DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN

Gränsen mellan den fysiska och virtuella arbetsmiljön suddas ut och detta skapar nya förutsättningar för ett effektivare och flexiblare arbetsliv.

ARBETSPLATSEN I FÖRÄNDRING

Den nya digitala affärslogiken innebär förändring för alla verksamheter och har inte minst påverkat vår syn på arbetslivet, och ”arbetsplats” är nu ett begrepp i förändring. I samspel med utvecklingen av ICT-tjänster växer det fram nya sätt att arbeta.

Den digitala arbetsplatsen innefattar inte bara de tekniska verktyg och tjänster som främjar nya arbetssätt, den handlar även om mjuka värden. Dessa två delar behöver förenas på ett sömlöst sätt och bli till en attraktiv arbetsplats som möjliggör för medarbetarna att få ihop livspusslet.

Förändringen av nya arbetssätt skyndas på av teknikutvecklingen och innebär en utmaning för it-avdelningar, som ska möjliggöra en digital arbetsplats och på ett säkert sätt ge verksamheten rätt förutsättningar. Även ledarskapet är i förändring i och sätter fokus på innovation, nya affärsprocesser och samarbeten i olika värdeskapande nätverk.

vinsterna med den digitala arbetsplatsen

För kunder och partners
Förbättrad kundupplevelser
Ökad flexibilitet och agilitet
Nya innovativa tjänster

För medarbetare
Förbättrad medarbetarupplevelse
Attraktiv arbetsplats för nya talanger
Ökad medarbetarnöjdhet

För ägare
Ökad produktivitet och kostnadseffektivitet
Snabbare till marknaden
Förbättrad innovationskraft

en ny generation medarbetare

Det finns många nyttoeffekter av omställningen till en digital arbetsplats. Förutom produktivitetsvinster ökar även nöjdheten hos medarbetare. Arbetsplatsen är inte längre synonym med en fysisk plats och fasta arbetstider, istället förväntar sig allt fler ett mobilt arbetssätt och en frihet att arbeta var och när det passar dem.


Nya talanger kan attraheras med inspirerande arbetsplatser och digitala tjänster som möjliggör kreativitet, självständighet och flexibilitet. Redan idag rankar personer under 30 år flexibilitet högst vid val av arbetsgivare, och detta kommer att bli än mer genomgående när vi får ett generationsskifte på arbetsmarknaden.

För att möta detta kan företag behöva ändra både de hårda värdena som tekniska lösningar och uppkoppling, men också de mjuka delarna som anställningsform, arbetstider och ledarskap.

från roi till roe

Tidigare har ROI (Return on Investment) varit ett nyckelbegrepp, där de reella vinsterna stått i fokus. Men nyttan med en omställning till den digitala arbetsplatsen kan inte enbart mätas i faktiska intäkter.

För att fånga upp hela värdet behöver därför den totala upplevelsen av den digitala arbetsplatsen beaktas – man talar allt oftare om ROE (Return of Experience) än ROI.

Nyttor som medarbetar- och kundnöjdhet, tillsammans med fördelar som ökad kompetens och flexibilitet, kan rimligtvis ingå i affärskalkylen när nya ICT-verktyg ska införas.

LÅG IT–MOGNAD – DE FLESTA HAR EN BIT KVAR

Vi påverkas av vårt sätt att konsumera it som konsumenter, och förväntar oss att kunna tillämpa vårt privata teknikanvändande på samma sätt på arbetsplatsen. Förändringen av arbetsplatsen påskyndas samtidigt av teknikutvecklingen med nya ICT-tjänster, exempelvis tillgången till ständig mobil uppkoppling, nya smarta enheter, molntjänster, ID-hantering och virtuella företagsnät.

9 av 10 svenska organisationer har någon form av digitalt initiativ, där många satsar på mobilitet och flexibilitet. Men ofta är de enskilda eller begränsade; exempelvis uppger de flesta anställda att mobilen nyttjas för internet och mejl, men få nyttjar tekniken mer än så. Det innebär att företag och organisationer inte maximerar nyttan av en hårdvara som varit kostsam att köpa in.

För att motverka att digitala initiativ blir avgränsade behöver man arbeta bort silotänk, samverka mer och ha en tydlig strategi med vad som ska uppnås. Detta handlar i grund och botten om en kulturförändring – där man inte bara införskaffar nya digitala verktyg utan också omvärderar sina arbetssätt och skapar nya sätt att jobba på. Detta är frågor som en it-avdelning inte kan lösa på egen hand.

Erbjudande

Det nya sättet att jobba på

Hur kan du förena teknik med mjuka värden – och möta den moderna medarbetarens behov?

Läs mer i rapporten Den digitala arbetsplatsen.

Erbjudande