Modernt distansarbete skapar digitala nomader

Att vara en ”digital nomad” kan betraktas som en ny livsstil – som utgår från de moderna möjligheterna till distansarbete. Fenomenet med digitala nomader kan innebära både möjligheter och utmaningar för såväl medarbetare som arbetsgivare.

Allt fler väljer att i viss mån arbeta på distans, mycket tack vare de möjligheter som digitaliseringen medför. Men det finns också de som tar distansarbetet till sin spets och exempelvis arbetar från andra sidan jordklotet, så kallade digitala nomader.

Själva begreppet digital nomad syftar oftast på att det är allt fler som lockas av en ”nomadisk” livsstil och tar möjligheten att flytta runt i världen. Detta grundar sig i ett nytt sätt att arbeta, men även mer övergripande om en livsstil som har möjliggjorts av moderna digitala verktyg för distansarbete. Avancerade bärbara datorer har funnits länge och tack vare allt bättre tillgång till snabba uppkopplingar i kombination med nya digitala samarbetsplattformar går det att utföra många arbetsuppgifter var som helst, och i vissa fall när som helst.

Vanligare med distansarbete och gig
Att distansarbete blir allt vanligare, och mer accepterat, framgår tydligt i rapporten ”Svenskarna och Internet 2017”1– 64 procent av de som arbetar använder ibland internet för att arbeta hemifrån. Och i Storbritannien förutspås distansarbete till och med vara normen år 2022.2

En bidragande faktor – eller parallell trend, beroende på hur man ser det – är att det blir allt fler arbetsplatser som väljer att ha aktivitetsbaserade kontor som uppmuntrar medarbetarna att välja mer fritt var de ska utföra sina uppgifter.

Dessutom påverkas synen på arbetsplatsen av att den så kallade gig-ekonomin nu sprids till allt fler branscher, vilket innebär att långa anställningar ersätts av korta uppdrag som utförs av egenföretagare.3

Få ihop livspusslet
En uppenbar fördel med att vara digital nomad är att flexibiliteten ökar, förmodligen både vad gäller arbetsplats och arbetstider. Utöver möjligheten att arbeta från helt andra delar av världen innebär det konkreta fördelar som att det blir lättare att få ihop livspusslet och att kanske slippa en del pendlingsresor till och från kontoret.

Det finns förstås också utmaningar med livsstilen, inte minst för den som arbetar på långa avstånd. Enligt en undersökning av ett stort antal digitala nomader brukar ensamheten som uppstår samt de minskade möjligheterna att samarbeta med kollegor vara de största problemen. De som arbetar hemifrån kan också uppleva att det finns störningsmoment som påverkar arbetet.4

Regler känns krångliga
Något annat som är krångligt för många svenskar som lever som nomadiska nomader är att förstå reglerna kring sådant som skatt, pension, föräldrapenning och rätt till sjukvård.

– Den stora skillnaden för en digital nomad uppstår om han eller hon väljer att arbeta från ett land som inte är med i EU. Inom EU finns det gemensamma regler om samordning av de sociala skyddsnäten, så att du till exempel ingår i något annat lands sjukvårdssystem när du arbetar i det landet vilket ger en ökad trygghet, säger Pia Blank Thörnroos, skattejurist på Skatteverket.

Skattereglerna är förvisso desamma oavsett om du befinner dig inom eller utanför EU, konstaterar hon:

– Om du till exempel flyttar utomlands för att arbeta under ett par år och fortfarande har väsentlig anknytning till Sverige så kommer du att behöva deklarera dina inkomster i Sverige. Begreppet ”väsentlig anknytning” är viktigt i det här sammanhanget, men vad det exakt innebär bedöms i varje enskilt fall, så jag tycker att du som planerar en sådan tillvaro först ska kontakta Skatteverket för att få veta vad som gäller i just din situation.

Skattskyldig i Sverige
Utgångspunkten är att den som arbetar i annat land under en viss period fortfarande är skattskyldig i Sverige. Det innebär inte nödvändigtvis att du blir tvungen att betala skatt i två länder.

– Då finns det till exempel sexmånadersregeln som innebär att om din anställning och vistelse i utlandet varar i minst sex månader och du betalar skatt för inkomsten i arbetslandet enligt deras lagstiftning så är inkomsten undantagen från beskattning i Sverige under vissa förutsättningar, säger Pia Blank Thörnroos.

Samtidigt, påpekar hon, måste du vara medveten att om du jobbar i ett annat land så tjänar du i de flesta fall inte in något till den allmänna pensionen i Sverige. Däremot kan du förstås komma att ingå i det andra landets pensionssystem, vilket kan se ut på en rad olika sätt.

– Om du bestämmer dig för att satsa på att bo och arbeta utanför Sverige för en överskådlig tid, mer än ett år, ska du ”skriva ut dig” från den svenska folkbokföringen och från Försäkringskassan. Det betyder i praktiken att du flyttat från Sverige och då är du oftast inte längre försäkrad i Sverige, vilket innebär att du inte kan få ersättning från Försäkringskassan och inte heller har samma rätt till sjukvård i Sverige.

Nöjda medarbetare
Som arbetsgivare kan det vara värt att ha en policy för distansarbete av flera anledningar. I exempelvis en rapport från Economist Intelligence Unit lyfts det fram att distansarbete är den viktigaste faktorn för att få nöjda medarbetare.5

Det beror förstås till stor del på att många känner sig ha ett komplext livspussel. I en studie från Ernst&Young svarade 76 procent att de har svårigheter med att få ihop individuella behov och familjelivet med sitt ansvar på jobbet.6

Ny teknik kan göra det lättare för medarbetare att få ihop livspusslet, och så många som åtta av tio anställda under 30 år anser att möjligheten till flexibelt arbete är avgörande för valet av arbetsgivare.7

Utmanande ledarskap
En av de åtgärder som behövs i ett företag som vill skapa möjligheter att arbeta med digitala nomader är att göra satsningar på ledarskapet.

– De måste investera i att utbilda eller coacha sina medarbetare i ledarskap på distans. Att leda och skapa en teamkänsla hos ett team som inte sitter tillsammans är en helt annan utmaning än att leda till exempel en grupp som är samlad på ett kontor, säger Emma Lindgren, som arbetar som frilansande kommunikationskonsult från Shanghai i Kina.

En av delarna i ledarskapet handlar om att sätta upp tydliga mål med frekventa uppföljningar, konstaterar hon. Det måste vara tydligt formulerat vad verksamheten ska åstadkomma, likaså vad en speciell uppgift ska leda till så att medarbetarna till fullo förstår förväntningarna.8

Robust teknik behövs
Emma Lindgren lyfter också fram vikten av en robust teknik, både för egen del och på företaget i hemlandet.

– En bra teknisk lösning ska göra det möjligt för kollegor och samarbetspartner att fortsätta kommunicera och ha starka relationer även om de inte sitter i samma stad eller land, säger hon.

Det här innebär bland att det ska gå lätt att få tillgång till system och dokument, oavsett plats och vilken plattform man väljer att arbeta med. Tekniken ska främja samarbete och kommunikation och det ska finnas bra policyer för att uppmuntra till att använda tekniken, till exempel att det framgår att det är helt naturligt att delta i mötena på distans.

Resultat är det viktiga
Generellt sett handlar omställningen om att arbete inte längre endast är en plats, utan i mycket högre grad vad man gör – precis som Microsoft har beskrivit attitydförändringen i sin organisation.9 Annorlunda uttryckt: det är resultat som blir viktiga, inte fysisk närvaro.

Alternativt, som undersökningsföretaget Kairos Future beskriver den framtida arbetsplatsen i en rapport: ”Den fysiska arbetsplatsens roll i framtiden kommer att vara viktig – som ett verktyg i mängden. Arbetsplatsen blir ett digitalt moln som även inbegriper ett kontor.”10

Foto: Johan Ödmann / Johnér bildbyrå

TIPS: Mer om livet som digital nomad får du här i Telias webpodd ”Digital nomad - att anpassa jobbet efter livet”:

1 Svenskarna och internet

2 Källa: Den digitala arbetsplatsen PDF (Telia)

3 Läs mer: Trender och nytta

4 Källa: Svenska nomader

5 The Economist

6 Ernst & Young

7 Källa: Den digitala arbetsplatsen PDF (Telia)

8 Källa: Svenska nomader

9 Källa: Microsoft

10 Källa: Kairos future