Vård och hälsa

Med modern e-hälsa blir det möjligt att möta det växande
behovet och höja kvaliteten, inom vård, omsorg och hälsa

Framtidens vård

Dagens och framtidens människor blir allt mer digitalt kompetenta och ställer större krav på att kunna leva fritt och med hög livskvalitet – även om man skulle drabbas av en sjukdom. Vi har också en demografisk utveckling där allt fler lever allt längre, vilket ökar behovet av sjukvård. Samtidigt som fler också lever med kroniska sjukdomar som KOL och diabetes.

Sjukvården är inne i ett skede av stora förändringar och behöver kunna möta ett antal nya utmaningar samt stödja det ökade tempot i utvecklingen. Det sätter press på vården och driver upp samhällets vårdkostnader. Digitaliseringen medför en rad olika möjligheter att förbättra såväl dagens som framtidens vård.

Med hjälp av rätt teknik och modern e-hälsa går det att krympa avståndet mellan individ och vårdgivare, minska kostnader för sjukvård, förbättra kvaliteten och erbjuda effektivare vård. Dessutom kan riskfaktorer identifieras i ett tidigare skede och vården röra sig från att behandla sjukdomstillstånd till att verka förebyggande.

• Bättre vårdkvalitet
• Effektivare vårdflöde
• Minskade avstånd mellan vård och patient
• Digitala lösningar underlättar
• Från behandlande till förebyggande vård

FRÅN SYMPTOMBASERAD TILL FÖREBYGGANDE VÅRD

Vi är i ett skifte där vi allt mer går från traditionell sjukvård till en förebyggande hälsovård. Sjukdomar, såväl som riskfaktorer, kan nu upptäckas i ett tidigare skede med hjälp av funktioner och tjänster som mäter och övervakar hälsan.

I dagsläget bygger vården framför allt på ett symptombaserat flöde, där fokus ligger på att diagnostisera och behandla sjukdomar. Men med hjälp av informationen som den nya tekniken kan samla identifieras istället riskfaktorer – och därmed går det också att förutspå risker för att utveckla en sjukdom. Då skapas möjligheten att motverka ett sjukdomstillstånd innan det ens har uppstått. I det skiftet kan hälsovården också bli till en fråga om samhällsplanering och hantering av riskfaktorer.

Erbjudande

NYA MÖJLIGHETER NÄR VÅRDEN DIGITALISERAS

Idag erbjuder apotek såväl digital översikt över sina recept som möjligheten att beställa mediciner via nätet. I flera år har företag erbjudit läkarbesök digitalt, där såväl initialt samtal med sjuksköterska som läkarbesök kan ske via smartphone, surfplatta eller dator. Det lanseras även möjligheter där brukare med behov av monitorering får detta via tekniska lösningar som sensorer.

ÖKAD LIVSKVALITET MED HEMVÅRD

Länge har vård och omsorg förknippats med sjukhuset som institution, men den digitala transformationen medför nya möjligheter till en effektiv och säker vård i hemmet. Tack vare smarta tekniska lösningar, som monitorering, exempelvis i Telia HomeCare, kan man fortsätta leva i sitt hem en längre tid, med en ökad livskvalitet som följd. Därmed optimeras möjligheten att bibehålla en aktivare livsstil, och också ett aktivare åldrande.

SAMORDNING AV PATIENTUPPGIFTER

På olika ställen pågår diskussioner om hur mycket av patientinformationen som skall samköras och vilka delar som vården bör se, samt hur din personliga integritet skyddas. En samordning av olika initiativ pågår för att skapa en överblick för vården och ge dig som patient tillgång till din vårdinformation via 1177.se.

Redan idag finns mycket information som är insamlad av individen själv och som kan vara viktig för behandling. Telia driver ett arbete som öppnar möjligheten för privatpersonen att utbyta den typen av information med vården. Vilken information som vården vill ta emot respektive vilken information som patienten vill dela avgör vilken information som utbyts.

Patienten kan också själv följa sin egen hälsa och det blir enklare att arbeta preventivt och på så sätt stoppa sjukdomstillstånd innan de ens har uppstått. Det finns många intressanta möjligheter där man som patient kan få stöd och hjälp i vardagen. Vissa av dessa lösningar kommer från vården genom egenvårdsbeslut och vissa kan man själv välja att köpa.

Erbjudande

UPPKOPPLING FÖR FRIHET OCH TRYGGHET

På Telia arbetar vi med att minska avståndet mellan individ och vårdgivare. Vi utvecklar och implementerar digitala verktyg som hjälper vårdgivaren att minska kostnader, förbättra kvaliteten och erbjuda effektivare vård, hälsa och ökad livsglädje. Digitala tjänster är en av nycklarna för att klara de framtida utmaningarna i vården. Telia tar nu stegvis, i samarbete med olika aktörer, fram flera lättanvända tjänster som kan stödja sjukvården och bidra till en god hälsa.

underlättar i alla vårdled

Ett digitalt system underlättar för vårdtagaren att hålla regelbunden kontakt med sjukvården från hemmet. Det skapar en trygghet, samtidigt som det underlättar för anhöriga och närstående att fungera som ett stöd för den sjuka.

Även för vårdpersonalen blir det enklare att hjälpa fler utan att kostnaderna drar iväg. Med administreringsverktyg och beslutsstödsystem som är sammankopplade mellan olika instanser i såväl kommun som landsting, där all information finns tillgänglig på ett lätthanterligt sätt, kan resursanvändandet inom vården optimeras.

Genom att koppla på tekniska lösningar som inte bara mäter vårdtagarens hälsa utan även förmedlar informationen till olika system, kan mätvärdena tolkas av de aktörer som i det specifika fallet är relevanta – och den sjuka kan få behovsstyrd hjälp och stöttning.

Erbjudande