Digitala ledare måste lita på medarbetarna

Digitaliseringen skakar om i arbetslivet och medför att traditionella synen på ledarskap måste förändras radikalt.

Det klassiska industriella ledarskapet bygger på att vi kan eller vill kontrollera arbetsinsatser och därigenom resultat. Det är något som har fungerat utmärkt allt sedan den industriella revolutionen, men de digitala förändringar som pågår kräver en ny typ av ledarskap – ett digitalt ledarskap.

För att företag ska kunna bli framgångsrika i den digitaliserade framtiden måste de lämna det gamla ledarskapet – som bygger på att kunna förutsäga och kontrollera (”predict and control”) – och istället anamma ett mer agilt ledarskap som är baserat på att uppfatta och återkoppla (”sense and respond”). Det menar Lina Hagman, partner på Netlight Consulting.

– Digitaliseringen innebär bland annat att allt som kan förutses och kontrolleras naturligtvis kommer att göra det. Och om det kan förutses och kontrolleras så kan det automatiseras eller programmeras, säger hon.

Större inslag av kreativitet
Med andra ord är det i alla uppgifter som inte kan kontrolleras eller förutses som vi människor kommer att fortsätta tillföra ett stort värde.

– Det för med sig ett större inslag av kreativitet i alla led med kunskapsarbete och ett värdeskapande, där resultatet inte kommer kunna avgöras exakt på förhand. Det är där det agila ledarskapet kommer in, säger hon.

Det kommer dessutom krävas att man som ledare litar på sina medarbetare i högre grad, påpekar Lina Hagman.

– Det kan vara jätteläskigt för någon som är van vid att leda genom att ha kontroll. Fast samtidigt kan jag tycka att det är rätt naturligt att det ska finnas tillit, för om man inte litar på sina medarbetare – då kanske man har anställt fel personer?

Mindre hierarkiska organisationer
Däremot är hon medveten om att en ökad tillit, och därmed ett ökat ansvar, inte nödvändigtvis är något som alla anställda välkomnar.

– Det är klart att det kan vara skönt att låta någon annan bestämma och hela tiden själv ha ryggen fri. Men så kan inte ett företag jobba längre. Jo förresten, man kanske kan komma undan med det ett tag till – men det är garanterat inte ett arbetssätt som fungerar i ett framtidssäkrat företag.

Organisationerna kommer bli mindre hierarkiska, samtidigt som traditionella grupperingar inte längre kommer att vara relevanta, enligt Lina Hagman:

– Vi går från förutbestämda och konstanta roller i företaget till att ha situationsanpassade roller. På samma sätt förändras organisationen, från någon form av fast struktur till att man arbetar i situationsanpassade grupper.