Repeater

Information för dig som vill förstärka din inomhustäckning

En repeater är en förstärkare som tar in signalen från en basstation med hjälp av en donatorantenn och förstärker och sänder ut den på en eller flera serviceantenner. Omvänt sker med signalen från telefonen. En repeater använder ett licensierat frekvensband och kräver därför tillstånd från din operatör. Här kan du ansöka om tillstånd.

Allmän information

Ansökan om tillstånd för repeater

Ansökande

Personuppgifter
Det här fältet är obligatoriskt
ÅÅÅÅMMDDNNNN
Kontaktuppgifter
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
mail@mail.com

Utrustning

Repeater
Du måste välja!

Valet av frekvensband bör baseras på mätningar gjorda på platsen för donatorantennens installation. På 900 MHz-bandet sänds GSM och 3G. På 2100 MHz-bandet sänds 3G. Finns inte mätvärden att tillgå är en generell riktlinje att använda 900 MHz i landsbygd och 2100 MHz i tätort, men lokala avvikelser kan givetvis finnas.

Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt

Installation

Position
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt

Koordinaterna skall anges i formatet RT90 som är ett svenskt koordinatsystem och anges i X- och en Y-koordinat. Som exempel så ligger Kungliga slottet i Stockholm på koordinaterna X: 6580613 Y: 1628975. Väl kända kartsystem på internet kan ofta visa koordinaterna även i RT90 och det finns även på internet kostnadsfria omvandlingsfunktioner mellan olika kända koordinatsystem, t ex WGS84, till RT90-format.

Det här fältet är obligatoriskt
Installatör
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
mail@mail.com
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
ÅÅÅÅMMDDNNNN
Det här fältet är obligatoriskt
mail@mail.com
Du måste godkänna våra villkor för att gå vidare
{{$parent.$parent.errorMessage}}
Företagsuppgifter
Det här fältet är obligatoriskt
XXXXXX-XXXX
Det här fältet är obligatoriskt
Kontaktuppgifter
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
mail@mail.com

Utrustning

Repeater
Du måste välja!

Valet av frekvensband bör baseras på mätningar gjorda på platsen för donatorantennens installation. På 900 MHz-bandet sänds GSM och 3G. På 2100 MHz-bandet sänds 3G. Finns inte mätvärden att tillgå är en generell riktlinje att använda 900 MHz i landsbygd och 2100 MHz i tätort, men lokala avvikelser kan givetvis finnas.

Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Antal repeatrar
Det här fältet är obligatoriskt

Tillståndet klassas av PTS som en uthyrning av aktuellt frekvenstillstånd (innehas av operatören) och för att tillstånd ska kunna ges får detta endast ske i ringa omfattning. Det innebär att ägaren av repeatern får ha maximalt tio (10) aktiva installationer per angivet frekvensband/frekvenstillstånd, oavsett var de är lokaliserade. Om företaget ingår helt eller delvis i en koncern räknas antalet installationer utifrån koncernens totala antal. Överstiger antalet tio (10) stycken måste tillstånd från PTS erhållas. Operatören ansvarar för att söka detta tillstånd. Ange organisationsnummer, och i det fall repeaterägaren ingår i en koncern skall moderbolagets organisationsnummer anges, samt totala antalet repeatrar för respektive frekvensband.

Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt

Installation

Position
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt

Koordinaterna skall anges i formatet RT90 som är ett svenskt koordinatsystem och anges i X- och en Y-koordinat. Som exempel så ligger Kungliga slottet i Stockholm på koordinaterna X: 6580613 Y: 1628975. Väl kända kartsystem på internet kan ofta visa koordinaterna även i RT90 och det finns även på internet kostnadsfria omvandlingsfunktioner mellan olika kända koordinatsystem, t ex WGS84, till RT90-format.

Det här fältet är obligatoriskt
Installatör
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
mail@mail.com
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
Det här fältet är obligatoriskt
XXXXXX-XXXX
Det här fältet är obligatoriskt
mail@mail.com
Du måste godkänna våra villkor för att gå vidare
{{$parent.$parent.errorMessage}}

Tack för din ansökan!

 Vi återkommer med svar så snart vi behandlat din ansökan.

 1. Bakgrund och ansökningsförfarande
  1. Repeaterägaren har ansökt om rätt att använda TeliaSonera Sverige AB:s, org. nr. 556430-0142 (nedan benämnt ”TeliaSonera”), eller, i förekommande fall, Svenska UMTS-nät AB:s, org. nr. 556606-7996 (nedan benämnt ”Sunab” eller TeliaSonera”), frekvenser inomhus.
  2. En repeater är en radiosändare som, om den används felaktigt, kan orsaka allvarliga störningar för mobilteletrafiken. För att få använda radiosändare krävs tillstånd. Under vissa förutsättningar får sådana tillstånd, helt eller delvis, hyras ut av en mobiloperatör.
  3. Den som vill använda en repeater inom frekvensband som tilldelats en mobiloperatör måste ingå särskilt avtal med operatören om användning av frekvensutrymme för repeater.
  4. Inga avtal kommer att träffas avseende repeatrar för 4G (LTE) eller repeatrar som täcker ett större band än de frekvensband som tilldelats TeliaSonera (s.k. bredbandiga repeatrar).
 2. Repeaterägarens skyldigheter
  Krav på utrustningen
  1. Repeaterägaren ansvarar för att:
   1. repeatern uppfyller alla krav och specifikationer enligt 3GPP och harmoniserade ETSI-standarder;
   2. repeatern är CE-märkt;
   3. repeatern är ändamålsenlig för installationen;
   4. all kringutrustning (t.ex. antenner) är ändamålsenliga för installationen;
   5. repeatern använder minsta möjliga gain (förstärkning) och signalnivå;
   6. installationen av repeatern är fackmannamässigt utförd;
   7. ytterligare repeatrar inte används som linjeförstärkare i den aktuella lösningen; och
   8. den aktuella lösningen inte innehåller serviceantenner avsedda för att skapa utomhustäckning.
   Information till TeliaSoneraSonera
  2. Repeaterägaren förbinder sig att tillhandahålla sådan information och dokumentation, till exempel ritningar, som TeliaSonera vid var tid efterfrågar. Övrigt
  3. Repeaterägaren förbinder sig att:
   1. driftsätta repeatern först sedan båda parter skrivit under avtalet och påskrivet avtalsexemplar från TeliaSonera mottagits;
   2. anpassa installationen av repeatern till nya krav och riktlinjer som TeliaSonera vid var tid meddelar;
   3. säkerställa erforderligt underhåll och övervakning av installationen;
   4. inte utföra ändringar i installationen av repeatern utan att i förväg inhämta skriftligt godkännande från TeliaSonera; och
   5. vid uppsägning eller upphörande av avtal säkerställa att repeatern tas ur drift.
 3. Störningar i nätet
  1. Om repeatern orsakar störning i nätet skall den omedelbart stängas av. TeliaSonera äger ensamt rätt att avgöra om repeatern orsakar störning.
  2. Om rättelse inte sker enligt TeliaSoneras anvisningar kommer störningen att anmälas till PTS för myndighetens handläggning. Därutöver kan TeliaSonera, om rättelse inte sker enligt TeliaSoneras anvisningar, kräva ekonomisk ersättning av repeaterägeren för skada som orsakats TeliaSonera.
 4. Avtalstid

  Detta avtal träder i kraft när det undertecknats av båda parter och gäller under tre (3) år. Därefter upphör avtalet att gälla utan föregående uppsägningstid. Avtalet kan dock när som helst sägas upp av endera part med tre (3) månaders uppsägningstid.

 5. Förtida uppsägning
  1. TeliaSonera äger rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om:
   1. repeaterutrustningen orsakar störning och inte, på uppmaning av TeliaSonera, omgående stängs av;
   2. repeaterägaren åsidosätter någon av sina skyldigheter enligt detta avtal och inte, på uppmaning av TeliaSonera, omgående vidtar rättelse; eller
   3. TeliaSoneras frekvenstillstånd upphör.
  2. Repeaterägaren äger rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om TeliaSonera aviserat om villkorsändring enligt punkten 8 nedan och repeaterägaren inte godtar ändringen.
 6. Sekretess

  Parterna förbinder sig att, utan begränsning i tiden, inte för tredje man avslöja information som part mottagit med anledning av detta avtal. Sekretessen gäller inte:

  1. information som är allmänt känd eller som kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot innehållet i detta avtal;
  2. information som part kan visa att part redan kände till och behörigen erhållit utan att vara bunden av sekretessåtaganden innan han mottog den från den andra parten;
  3. information som part mottagit från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne; samt
  4. information som på grund av bestämmelse i lag eller annan författning måste lämnas ut.
 7. Ändringar

  TeliaSonera äger rätt att med en (1) månads varsel ändra villkoren i avtalet.

 8. Överlåtelse
  1. Repeaterägaren har inte rätt att utan TeliaSoneras tillstånd överlåta detta avtal.
  2. TeliaSonera äger rätt att överlåta detta avtal till annat bolag inom TeliaSoneras koncern.
 9. Ersättning

  Upplåtelsen av frekvenser gäller för närvarande utan betalningsskyldighet för repeaterägaren gentemot TeliaSonera.