Telia HomeCare testas i Västerbotten

För att förenkla brukares vardag och öka tryggheten i hemmet utvecklas nu digitala tjänster som ett komplement till den personliga vården och omsorgen. I ett samarbetsprojekt mellan kommunal omvårdnadspersonal inom Region Västerbotten och Telia Healthcare, utvecklas och utvärderas nu dessa tjänster i fem kommuner i Västerbotten.

 

Projektet startade i augusti 2014 och utvärdering sker under det första kvartalet 2015. Syftet är att introducera olika digitala tekniker hemma hos brukare inom hemtjänsten för att undersöka hur tjänster på bästa sätt ska utformas för att verkligen fungera i vardagen mot olika målgrupper. Vidare har syftet varit att utreda kostnadseffektiviteten för olika tjänster och att titta på om dagens lösningar är tillräckligt användarvänliga samt hur väl de fungerar i stad respektive glesbygd.

Telia HomeCare – som är samlingsnamnet för de tjänster som testas under projektet – hjälper brukare genom påminnelser och olika typer av larm. Varje kommun som deltagit i projektet har själv valt vilka sensorer man vill testa samt hur många brukare man har möjlighet att inkludera i projektet. Detta har resulterat i mellan fyra och 20 brukare per kommun och de funktioner som just nu testas i Västerbotten är:

  • Trygghetslarm med inbyggd telefon i larmknappen
  • Dörrlarm t.ex. om ytterdörren öppnas nattetid
  • "Gått ut"-larm om ytterdörren öppnas och ingen rörelse detekteras inomhus inom en given tidsperiod.
  • Nattlig tillsyn med kamera.
  • Brandvarnare som kan kopplas till larmcentral vid rökutveckling.
  • Ledljus som hjälper brukaren att stiga upp ur sängen nattetid.
  • Monitorering av rörelsemönster för ökad förståelse av hjälpbehov.

De kommuner som deltar skiljer sig åt i på olika sätt, små kommuner och stora, stad och landsbygd samt olika organisationer inom hemtjänsten. Man har även på individnivå fått välja vem som ska vara mottagare av larm och sensorinformation; om det är hemtjänstpersonalen, anhöriga, brukaren själv eller en kombination av dessa som har störst nytta av informationen i de enskilda fallen.

Under projektets gång har de tjänster som utvärderas vidareutvecklats efter brukarnas och hemtjänstpersonalens behov och feedback för att så långt som möjligt fungera väl inom respektive verksamhet. Vid projektets slut kommer erfarenheter från de olika parter som har deltagit att sammanställas ur ett kvalitativt och kvantitativt perspektiv, för att ytterligare föra tillgodogörandet av digital teknik i hemmet hos äldre individer med behov av stöd framåt.