Användningspolicy - Telias Internettjänster (Acceptable Use Policy, AUP)

Rev. 2019-01-07

Telias användningspolicy för tillåtet bruk av Internettjänster ("Användningspolicyn, AUP") har tagits fram för att skydda Telia, Telias kunder och Internetsamfundet i allmänhet från oansvariga eller olagliga aktiviteter.

Användningspolicyn utgör inte en uttömmande lista över handhavande som Telia inte tillåter. Telia förbehåller sig rätten att när som helst förändra policyn, och nya riktlinjer träder i kraft när de publiceras på Telias webb.

Otillåten användning av Telias system, produkter och tjänster:
1. Sändning, förmedling eller lagring av material i strid med tillämplig lag, förordning eller myndighetsföreskrift är inte tillåten. Detta inkluderar men begränsar sig inte till - material som skyddas av upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet eller om hanteringen sker utan erforderligt tillstånd samt även material som innehåller förtal, utgör olaga hot eller bryter mot exportförbud.

2. Skickande av oönskade e-postmeddelanden, inklusive skickandet av "skräppost" eller annat marknadsföringsmaterial till individer som inte uttryckligen begärt detta (s k "spam"). Det omfattar, men är inte begränsat till - massutskick av kommersiella annonser, tillkännagivanden av informationskaraktär och politiska budskap. Det omfattar också publicering av identiska eller snarlika meddelanden i en eller flera diskussionsgrupper (överdriven korspostning eller upprepad publicering). Telias tjänster får inte användas för att samla in svar på meddelanden vilka är skickade via en annan Internetleverantör om dessa meddelanden bryter mot sådana riktlinjer eller den andra leverantörens motsvarighet.

3. Obehörig användning, eller förfalskning, av information i elektroniska brevhuvuden (till exempel "spoofing").

4. Obehöriga försök av en användare till åtkomst av annans konto eller datorresurs (till exempel "cracking").

5. Åtkomst eller försök till åtkomst av tjänst (t. ex Internetanslutning eller e-post) oavsett medel eller verktyg, i syfte att undgå betalning vilken skall utgå för nyttjande av tjänsten.

6. Obehörig åtkomst, förändring, förstörelse eller försök därtill av information tillhörig kund hos Telia eller tredje man, oavsett medel eller verktyg.

7. Medvetet deltagande i aktivitet som orsakar avbrott i tjänst, s k "denial of service" (till exempel synkroniserade attacker av nummersekvenser), för kund hos Telia eller tredje man oavsett om denne är ansluten till Telias nät eller annan operatörs nät.

8. Användande av Telias produkter och tjänster för att störa annan kunds eller behörig användares utnyttjande av Telias nät. Varje Internetkund hos Telia är ansvarig för aktiviteter och de användare som nyttjar kundens anslutning. Kund samtycker, genom att ta tjänsten i anspråk, till att försäkra sig om att alla slutanvändare av tjänsten åtföljer dessa Riktlinjer. Anmärkning på kund eller annan slutanvändare kommer att framföras till kundens utpekade kontaktperson för åtgärd. Skulle överträdande av riktlinjerna för tillåten användning ske förbehåller sig Telia rätten att, på sätt Telia finner lämpligt och utan föregående meddelande, stänga av tjänsten eller vidta åtgärder för att hindra ifrågavarande kunds fortsatta brott mot Riktlinjerna.

9. Användande av tjänst på ett sätt som överstiger begränsning i kundens avtal eller, om sådan begränsning inte anges, att använda tjänsten på sätt som mycket kraftigt avviker från normal användning av motsvarande tjänst, t ex nedladdning av extremt stora mängder data, upprepade extremt långa samtal eller datasessioner eller onormalt frekventa samtal.

Övrigt
Telia äger rätt att göra ändringar i denna information löpande. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig här på telia.se.