IoT i samhällets tjänst

Runt om i landet pågår olika projekt som visar hur Internet of Things kan bidra till samhällsnytta. Fler är på gång, tack vare finansiering från IoT Sverige, och man premierar de projekt där samarbeten mellan offentliga aktörer och företag ligger till grund.

”Internet of Things för innovativ samhällsutveckling” är en av delarna strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige.1 Det är en gemensam satsning från Vinnova, Energimyndigheten och Formas där de finansierar olika projekt som, precis som namnet antyder, bygger på att IoT används för att lösa samhällsutmaningar.

– Projekten ska utgå från de problem och behov som finns hos offentliga organisationer, som kommuner och landsting. Vi vill få fram bra exempel som kan göra det tydligare vilka möjligheter som finns och som kan inspirera andra, säger Joanna Franzén, handläggare Innovationsledning på Vinnova.

Ett av de projekt som de har finansierat visar hur det går att spåra och positionera såväl utrustning som medarbetare för att spara resurser och minska stressen på sjukhus.2

– Det är något som känns självklart när det väl är på plats, men precis som i flera andra fall är det inte en lösning som är helt given i förväg.

Sophämtning och snöröjning
Andra konkreta exempel på samhällsnytta är att skapa system med sensorer på soptunnor eller en smart kommunikationsplattform för snöröjningsaktörer.

– Det är områden där det går lätt att se snabba vinster med IoT-lösningar, medan det i andra fall kan behövas längre tid med en målmedveten satsning för att resultaten ska bli tydliga, säger Joanna Franzén.

Hon nämner äldreomsorg som ett av de högintressanta områdena just nu.

– Med IoT ser vi hur det går att skapa en situation som är tryggare för både de äldre och deras anhöriga. Där har vi bland annat pågående finansiering av ett projekt i Skellefteå som ska bli mycket spännande att följa. [läs mer i slutet av artikeln]

Nödvändigt med samarbeten
Vinnovas program vänder sig till konsortier som består av offentliga organisationer, minst ett företag och en aktör med god förståelse för IoT, både vad gäller affärsmöjligheter och teknik. De prioriterar även projekt där universitet, högskola eller forskningsinstitut deltar.

Nätverk och samarbeten över gränser ser de nämligen som en nödvändighet för ett framgångsrikt arbete med samhällsinriktade IoT-projekt.

– Det är något som kan kännas ovant för vissa offentliga organisationer, men det är på väg att ändras. Vi hoppas också på att de kommer över den utbredda rädslan att göra fel – vilket hindrar alltför många projekt i dagens läge, menar Joanna Franzén.

Ökad delaktighet
Vilka vinster ser hon då att medborgarna kan få ut av den här typen av projekt?

– Till att börja med kommer vardagen att kunna förenklas och förbättras, vilket är en vanlig effekt av digitalisering generellt. Dessutom kommer man att som samhällsmedborgare kunna känna sig mer delaktig – det blir tydligt hur det går att påverka sin omgivning. På det sättet når vi ett ökat gemensamt ansvarstagande. Och i förlängningen bättre livskvalitet.

Några pågående projekt
Sommaren 2017 fick fyra projekt fortsatt finansiering i tre år inom ramen för programmet ”Internet of Things för innovativ samhällsutveckling”:

1. LoV-IoT, Luft- och vattenövervakning med IoT (Göteborgs stad)3
Med IoT och sensorer utvecklas ett effektivt system för att samla information om luft- och vattenkvalitet i städer. Det långsiktiga målet är att skapa bättre beslutsunderlag för åtgärder mot föroreningar och på så sätt förändra människors beteenden och bidra till bättre hälsa.

Åtta sensornoder som mäter halten av föroreningar är installerade på utvalda ställen i Göteborg. Datan som dessa sensorer samlar in finns att ta del av på miljöväder.se.

2. Smarta fastighetstjänster med IoT (Umeå kommun)4
Trådlösa sensorer ska installeras i olika lokaler för att mäta exempelvis temperatur, tankar, avloppsbrunnar, luftfuktighet och partiklar. Värdena omvandlas till data som ger beslutsunderlag för att kunna optimera användningen av fastigheterna och förlänga livslängden på byggnaderna.

3. Smarta offentliga miljöer II (Lunds kommun5
Projektet genomförs av Lunds kommun i samarbete med Malmö stad och många företag. Både Lunds kommun och Malmö stad jobbar aktivt med att öka insynen och delaktigheten för medborgarna och skapa bättre offentliga miljöer med hjälp av innovativa lösningar.

Projektet kommer initialt att fokusera på fyra innovationsexempel: Cykeldata, Övervakning av kritisk infrastruktur, Effektiv och säker stadsodling samt Användarstyrd avfallshantering.

4. Internet of Things inom vård och omsorg i Skellefteå (IVoS) (Skellefteå kommun)6
Projektets huvudsakliga mål är att genom en fallstudie inom äldreomsorgen undersöka hur samverkan mellan delsystem kan uppnås och tillämpas samt hur data kan delas mellan olika system. Syftet är att med IoT skapa förutsättningar för att hantera den demografiska utmaningen och det medföljande växande vård- och omsorgsbehovet i Sveriges kommuner.

Läs mer
1 IoT Sverige
2 Telia
3 LovIoT
4 Info Tech Umeå
5 Future by Lund
6 Vinnova

Läs också
Smartare städer med öppna data
Mälarenergi bygger värden för samhällsnytta