Informationsdriven affär gynnar hållbarhet

Genom att successivt göra verksamheten allt mer informationsdriven går det att bidra till ökad hållbarhet – både för det egna företaget och ur en mer övergripande miljöaspekt.

I en tid när flexibilitet, anpassningsförmåga och agila arbetssätt är ledstjärnor för de flesta verksamheter gäller det att kunna hitta nya sätt att säkerställa den långsiktiga tillväxten. Det vill säga; att se till att ha en hållbar verksamhet i betydelsen att säkerställa företagets livskraft och potential på sikt.

Här kommer ny teknik in som en möjliggörare, menar Magnus Leonhardt, affärsutvecklings- och innovationschef på Telia.

– Vi lever med en otroligt snabb tillväxt av tillgänglig data, inte minst genom utvecklingen av IoT, Internet of Things. Allt mer av det vi gör och det vi har omkring oss genererar data, oavsett om det sker digitalt eller manuellt, konstaterar han.

Beslutsstöd och proaktivitet
I ett företag kan de stora datamängderna bidra till bland annat ökad konkurrenskraft och lönsamhet – förutsatt att informationen tas tillvara och analyseras.

– Den nya tekniken skapar oanade möjligheter att arbeta informationsdrivet, till exempel genom att få snabba beslutsstöd eller att hitta potentiella processförbättringar och möjligheter till proaktivitet. Det kräver dock en digital infrastruktur som både ger omedelbar tillgång till stora datamängder och där det finns analysverktyg som är anpassade till behoven.

Här kommer utvecklingen av 5G-tekniken in i bilden, eftersom den höga kapaciteten och låga fördröjningen öppnar möjligheter för att exempelvis arbeta med datainsamling från ett stort antal uppkopplade sensorer och att hantera stora dataflöden.

– Det är först när man börjar använda och analysera tillgänglig data för att effektivisera eller hitta nya lösningar som man kan få en ordentlig hävstångseffekt av sina insatser, säger Magnus Leonhardt.

Nya processer
Samtidigt räcker det inte med att installera och börja använda den senaste tekniken, menar han.

– De digitala verktygen är sällan nog, utan det som de flesta företag står inför är en stor förändringsresa som påverkar hela företagskulturen och många gånger får inverkan på såväl organisation som affärsmodell. Jag ser hur många tar ambitiösa utvecklingssteg när det gäller digitalisering, men fortfarande arbetar i gamla strukturer.

Några av de vanligaste utmaningarna för speciellt större, väletablerade företag är att införa nya processer som spänner över befintliga silogränser, menar Magnus Leonhardt.

– Men den utmaning som nog är tuffast för många är att våga bli transparenta och öppna upp för att välja att i arbeta i ekosystem och partnerskap, och att ibland våga välja bort områden som traditionellt varit viktiga. Den som ska lyckas långsiktigt måste ha och upprätthålla vitala samarbetsnätverk som kan bestå av leverantörer, kunder och andra partner – kanske till och med konkurrenter i vissa lägen.

Minskad miljöpåverkan
Även de miljö- och klimatmässiga aspekterna av hållbarhet är sådant som kan stöttas av digitala innovationer.

– Till att börja med finns det goda möjligheter att skapa lösningar som ger effektiviseringar i många olika delar av en verksamhet, oavsett bransch, vilket i sin tur kan bidra till minskad resursanvändning. Det kan röra sig om allt från system för kontorslokaler där värme och belysning automatiskt anpassas efter nyttjandegraden, till optimerad sensorstyrd bevattning i jordbruk eller att använda fler digitala verktyg som alternativ till resande.

Han lyfter fram Telias olika samarbeten inom transportbranschen, med bland andra Volvo Construction Equipment1 och Einride2 som ytterligare exempel på hur innovationer kan göra konkret nytta för klimatet.

– Det är tydligt att det går att minska drivmedelsåtgången – oavsett om det är el eller traditionella bränslen – när man fullt ut kan ta tillvara potentialen hos autonoma fordon i uppkopplade system. Även här kommer 5G in som en nödvändig utgångspunkt för att transportsektorn ska ta klivet mot den typen av lösningar, säger Magnus Leonhardt.
 


1 http://press.telia.se/pressreleases/telia-startar-partnerprogram-foer-5g-volvo-foerst-att-ansluta-sig-2540305
2 http://press.telia.se/pressreleases/einride-ericsson-och-telia-lanserar-sjaelvkoerande-ellastbilar-i-nytt-5g-samarbete-2792195