DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN

Gränsen mellan den fysiska och virtuella arbetsmiljön suddas ut och detta skapar nya förutsättningar för ett effektivare och flexiblare arbetsliv.

ARBETSPLATSEN I FÖRÄNDRING

Den nya digitala affärslogiken innebär förändring för alla verksamheter och har inte minst påverkat vår syn på arbetslivet, och ”arbetsplats” är nu ett begrepp i förändring. I samspel med utvecklingen av ICT-tjänster växer det fram nya sätt att arbeta och gränserna mellan det fysiska kontoret och virtuella arbetsmiljöer suddas ut.

Den digitala arbetsplatsen innefattar inte bara de tekniska verktyg och tjänster som främjar nya arbetssätt, den handlar även om mjuka värden. Dessa två delar behöver förenas på ett sömlöst sätt, och bli till en attraktiv och flexibel arbetsplats som möjliggör för medarbetarna att få ihop livspusslet.

Förändringen av nya arbetssätt påskyndas av teknikutvecklingen och innebär en utmaning för it-avdelningar, som ska möjliggöra en digital arbetsplats och på ett säkert sätt ge verksamheten rätt förutsättningar. Även ledarskapet är i förändring i och med den digitala transformationen som sätter fokus på innovation, nya affärsprocesser och samarbeten i olika värdeskapande nätverk.

INSPIRATION

det moderna kontoret

Digitaliseringen innebär nya förutsättningar för svenska företag och organisationer. Arbetsplatsen är inte längre synonym med en fysisk plats, och allt fler skiftar mot mobila arbetssätt. Detta påverkar såväl synen på såväl ledares som medarbetares yrkesroller, men också arbetsplatsens utformning.

Erbjudande

arbetsplatsen

nyttan med den digitala arbetsplatsen

Den digitala arbetsplatsen, som är anpassad till moderna affärsmodeller, bygger på en hög grad av flexibilitet – det ska gå att utföra sina arbetsuppgifter varsomhelst, närsomhelst och från alla enheter. Det är en arbetsplats med en hög grad av mobilitet, vilket ger möjligheter till produktivitetsvinster men också ökad medarbetarnöjdhet.

LÄS MER

lokalen

full koll på kontoret

Geolocation – eller inomhuspositionering – kan användas för att ge kontroll i realtid på vilka mötesrum som verkligen används, var på sjukhuset testutrustningen befinner sig och var ens kollegor har satt sig för att jobba. Serviceföretaget Coor testar detta och använder sensorer för att kunna se var i lokalerna viss utrustning finns och läsa av ett mötesrum för att se om någon sitter där.

LÄS MER

Erbjudande
Erbjudande

agila ledaren

det nya digitala ledarskapet

Det klassiska industriella ledarskapet bygger på att vi kan eller vill kontrollera arbetsinsatser och därigenom resultat. Det är något som har fungerat utmärkt allt sedan den industriella revolutionen, men de digitala förändringar som pågår kräver en ny typ av ledarskap – ett digitalt ledarskap där agilitet är ett nyckelord.

LÄS MER

en ny generation medarbetare

Det finns många nyttoeffekter av omställningen till en digital arbetsplats. Förutom produktivitetsvinster ökar även medarbetarnöjdheten. Arbetsplatsen är inte längre synonym med en fysisk plats och fasta arbetstider, istället förväntar sig allt fler ett mobilt arbetssätt och en frihet att arbeta var och när det passar dem.


Nya talanger kan attraheras med inspirerande arbetsplatser och digitala tjänster som möjliggör kreativitet, självständighet och flexibilitet. Redan idag rankar personer under 30 år flexibilitet högst vid val av arbetsgivare, och detta kommer att bli än mer genomgående när vi får ett generationsskifte på arbetsmarknaden.

För att möta detta kan företag behöva ändra både de hårda värdena som tekniska lösningar och uppkoppling, men också de mjuka delarna som anställningsform, arbetstider, ledarskap med mera.

Erbjudande

"idag rankar personer under 30 flexibilitet högst vid val av arbetsgivare."

Erbjudande

FRÅN ROI TILL ROE – UPPLEVELSEN I FOKUS

Fram tills nu har ROI – ”Return on Investment” varit ett nyckelbegrepp, där de reella vinsterna stått i fokus. Men nyttan med en omställning till den digitala arbetsplatsen kan inte enbart mätas i faktiska intäkter.

För att fånga upp hela värdet behöver därför den totala upplevelsen av den digitala arbetsplatsen beaktas – man talar allt oftare om ROE – ”Return of Experience” istället för ROI.

Nyttor som medarbetarnöjdhet och kundnöjdhet, tillsammans med fördelar som ökad kompetens och flexibilitet, kan rimligtvis ingå i affärskalkylen när nya ICT-verktyg ska införas.

LÅG IT–MOGNAD – DE FLESTA HAR EN BIT KVAR

Vi påverkas av vårt sätt att konsumera it som konsumenter, och förväntar oss att kunna tillämpa vårt privata teknikanvändande på samma sätt på arbetsplatsen. Förändringen av arbetsplatsen påskyndas samtidigt av teknikutvecklingen med nya ICT-tjänster, exempelvis tillgången till ständig mobil uppkoppling, nya smarta enheter, molntjänster, ID-hantering och virtuella företagsnät.

9 av 10 svenska organisationer har någon form av digitalt initiativ, där många satsar på mobilitet och flexibilitet. Men ofta är de enskilda eller begränsade; exempelvis uppger de flesta anställda att mobilen nyttjas för internet och mail, men få nyttjar tekniken mer än så. Det innebär att företag och organisationer inte maximerar nyttan av en hårdvara som varit kostsam att köpa in.

För att motverka att digitala initiativ blir avgränsade behöver man arbeta bort silotänk, samverka mer och ha en tydlig strategi med vad som ska uppnås. Detta handlar i grund och botten om en kulturförändring – där man inte bara införskaffar nya digitala verktyg utan också omvärderar sina arbetssätt och skapar nya sätt att jobba på. Detta är frågor som en it-avdelning inte kan lösa på egen hand.

Erbjudande
Erbjudande

HUR PÅVERKAS DIN BRANSCH?

Möjligheterna med digital transformation kan skilja sig mellan olika branscher, men rör i huvudsak tre olika områden: attrahera nya kunder, differentiera sig från konkurrenter och skapa nya intäktskällor. Med funktionsanpassade ICT–lösningar kan affären utvecklas och arbetssätt både förenklas och effektiviseras, samtidigt som medarbetarna blir nöjdare.