Platform24

 • AI-baserad anamnes och triagering

 • Systemstöd för digitala vårdbesök

 • Effektiv resursfördelning inom och mellan enheter

Vården idag är hårt pressad och står inför stora utmaningar. Den administrativa bördan är stor, resurserna utnyttjas inte på bästa sätt och många upplever att tillgängligheten kunde vara bättre.

Med Platform24 kan vården avlastas samtidigt som tillgängligheten av rådgivning och lättakut vård ökar för patienterna.

VÅRDEN BEHÖVER AVLASTNING

ADMINISTRATION STJÄL TID

Med 4,3 läkare per 1 000 invånare ligger läkartätheten i Sverige i topp bland EU-länderna. Paradoxalt nog minskar antalet läkarbesök och vårdtillfällen per invånare. Ett skäl till detta är att läkare i snitt ägnar en hel arbetsdag i veckan åt administration, enligt en undersökning gjord av från McKinsey & Company i samarbete med Sveriges läkarförbund 2019 (ur rapporten Tid till vård ger vård i tid).

Halkat efter i utvecklingen

Vården ligger efter andra sektorer när det gäller att dra nytta av digitaliseringen. I en branschjämförelse av IT-systemens användarvänlighet hamnade sjukvården i botten med god marginal (McKinsey & Company, ”Automation, skill shifts and the future of work – HealthCare”, 2018).

Ett viktigt sätt att kunna komma tillrätta med problemen är att fokusera på digitalisering och automatisering. Att lära sig se nya möjligheter där man tidigare sett problem.

ETT SMIDIGARE VÅRDFLÖDE

Vårdresan i dag och i morgon

Så är Platform24 en del av lösningen

Exempel på patientresa

Vill du veta mer?

optimering av resurser

 • Öka self-service och egenvård av patienten
   
 • Fördela resurser rätt internt och mellan vårdenheter för att minska beroende på av hyrläkare. 
   
 • Undvik onödiga vårdmöten, exempelvis för att endast skriva en remiss.
   
 • Undvik onödiga utlägg, exempelvis kallelser, labb- och remissvar per post.
   
 • Minska adminbördan, exempelvis färre ombokningar, enklare dokumentation.
   
 • Få möjlighet att analysera vårdproduktionen i detalj och optimera flödena.

ÖKAD TILLGÄNGLIGHET

 • Patienten kan hitta rätt vård i rätt tid – dygnet runt.
   
 • Enklare själv-service och egenvård.
   
 • Alternativ till långa telefonköer.
   
 • Bokningsbara fysiska tider i öppenvården.
   
 • Enklare digitala möten – chat, autofraser och videokonferens med ett klick.
   
 • Platform24 integreras i befintlig medborgartjänst, samma ingång som tidigare.

SÄKERT OCH SMIDIGT

 • Informationskontinuitet: anamnesen följer automatiskt med i hela vårdepisoden mellan vårdgivare.
   
 • Underlättar kontinuerliga förbättringar i verksamheten.
   
 • Enkelt att hänvisa till och rådgöra med andra specialister.
   
 • Möjligt att integrera beslutsstöd i det kliniska arbetet (inte bara efter vårdmötet).
   
 • Nyttja funktion för proaktiv forskning eller undersökning

Telia i samarbete med region Jämtland

Telia Healthcare