Smartare resor med Crowd Insights

Våra vanor kring resor och transporter behöver förändras, inte minst i de växande städerna, för att bli hållbarare. För att få bästa tänkbara bild av hur människor förflyttar sig arbetar den statliga myndigheten Trafikanalys med att utvärdera digitala verktyg – bland annat Crowd Insights, som drar nytta av anonymiserad och aggregerad data från mobilnäten.

Resor och transporter behöver bli smartare och mer resurseffektiva, och som ett led i detta arbete har den svenska regeringen tagit initiativ till samverkansprogrammet ”Nästa generations resor och transporter”, där de samlar olika aktörer inom området – för att gemensamt skapa innovativa lösningar och driva utvecklingen framåt mot ett mer digitaliserat och hållbart transportsystem.

Ett av de prioriterade områdena i programmet fokuserar på att hitta nya lösningar för resvaneundersökningar. Inom ramen för detta bjöd den statliga myndigheten Trafikanalys in Telia att medverka i ett pilotprojekt under hösten 2017, för att bidra med insikter kring svenskarnas resvanor med hjälp av anonymiserad och aggregerad* data från mobilnäten, vilket kallas Crowd Insights.1

Information om det faktiska resandet
Med Crowd Insights är det aldrig frågan om att analysera enskilda personers rörelsemönster, utan det handlar alltid om rörelser av grupper. Arbetet görs helt automatiserat utan manuell hantering, och ingen data som analyseras innehåller några som helst personuppgifter.

– Crowd Insights är ett sätt att få information om det faktiska resandet på ett sätt som är både snabbare och mer kostnadseffektivt än traditionella undersökningsmetoder, säger Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef på Telia. Han förklarar:

– Ett stort problem med de metoder som har använts hittills är att de ger för låga svarsfrekvenser, och där kommer digitala verktyg som Crowd Insights in i bilden.

Han konstaterar att de slutsatser som går att dra från Crowd Insights-data kan vara till stor nytta för bland annat beslutsfattare i kommuner, städer och offentliga verksamheter i planerings- och strategiarbete.

Lika tillförlitlig som traditionell data
I det pilotprojekt som Telia och Trafikanalys genomförde studerades långväga resor, det vill säga sträckor över 100 kilometer.

– Inom just det området finns det bra data att utgå från, vilket gjorde det möjligt att bedöma resultatet från Crowd Insights. Projektet har analyserats vid Linköpings universitet och i deras rapport2 framgår det att resestatistik baserad på aggregerad och anonymiserad mobilnätverksdata är lika tillförlitlig som traditionellt framtagen data.

Men med den stora fördelen, lägger han till, att Crowd Insights tillhandahåller omedelbara och övergripande insikter vilket i slutändan leder till att det går att få ett snabbare resultat.

– Istället för att behöva vänta i månader på att en undersökning ska färdigställas kan vi nu få uppdaterad data som är högst en vecka gammal. Det är en betydligt enklare process som gör det lättare att ta del av information och som ger oss insikter om vanor och behov precis här och nu, säger Magnus Leonhardt.

Nu ska man på Trafikanalys ta nästa steg, berättar Eva Lindborg som har varit ansvarig för pilotprojektet hos Trafikanalys:

– Nästa steg för Trafikanalys är att tillsammans med andra statistikansvariga myndigheter bygga vidare på samstämmigheten mellan data från mobilnätet och befintlig statistik och undersöka vilka dataunderlag vi behöver från operatörerna för att kunna omvandla deras data till kvalitetssäkrad officiell statistik, säger hon.

* Aggregerad data = Statistisk data där flera olika resultat slagits samman för att öka överskådligheten.

Not. Hållbar infrastruktur ingår i de 17 globala mål som världens stats- och regeringschefer antog på FN-toppmötet hösten 2015.3 Det är högt prioriterat, bland annat på grund av att över hälften av världens befolkning bor i urbana områden – en andel som väntas ha stigit till 70 procent år 2050.4

Foto: Johnér / Plattform

Foto: Johnér / Plattform
 

Läs också
Samverkan gör Malmö mer livskraftigt
Crowd insights klargör transportbehoven
Smart kollektivtrafik behöver växla upp

Fotnoter
Läs mer om Crowd Insights: Crowd Insights klargör transportbehoven
2  Trafa.se
3 Regeringen.se
4 Källa: Regeringen.se