Som en del av vårt miljöarbete och att nå noll utsläpp till 2030 har Telia antagit Transportutmaningen som arrangeras av Fossilfritt Sverige. Fossilfritt Sverige utmanar företag, organisationer, kommuner och regioner att genomföra konkreta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. Genom att visa att man vill gå före sänker man trösklarna för dem som kommer efter.

Politikerna i riksdagen är överens om att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. För att visa vägen sätter de företag och organisationer som antar den här utmaningen målet att senast år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter. Telia har antagit den här utmaningen, som ligger i linje med våra våra miljömål om noll koldioxidutsläpp år 2030 i hela värdekedjan. Transportköp är för oss en del av vår värdekedja. 

Rent tekniskt finns möjligheter att minska utsläppen med hjälp av både biodrivmedel, elektrifiering och effektivisering av transporterna. Men för att omställningen verkligen ska ta fart behöver det skapas förutsättningar för de företag som sköter transporterna så att de proaktivt kan förbereda sig för att minska utsläppen i en snabbare takt.

Med utgångspunkt från Fossilfritt Sveriges transportutmaning om fossilfria inrikestransporter till 2030 har ett antal transportköpare, däribland Telia, och branschorganisationer, därför tagit fram en trappstegsmodell i fem steg för hur krav kan ställas så att det blir möjligt för transportföretagen att ställa om samtidigt som de stärker sin konkurrenskraft.

Kraven som Telia, och andra transportköpare, kommer att ställa på de transportföretag som vi anlitar är indelade i följande fem steg:
2022 får andelen fossila drivmedel utgöra max 80 procent
2024 får andelen fossila drivmedel utgöra max 55 procent
2026 får andelen fossila drivmedel utgöra max 30 procent
2028 får andelen fossila drivmedel utgöra max 10 procent
2030 ska transportarbetet vara 100 procent fossilfritt

Om fler transportköpare använder trappstegsmodellen kan vi tillsammans nå målet för transportsektorn och bidra till att Sverige blir världens första fossilfria välfärdsland.

Läs mer om Trappstegsmodellen i den gemensamma debattartikeln här.

Om Fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen. Initiativet samlar kunskapen och viljan i alla samhällssektorer och verkar för att synliggöra det klimatarbete som sker runt om i landet. Fossilfritt Sverige arbetar för att påskynda omställningen inte bara för att det är möjligt utan också för att det är ekonomiskt lönsamt.

Läs mer om Fossilfritt Sverige här.
 

Tillbaka till Resan till Noll