ANVÄNDARENS RÄTTIGHETER

Som användare har du flera rättigheter som är kopplade till hur vi behandlar data. Du har till exempel rätt att få information om vilken behandling av data som sker och vad som är ändamålet. Här har vi listat dina rättigheter och förklarar dem, du hittar också information om hur du går tillväga för att utöva rättigheterna.

Vem som får utöva rättigheterna

En användare kan utöva individuella rättigheter för den data som vi behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig. Det är viktigt att det är den registrerade, (den enskilde användaren) vars uppgifter vi behandlar som utövar de individuella rättigheterna.

Vi kan därför komma att begära att företagskunden hjälper till med att identifiera den enskilde användaren och ange vilken rättighet som användaren vill utöva, samt hjälper till med ytterligare information som är nödvändig för att vi ska kunna hantera begäran och tillgodose användarens rättigheter. 

Rätt till tillgång

Användaren kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag där användaren får information om den data som vi behandlar om användaren. Vi ska besvara användarens begäran utan onödigt dröjsmål och inom en månad från det att vi, eller med hjälp av kunden, identifierat användaren enligt ovan.

Om vi av någon anledning inte kan uppfylla användarens begäran lämnar vi en motivering till varför.

Så här utövar du rätt till tillgång

Rätt till rättelse

Om användaren upptäcker någon felaktighet i användardata, kan användaren begära att få detta rättat.

När felaktig data rättas, underrättar vi dem som vi har lämnat ut data till om att rättelsen ägt rum, förutom i de fall då det visar sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Vi kan även, på användarens begäran, informera denne om vem rättelsen har lämnats ut till.

Så här utövar du rätten till rättelse

Rätt till radering

Användaren kan begära att få data raderad om någon av följande förutsättningar gäller:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
  • Om behandlingen grundar sig enbart på ett samtycke som användaren har lämnat och som användaren har återkallat.
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring till användaren och användaren motsätter sig att uppgifterna behandlas.
  • Om användaren motsätter sig behandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än användarens intresse.
  • Om data inte har behandlats enligt dataskyddsförordningen.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om data raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data till om att denna radering har ägt rum, förutom i de fall då det visar sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats. Vi kan även, på användarens begäran, informera denne om vem informationen har lämnats ut till.

Här kan du läsa mer om hur du gör och vad som gäller om du vill utöva rätten till radering

Rätt till invändning

Användaren kan invända mot behandling av data som vi utför med stöd av intresseavvägning. Användaren måste då specificera vilken behandling denne invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.

Om data behandlas för direkt marknadsföring eller för att genomföra kundundersökningar har användaren rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Så här utövar du rätten till invändning

Rätt till begränsning

Användaren har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av data. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

  • När användaren anser att data inte är korrekt och användaren därför har begärt rättelse hos oss. Användaren kan då begära att behandlingen av sådan data begränsas under tiden som utredningen pågår.
  • När databehandlingen är olaglig men användaren motsätter sig att data raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
  • När användaren behöver data för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om Telia inte längre behöver sådan data för ändamålen med vår behandling.

När användaren har begärt begränsning av behandling av data får vi fortsätta att behandla denna data under den tid som utredning pågår. Om behandlingen av data begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

Så här utövar du rätt till begränsning

Rätt till dataportabilitet

Användarens rätt till dataportabilitet är tillämplig i den utsträckning som dess utövande inte negativt påverkar annans, t. ex. abonnentens, rättigheter.

Här kan du läsa mer om hur du gör och vad som gäller om du vill utöva rätten till dataportabilitet

Anmälan av överträdelse (klagomål)

Om användaren anser att data behandlas i strid med gällande regelverk, bör användaren anmäla det till oss snarast. Användaren kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Skadestånd

Om en användare har lidit skada på grund av att data har behandlats i strid med gällande rätt kan användaren ha rätt till skadestånd. En sådan begäran ska göras skriftligen till oss eller så kan användaren väcka skadeståndstalan i domstol.