Distansvård ger högre kvalitet på Karolinska

Sjukvården har flera utmaningar att ta sig an just nu – bland annat att kraftsamla inför en åldrande befolkning, men även att mer akut se till att göra vården mer tillgänglig. Telemedicin, det vill säga vård på distans, är ett sätt att möta utmaningarna.

Distanslösningar inom vården har funnits förhållandevis länge, men nu tar användningen fart – både på grund av ökade behov och genom att tekniken som ligger till grund för så kallad telemedicin har mognat. På Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm är man vana vid att ha interna videomöten mellan olika discipliner, delvis på grund av att sjukhuset är uppdelat mellan Solna och Huddinge.

Nu arbetar de med att etablera fler distanslösningar, bland annat i form av videobesök som införs successivt på alla öppenvårdsverksamheter. De har gjort pilotprojekt som visar att videobesök kan vara ett effektivt sätt att avlasta akuten – det är många konsultationer som kan klaras av på det sättet och därmed spara såväl tid som resurser för patient och vården.

– Telemedicin är ett led i vårt långsiktiga arbete att skapa en säkrare vård, sade Kristina Groth, ansvarig för telemedicinsk utveckling på Karolinska sjukhuset, när hon berättade om sjukhusets arbete vid It i vården-dagen i december 2017.

Förkortade väntetider
En annan typ av distanskonsultation som Karolinska sjukhuset har börjat använda riktar sig till patienter med Parkinsons sjukdom. Det har varit långa väntetider för att få expertbedömning, vilket bland annat har berott på att de flesta remitterats till en expert i onödan.

– När vi införde distanskonsultationer kunde väntetiden minskas från omkring sex månader till sju dygn, berättade Kristina Groth.

Dessutom har videobesök gjort att Parkinsons-patienter kan få hjälp av sjukvårdspersonal med att ställa in medicindoseringen utan att ens behöva lämna hemmet.

– De får annars vara på sjukhuset utan att vara sjuka i övrigt, vilket förstås är ett slöseri med vårdresurser – men också negativt för patienten. På det här sättet kan de vara i en trygg miljö med anhöriga omkring sig, något som är extra viktigt för dessa patienter. Den som har Parkinsons sjukdom påverkas lätt av stress och då kan doseringen bli fel om den bestäms i en miljö som känns mindre trygg.

Ökad livskvalitet
KOL-patienter är en annan grupp som omfattas av Karolinska sjukhusets projekt med telemedicin-lösningar. I det fallet är målet att utveckla en lösning för vård av patienter i hemmet. Syftet är dels att öka livskvaliteten för patienterna, men även att bidra till en mer kostnadseffektiv vård.1

Även de patienter som remitteras till Överviktscentrum har fått möjlighet till videobesök som en del av behandlingen. Det kan underlätta väsentligt för både patient och vårdgivare eftersom viktreduktionsbehandling bygger på täta kontakter.2

Ytterligare en verksamhet på Karolinska sjukhuset som har förbättrats med hjälp av telemedicin är ERCP-kirurgi, vilket är en metod där man använder endoskopi för att hitta och i vissa fall ta bort gallsten samt för att hitta cancer eller skrumplever. På Karolinska finns experter inom området, och de kan nu guida en kirurg som befinner sig på en helt annan plats tack vare utrustning som visar röntgenbilder och uppställningen i operationssalen i realtid.3

Patienten blir tryggare
Kristina Groth konstaterade att videobesök ger fler andra fördelar, till exempel att det går lättare att erbjuda tider som kan passa patienten och att det ökar möjligheterna att involvera anhöriga, som kan vara på plats hos patienten under besöket.

– En annan märkbar effekt är att patient/läkar-hierarkin förändras. Det blir ett annat förhållningssätt när man träffar en läkare på en vårdinrättning jämfört med när man får vara kvar i sin säkra och trygga hemmiljö.

När patienten är tryggare ökar det chansen att denne tar till sig all information och verkligen frågar om något känns oklart – i den traditionella patientrollen på en vårdmottagning kan en del bli hämmade eller stressade.

Arbetet med nya telemedicin-lösningar går nu vidare på Karolinska sjukhuset, bland annat med projekt som fokuserar på så kallad distansmonitorering, det vill säga kontroll på distans så att patienten kan lämna sjukhuset tidigare.

– Vi arbetar också med ett stöd för nätverksbaserad vård, vilket syftar till att sätta patienten i centrum och göra vårdinsatserna samordnade på ett effektivt sätt.

Foto: Johnér / Depiction

Lästips i ämnet:

Uppkopplad äldreomsorg i Stockholm
Nu tar Stockholms stad ett samlat grepp för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter inom omsorgen och andra sociala tjänster. Inledningsvis erbjuder de bland annat VR-upplevelser och robotkatter på äldreboenden.
Läs mer

Vård och hälsa
Med modern e-hälsa blir det möjligt att möta det växande behovet och höja kvaliteten, inom vård, omsorg och hälsa.
Läs mer

1 Källa: Karolinska sjukhuset
2 Källa: Karolinska sjukhuset
3 Källa: Karolinska sjukhuset