Samverkan gör Malmö mer livskraftigt

Under de närmaste åren kommer det att ske ett intensivt digitaliseringsarbete på bred front i Malmö. Satsningen ”Det digitala Malmö” hålls samman av kommunen, men bygger på samverkan i en rad olika konstellationer.

Under 2017 inleddes det femåriga programmet ”Det digitala Malmö”, som kommer att rymma en mängd delprojekt – alla med det övergripande syftet att skapa en plattform för olika typer av digitalisering som ska bidra ett levande och livskraftigt Malmö.

– En viktig framgångsfaktor i det här arbetet är samverkan. Till att börja med mellan förvaltningarna inom kommunen, men samtidigt med andra aktörer som är aktiva i stadens näringsliv, högskola och föreningsliv, säger Maria Stellinger Ernblad, digitaliseringschef i Malmö stad.

Programmet är fastslaget i kommunfullmäktige, vilket innebär att det finns en stark förankring – och en tydlig vilja att göra en kraftfull satsning, menar Maria Stellinger Ernblad.

– Viljan är en viktig utgångspunkt, eftersom en del av projekten inom programmet kommer att handla om att hitta nya, smarta processer och arbetsmetoder – även i vårt eget arbete inom förvaltningarna. Vi måste våga ställa frågor som ”Vad kan moderniseras och göras annorlunda för att förbättra?”

Aktiva medborgare
Man har definierat fyra huvudinriktningar, och varje enskilt initiativ ska syfta till att ge effekt inom minst en av dessa inriktningar:

• Stärkt demokrati och ökad inkludering. Fler människor kan vara aktiva samhällsmedborgare om alla har tillgång till digital infrastruktur och kan förstå och använda sig av tekniken.

• Ändamålsenlig och tillgänglig service. Digitaliseringen ska förenkla och förbättra utbytet med Malmö stad, digital service ska ge ett mervärde.

• Ökad verkan i samhällsservicen. Med adekvat digitalisering kan Malmö stads personal vara mer närvarande i de personliga möten som är grunden i kommunal verksamhet.

• Ökat samspel i staden. Smarta teknologier underlättar rörelse och navigation och bidrar till att människor kan känna sig trygga.

En av de frågor som Maria Stellinger Ernblad själv brinner för är att öka inkluderingen, alltså det som den första inriktningen rör.

– Så som samhället ser ut och utvecklas så krävs det digital kompetens. Klyftorna mellan de som kan använda tekniken och de som inte kan det kommer bara att öka om vi inte aktivt ser till att underlätta för de som ”ligger efter”.

Börjar med smarta staden
Under 2017 har de inlett arbetet med ett pilotprojekt som kretsat kring ”den smarta staden”. Framöver kommer det delsatsningar inom områden som ”det digitala mötet” och ”framtidens arbetsplats”.

– Allt arbete kommer att utgå från de reella utmaningar som finns i vår kommun. Det vi gör ska vara tydligt kopplat till behoven just här i Malmö.

För att ytterligare öka kraften i att samverka har de regelbundet utbyte med andra kommuner, både i närområdet och i andra delar av landet.

– Även om det finns ett starkt kommunalt självstyre i Sverige så innebär inte det att vi håller oss på vår kant och arbetar med utvecklingen. Det finns en tradition av att vara generös över kommungränserna, och det är ytterst värdefullt eftersom det minskar risken för att dubbelarbete.

Lättare komma åt tjänster
Den femåriga programperioden sträcker sig alltså till år 2022, och därefter är det dags för en övergripande utvärdering för att se hur arbetet ska tas vidare.

– Under de här inledande fem åren tror jag att Malmöborna kommer att uppleva att det går betydligt lättare att komma åt de kommunala tjänster som de har användning av, tack vare digitalisering. Dessutom märks nog satsning i form av bättre tekniska förutsättningar, som ett utökat offentligt wifi-nät.

Hon räknar också med att det kommer att finnas en tydligt ökad tillgång på data kring Malmö stads arbetet, bland annat i form av underlag för olika förändringar i infrastruktur.

– Min förhoppning är att digitaliseringen också ska leda till ett ökat inflytande och ett ännu starkare engagemang från medborgarna, säger Maria Stellinger Ernblad.

Foto: Johnér / Maskot bildbyrå