E-hälsovård i fokus för Region Skåne

Region Skåne går i bräschen för utveckling av e-hälsovård och syftet är både att förbättra vårdkvaliteten för patienter och arbetsmiljön för vårdpersonalen. Öppna plattformar, samverkan och ”change management” är viktiga delar av framgångsreceptet.

Det satsas stort på utvecklingen av e-hälsa i Region Skåne just nu. Målet är att bli Sveriges ledande region i att utveckla, erbjuda och använda digitala tjänster inom e-hälsovården. Det berättar Mats Ekstrand, Region Skånes digitaliserings- och it-direktör.

– Vi är först i Sverige med att ha gjort en upphandling av en gemensam digital vårdplattform, som tyvärr ligger i startgroparna då vi är under överprövning. Upphandlingen är fundamentet, men man har också via politiken visat att digitaliseringen av sjukvården är en prioriterad fråga – där finns det ett tydligt blocköverskridande stöd, säger han och förklarar:

– Det har öronmärkts pengar för att kunna driva e-hälsa och digitalisering, år 2018 ligger summan på nästan 100 miljoner kronor och förra året var summan ungefär densamma.

För patienternas del är det redan nu på gång med självincheckning och digital kallelse, men också videosamtal med vårdcentralen, KBT via nätet och egen provtagning hemma står på agendan.

 

Förändringsarbetet är nyckeln

Ett välbekant scenario för företag och organisationer som ska driva igenom en digital transformation är att allt krut läggs på it-delen.

– Det är lätt att tänka att förändringen ska drivas från it, men den stora omställningen är att förändra arbetssättet. Givetvis är en del av mitt jobb att säkerställa att plattformarna finns på plats, en solid teknisk grund är ju fundamenten för de anställda. Men allra viktigast är att jobba med förändringar – det som ju kallas ”change management”, säger Mats Ekstrand. Han tillägger:

– Det är ett måste för att till fullo kunna dra nytta av digitaliseringen. Jag brukar säga att 10 procent är teknik och 90 procent medvetet och strukturerat ändrat arbetssätt.

 

Tydliggöra positiva effekter

Han betonar vikten av en dialog med medarbetarna, för att på så sätt skapa en förståelse för de positiva effekterna av förändringen.

– När jag har varit och träffat de vårdanställda är det tydligt att förändringarna initialt skapar en del oro och rädsla, de är oroliga att det ska spä på stressen. Men det ska ju göra deras arbetsmiljö bättre och när de istället får se möjligheterna märks snabbt en ny framtidstro.

Det kommer bland annat att finnas underlag för beslutsstöd, lösningar som sparar tid på vårdpersonalen.

– Idag är det så många rutinfrågor och administrativa sysslor som tar upp tiden, men framöver kommer dessa ske per automatik med hjälp av exempelvis Artificiell Intelligens (AI) och de kan istället ägna mer kvalitetstid åt de patienter som behöver det.

 

Samverkan och öppenhet nyckeln

Att det är just Region Skåne som går i bräschen för den digitala transformationen av vården är kanske inte så konstigt, i regionen finns ypperliga förutsättningar.

– Detta är ett av få ställen i världen där en så pass tung kunskap finns samlad på ett och samma ställe. Här är det inte bara nära till avancerad forskning vid universitet, det finns även ett näringsliv med aktörer som världsledande inom digitaliseringen, säger Mats Ekstrand.

Hans bakgrund inom näringslivet – och inte minst fem år i Silicon Valley – har lett till en insikt att samarbeten i olika former är en nödvändighet, och han efterlyser mer öppenhet och samverkan mellan kommuner, näringsliv och akademin.

– För att ta fram nya digitaliseringslösningar behöver man inom sjukvården satsa på ”öppen innovation”. Vi måste se på samarbeten på nya bredare sätt, så att man inom sjukvården bryter ny mark tillsammans med entreprenörer.

Öppna plattformar som SMARt on FHIR och standarder är enligt Mats Ekstrand en nödvändighet för att driva utvecklingen på ett effektivt sätt, eftersom det då möjliggörs för entreprenörer att kunna hitta nya lösningar.

 

Rigid lagstiftning är en bromskloss

För just sjukvården finns det dock några specifika utmaningar kopplade till öppenhet.

– Jag kommer från mobilbranschen, som brukar kallas världens snabbaste bransch. Och det händer att jag känner mig frustrerad för att sjukvården kan kännas lite långsam. Ibland är det så klart av goda anledningar – som patientsäkerheten – men ibland bromsas vi av föråldrad lagstiftning.

Han nämner datalagstiftningar och klassificeringar av medicinteknik, men framhåller att även tillämpningen av lagen om offentlig upphandling kan bli ett hinder som håller tillbaka innovationen.

– Det finns så många vinster med e-hälsa. En viktig drivkraft är att vi med ny teknik har möjlighet att vårda fler och mer komplexa sjukdomar, det kan vara nyckeln till att kunna ge adekvat vård åt medborgarna.

 

Från symtombehandling till preventiv hälsovård

Frågan om hur vi ska kunna upprätthålla en god vårdkvalitet framöver är nämligen mer angelägen än någonsin.

– Vi har begränsade resurser och kostnaden för vård kommer bara att eskalera om vi fortsätter på samma sätt som tidigare. Befolkningen blir allt äldre, samtidigt som fler drabbas av kroniska sjukdomar. Därför krävs det att vi gör en förflyttning från det som vi kallar sjukvård – med blåljus och operation – och istället satsar på förebyggande hälsovård.

Han förklarar att vi med ny teknik kommer att kunna upptäcka sjukdomar innan det har gått så långt att de blir kroniska – och i förlängningen till och med innan de brutit ut. Vilket skulle innebära ökad livskvalitet.

– Preventivt arbete blir alltså en viktig del i framtidens vård. Med stöd av digitala lösningar och e-vård lär vi också i allt större utsträckning kunna vårdas i hemmets trygga vrå istället för att ligga på sjukhus. Inte minst för de äldre kommer möjligheten att få bo kvar hemma längre kunna medföra en avsevärd ökning av livskvaliteten.

Foto: Johnér / Cultura creative

Talar på Telia Connect2Business 2018
Mats Ekstrand är digitalisering- och it-direktör på Region Skåne och en av årets talare på Telia Connect2Business. Region Skånes vision är att bli Sveriges ledande region när det kommer till att utveckla, erbjuda och använda digitala tjänster inom hälso- och sjukvården. Mats delar med sig av insikter kring vilken roll digitaliseringen spelar för att ge en tillgänglig, trygg och kvalitetssäkrad vård, och hur Region Skåne gör för att realisera sin vision i samverkan med akademi och näringsliv. Läs mer på telia.se/c2b och där kan du också anmäla dig och se eventet LIVE