Data och hur vi hanterar den

Data är uppgifter som vi har och samlar in om dig och hur du använder våra tjänster – för att kunna ge dig riktigt bra upplevelser, tjänster och erbjudanden. Här får du veta:

Vilken typ av data vi samlar in

Vi behandlar två typer av data – användardata och trafikdata.  

Användardata är uppgifter om en användare, t.ex. telefonnummer, e-post, användar-id, lösenord och annan information som vi behandlar för tillhandahållande av produkter och tjänster till kunden.

Trafikdata är uppgifter som genereras vid användning av vissa av våra produkter och tjänster. Trafikdata behandlas i syfte att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät, t.ex. när man ringer ett samtal eller skickar e-post. Det är också uppgifter för att fakturera för detta meddelande eller för samtrafik.

Exempel är vem som kommunicerat med vem, tidpunkter som kommunikationen påbörjats och avslutats, och den sammanlagda tid som den pågått och vilka nät som använts. Trafikdata är också information om var man befinner sig när man ringer eller är uppkopplad.

Hur vi samlar in data

Beroende på vilken produkt eller tjänst som vi tillhandahåller samlar vi in och behandlar data som:

 • kunden lämnar i samband med att kunden ingår avtal med Telia och kommunicerar med oss – till exempel vid kontakt för att få information eller genom prenumeration på nyhetsbrev.
 • skapas när användaren använder vissa av våra tjänster –  till exempel ringer eller skickar sms och e-post.
 • hämtas från andra källor – t till exempel bolagsinformation från bolagsregister samt från andra operatörer och tjänsteleverantörer.
 • genereras genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information på och från användarnas webbläsare.

Vad vi använder data till

För att behandla data måste det finnas stöd i lag, en så kallad rättslig grund – till exempel lagen om elektronisk kommunikation och dataskyddsförordningen.

Det betyder att behandling av data får göras om den är nödvändig (1) för att fullgöra avtalet eller (2) för att fullgöra en för Telia rättslig förpliktelse. Behandling av data får också göras (3) efter en intresseavvägning eller (4) efter att samtycke har lämnats till just den behandlingen.

 • Tillhandahållande av tjänster

  Vi behandlar data för att hantera och leverera beställningar enligt avtal och för att tillhandahålla tjänster. Vi behandlar även data för att ta betalt för tjänster, hantera fakturor och betalningar, avhjälpa fel och hantera andra incidenter samt för att hantera klagomål och reklamationer.

  Rättslig grund: fullgörande av avtal.

   
 • Annan kommunikation om tjänster

  Vi behandlar även data i samband med annan kommunikation med kunden, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med kunden i frågor som rör våra tjänster. När användaren ringer till vår kundtjänst, kan samtalet komma att spelas in. När användaren chattar med vår kundtjänst kan de skrivna texterna analyseras. Det här gör vi för att utbilda våra medarbetare och förbättra vårt arbetssätt.

  Rättslig grund: intresseavvägning.  

   
 • Utveckling av tjänster

  Vi behandlar data för att utveckla och hantera vår verksamhet, våra tjänster och nät samt våra processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.

  Rättslig grund: kundens samtycke (trafikdata) och intresseavvägning (användardata).

   
 • Marknadsföring

  Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Marknadsföring kan ske via t.ex. brev, telefon, sms och e-post. 

  Rättslig grund: kundens samtycke (trafikdata) och intresseavvägning (användardata).

   
 • Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster

  Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster och kommunikationsnät, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även dessa uppgifter för att förhindra missbruk av nät och tjänster samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker etc.

  Rättslig grund: fullgörande av avtal (användardata) och rättslig förpliktelse (trafikdata).

   
 • Efterlevnad av lagar

  Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter, till exempel bokföringslagen.

  Rättslig grund: rättslig förpliktelse.

Hur länge vi sparar data

Vi sparar aldrig data längre än vi behöver. Viss data raderas direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

 • Användardata sparas så länge kunden är kund hos oss och därefter som längst under 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.
   
 • Trafikdata sparas för faktureringsändamål. När det gäller obetalda fakturor sparas uppgifterna till dess fordran är reglerad. När fakturan är betald raderas uppgifterna efter 6 månader, med undantag för de uppgifter som sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.
   
 • Vi sparar också trafikdata för att kunna hjälpa kunden om något är fel på de tjänster som vi levererar. För att vi hela tiden ska kunna erbjuda bättre tjänster utifrån våra kunders behov, sparar vi även statistik utifrån dessa uppgifter. Denna data sparas under 6-24 månader.
   
 • För att kunna erbjuda kunden attraktiva marknadserbjudanden utifrån kundens behov sparar vi viss data, till exempel antal skickade sms, mms och ringda samtal samt information om mängden data som kunden förbrukar. Vi sparar informationen under 36 månader.
   
 • Vi sparar information om de webbplatser, och därtill knutna IP-adresser, som besöks. Detta gör vi för att kunna felsöka om det uppstår problem. Uppgifterna sparas i max 30 dagar. Vi sparar inte information om vilka specifika sidor som besökts eller innehållet på dessa.
   
 • För att begränsa skada från och skydda mot internetbedrägerier, sparar vi IP-adresser så att vi kan eftersöka, blockera och ta bort adresser och meddelanden. På så sätt kan vi förhindra spridning av virus, spam och trojaner. Dynamiska IP-adresser i det fasta nätet sparas i 6 månader och dynamiska IP-adresser i det mobila nätet sparas i 100 dagar.
   
 • De samtal som spelats in av kundtjänst sparas i 3-28 dagar.
   
 • Chattkonversationer med kundtjänst och support sparas i 60 dagar.

Till vem lämnar vi ut data

Vi kan komma att lämna ut data till:

Andra bolag inom koncernen Telia Company och andra underleverantörer som behandlar data för vår räkning
Inom olika områden anlitar vi egna bolag inom koncernen och i vissa fall även underleverantörer för att kunna leverera våra tjänster. Det innebär att även de behöver viss information om våra kunder och deras användare. Dessa parter får dock inte använda sådan data för något annat ändamål än för att tillhandahålla avtalade produkter och tjänster.

Överföring till tredje land
Vissa underleverantörer kan ha sin verksamhet i länder utanför Sverige eller i sk “tredje land”, dvs utanför EU/EES. Om Telia för att tillhandahålla produkter och tjänster överför data till en underleverantör i ett sådant tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförd data hanteras enligt gällande lag. Telia skriver avtal med sådana underleverantörer om att de ska uppfylla de klausuler som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten. Det finns även länder som EU-kommissionen har beslutat uppfyller den nivå på skydd för personlig integritet som krävs.

EU-kommissionens lista över godkända tredje länder hittar du här.
EU-kommissionens standardklausuler hittar du här.
Datainspektionens sida om överföring av data till tredje land hittar du här.
 

 • Myndigheter
  Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – t.ex. till polisen.
   
 • Räddningstjänst
  Vid samtal till SOS Alarm.
   
 • Andra operatörer eller tjänsteleverantörer som tillhandahåller eller medverkar till tillhandahållande av dina tjänster
  När du ringer med oss till en mottagare i en annan operatörs nät – t.ex. vid utlandssamtal (internationell roaming), kan viss data komma att behöva lämnas ut till den operatören för att tillhandahålla tjänsten.
   
 • Rättighetsinnehavare enligt upphovsrättslagstiftningen (Ipred)
  Ipred, som gäller från 2009, innebär att rättighetsinnehavare som misstänker olaglig fildelning av sina upphovsrättigheter – t.ex. film eller musik – kan vända sig till domstol. Om domstolen beslutar att vi ska lämna ut uppgifter om vem som använder en viss IP-adress, så är vi skyldiga att göra det. Läs mer här 
   
 • Nummerupplysningsföretag
  Vi lämnar ut uppgifter för nummerupplysningsändamål till nummerupplysningsföretag om inte kunden har motsatt sig det.
   
 • Övriga
  Om kunden, eller i vissa fall användaren, har lämnat sitt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut data till företag, organisationer eller personer utanför Telia.

Hur vi skyddar din data

Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur, interna och publika nät, samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till din data ges endast till dem som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. Kryptering av data sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus i våra nät.