FRAMTIDENS KUNDMÖTE

Kundupplevelsen är allt och kundbeteenden och ny teknik driver snabb förändring. Det moderna kundmötet är sömlöst, personligt och i tid.

FRAMTIDEN HAR INGA KANALER – BARA ETT KUNDMÖTE

Kundmötet genomgår stora förändringar. Den snabba teknikutvecklingen har resulterat i nya beteenden och förväntningar på funktion, service och upplevelse. Därför är vi nu i ett fokusskifte, där man går från ett klassiskt kanaltänk till en optimerad kundupplevelse. En resa som sträcker sig tvärs över kanaler och genom hela kundresan.

Det här skapar ett behov av en ny affärslogik. Tjänster som tidigare varit fysiska blir alltmer digitala, och i bransch efter bransch suddas gränserna ut mellan fysiska och digitala kanaler. När komplexiteten ökar blir det allt mer avgörande att kunna agera i ett värdenätverk där rätt kompetens används för att skapa nya affärsmodeller och få ut största möjliga affärsnytta.

Telias roll är att fungera som en kunnig och tillförlitlig rådgivare och partner kring hur digital transformation kan automatisera och effektivisera processer. Men även att utveckla och leverera tjänster som gör det enklare att skapa det framtidssäkrade kundmötet.

SÅ SER DET DIGITALISERADE KUNDMÖTET UT

Enkelhet för kunden kommer att vara det centrala i framtidens kundmöte; en enhetlig upplevelse – oavsett plats, kanal eller plattform – helt anpassad för det specifika behovet och levererad vid det tillfälle som passar kunden bäst. Sömlöst, personligt och i rätt tid.

SÖMLÖST

När kundmötet blir sömlöst kan kunden utan problem byta mellan kanaler under hela kundresan – inför, under och efter köp. Det innebär att samma utbud av tjänster och produkter finns tillgängliga, oavsett var mötet äger rum.

PERSONLIGT

Kundmötet blir personligt genom att upplevelsen individualiseras utifrån varje individs specifika behov. Det ställer krav på anpassat innehåll och det personliga mötet, både digitala och fysiska.

I RÄTT TID

Kundmötet sker också närhelst det är relevant för kunden – oberoende av tid och rum. Och med information som når kunden på rätt plats och vid rätt tidpunkt, exempelvis inför ett köpbeslut.

INSPIRATION

med kunden i fokus

Alla verksamheter behöver anpassa sig till de nya kundbehoven som vuxit fram i och med digitaliseringen. Hos kunderna har såväl köpresan som förväntningarna förändrats och detta påverkar hur företag och organisationer på bästa sätt kan kommunicera med såväl befintliga som potentiella kunder.

Erbjudande

kundupplevelse

Bli kundcentrerad – på riktigt

En tydlig trend inom de allra flesta branscher är att erbjudanden blir alltmer likriktade. Det gör att det inte helt går att förlita sig på företagets produkter eller tjänster för att nå framgång. Istället blir det olika aspekter av kundupplevelsen som väger in. Men hur gör man för att bli kundcentrerad – på riktigt? Det vet Oke Eleazu, grundare av Think outside in.

LÄS MER

företagsstruktur

kom ut ur silon!

Företagens traditionella hierarkier är ett hot mot både konkurrenskraft och kundupplevelse. För att komma bort från silotänket gäller det att börja samarbeta horisontellt i organisationen. Kundnöjdhet är ett exempel på ett komplext problem som ofta ses som kundtjänstens eller kanske marknadsavdelningens ansvar. Men med annorlunda mätetal hamnar kunden i fokus för hela företaget.

LÄS MER

Erbjudande
Erbjudande

köptillfälle

Micro moments som fångar kunden

Dagens ständigt uppkopplade mobila tillvaro bäddar för nya slags köpresor där köpbeslut fattas hela tiden, överallt, triggat av en rad olika faktorer. Att möta kunden i exakt rätt ögonblick med ett relevant budskap i rätt kanal är avgörande. Kunden kan befinna sig hemma i sängen, på jobbet vid datorn eller på gatan två kvarter bort från butiken – i rätt så kallat micro moment är kunden inställd på köp och därmed mottagligare.

LÄS MER

kundservice

Kunddialogen som startar digitalt

Allt oftare startar kundernas kontakt i någon digital kanal, där de söker information eller undersöker utbud, priser eller olika omdömen och betyg på produkten eller tjänsten. Tålamodet är dock begränsat, och när de kör fast eller inte hittar rätt på webbplatsen gäller det att erbjuda snabb hjälp. Det har E.ON gjort– bland annat genom att vässa kundservicen och utveckla kundchatten.

LÄS MER

Erbjudande

SÅ PÅVERKAS DITT FÖRETAG

De tekniska förändringarna som sker genomsyrar alla olika delar av arbetslivet och affärsverksamheten. Här hittar du mer om hur några nyckelområden påverkas

DET NYA MOBILA KÖPBETEENDET

Smartphone-användandet fortsätter att öka och dagens kunder är alltid uppkopplade. De är mer spontana, har kortare uppmärksamhet och vill kunna köpa snabbt. Det specifika tillfället då kunder vill ha eller behöver något – kunskap, en produkt, en tjänst, något att göra – blir allt viktigare.

Det ger också nya möjligheter att påverka själva köpbeslutet. Till exempel säger sig 25 procent av svenska smartphone-ägare använda mobilen för att fatta beslut när de befinner sig i en fysisk butik. Samtidigt framgår av en undersökning från 2016 att 41 procent avbrutit ett onlineköp för att en hemsida inte varit mobilanpassad.

De företag och verksamheter som lyckas säkra ett optimalt kundmöte kan stärka sin konkurrenskraft, öka kundlojaliteten och sänka kostnaderna. Och inom offentliga verksamheter kan man då erbjuda bättre service till medborgarna och samtidigt frigöra ekonomiskt utrymme för välfärd.

Erbjudande

5 STEG FÖR ETT BÄTTRE KUNDMÖTE

Att lyckas med kundmötet och skapa innovativa tjänster och upplevelser betyder i många fall att på ett strukturerat sätt tänka nytt och att alltid utgå från kunden. Här fem steg som kan hjälpa till att säkra framtidens kundmöten:

FÅ FÖRETAG HAR NÅTT ÄNDA FRAM

Många företag inser att en omställning till framtidens kundmöte måste ske, men få har nått hela vägen till en sömlös integration av sina olika kanaler.

elementär

• Låg eller befintlig integration mellan fysiska och digital kanaler

• Information till kunder ges utan anpassning till kundens förutsättningar

påbörjad

• Verksamheten har påbörjat integration av fysiska och digitala kanaler, men kunder slussas ofta fortfarande runt silos

• Data om kunder samlas in och analyseras

• Kunder får ofta rätt information men inte vid rätt tillfälle

ledande

• Sömlös integrering av fysiska och digitala kanaler

• Kunder får avgörande information vid kritiska ögonblick, exempelvis vid köpbeslut

• Varje kund möts av information och bemötande som är anpassat efter just den kunden

Erbjudande

SÄKRA RÄTT RESURSER OCH LÖSNINGAR

Dagens snabba teknikutveckling möjliggör för nya upplevelser och nyttjas alltmer i kundmötet. Det innebär ofta utveckling och investeringar i ny ICT. Samtidigt blir det dock allt komplexare att kunna tillgodose kundens behov i kundmötet.

Ett första steg är investeringar i multikanallösningar som kontaktcenter, FAQ och självbetjäning online. Redan idag är sociala medier en självklar kanal och alltmer kommer ny teknik som AI (Artificial Intelligence), chatbottar, VR (Virtual Reality), AR (Augmented Reality), IoT (Internet of Things) och röststyrning.

kundupplevelsen är helt avgörande

Alla verksamheter måste anpassa sig till de nya kundbehoven.

I rapporten Framtidens kundmöte kan du läsa mer om hur du säkrar det avgörande kundmötet.

Erbjudande