrag skall göras skriftligt och vara egenhändigt undertecknad av den sökande samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Begäran sänds till:

Telia Sverige AB
PUL
Svarspost 108317743
978 00 Luleå

Utdragen sänds till den sökandes folkbokföringsadress inom en månad från det att ansökan inkommit till Telia. Begäran om rättelse av personuppgift görs hos Telias kundtjänst, telefon 90 200.

Hantering av elektroniska meddelanden

Innehållet i meddelanden och samtal som förmedlas genom Telias tjänster behandlas normalt inte på mer sätt än vad som krävs för att förflytta det från avsändare till mottagare. Men i kampen mot spam och spridningen av virus har vi vidtagit vissa försiktighetsåtgärder för att skydda både vårt nät och dig som användare. Med hjälp av filter kan vi idag analysera och sortera både in- och utgående e-post för att se om de innehåller spam eller skadlig kod.

Alla e-postmeddelanden som innehåller virus och landar på våra e-postservrar kastas direkt. På samma sätt ser våra filter till att stoppa alla spam-mejl som skickas från våra utgående e-postservrar. Du kan, om du vill, stänga av det spamfilter som sorterar din inkommande e-post.

Annan uppgift

"Annan uppgift" innebär information som inte är personanknuten. Vi använder sådana uppgifter på Telias webbplatser. Det kan till exempel vara vilken tid webbsidor besöktes, åtkomsttider, webbläsarversion, operativsystem och andra uppgifter som inte är knutna till en person. Dessa uppgifter hjälper oss att hålla reda på vad våra besökare gör, till exempel hur länge de befinner sig på olika webbsidor. Med hjälp av denna information kan vi förbättra våra webbplatsers prestanda och utformning.

Telia registrerar annan uppgift när våra besökare använder våra webbsidor, även om de inte är registrerade kunder eller medlemmar hos oss. Vi använder dessa uppgifter för att kunna göra våra tjänster mer personligt anpassade, för att kunna visa reklam och för att allmänt kunna förbättra våra tjänster.

Information om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 1 juli 2011, skall alla som besöker webbsidor informeras om vad cookies används till och samtycka till användandet av dessa.

Vad är cookies?

På Telias webbsidor används cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på besökarens dator och innehåller textinformation. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar webbsidan för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. Statistiken kan bara utläsas som siffror och kopplas inte ihop med abonnemang eller person. Vi sparar ingen personlig information via cookies, och information om besökaren kan inte spåras av Telia via cookies. En Cookie kan inte starta program.

Olika typer av cookies

Telias webbsidor använder tre typer av cookies. Den första typen sparar en fil permanent på besökarens dator, och gör att statistik om hur många som är inne på webbsidan sparas samt vilka webbläsare de använder. Statistiken kan bara utläsas som siffror och kopplas inte ihop med abonnemang eller motsvarande information. Informationen används för utveckling av webbsidans prestanda.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och surfar på en webbsida, skickas den här typen av cookie mellan besökarens dator och servern för att kunna koppla information, som till exempel vilka förinställningar besökaren har valt på webbsidan. Sessionscookies lagras inte permanent på besökarens dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Den tredje typen är en statistikcookie som sätts för att vi skall veta hur många besökare webbsidorna har.

Acceptera eller vägra cookies

Varje besökare kan själv ange om han eller hon vill acceptera att ta emot cookies eller inte. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men det går att ändra inställningarna så att de inte accepterar dem eller ger besökaren ett val om han eller hon vill acceptera eller inte. Om cookie-funktionen stängs av kommer dock inte webben och Telias många tjänster kunna utnyttjas till fullo.

Blockera alla cookies

De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera alla cookies. Mer information om hur du ändrar inställningarna avseende cookies i andra webbläsare finns i hjälp-menyn i webbläsaren.

Övrigt

Telia äger rätt att göra ändringar i denna information löpande. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här på www.telia.se.

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

Vad tycker du om den här sidan?

Observera att detta bara gäller synpunkter ang. förbättringar av Telia.se. Vi hanterar inte kundärenden. Alla synpunkter sparas.

Klar

Tack för ditt bidrag!

close information navigation-arrow-down navigation-arrow-right panic playbutton