Telia Care & Repair

Villkor

Allmänna villkor

Vänligen läs noga igenom våra allmänna villkor.

Reparationsvillkor:

Utförd reparation omfattas av konsumenttjänstlagen (gäller enbart privatkunder) med de rättigheter och skyldigheter det innebär för båda parter. Priserna som uppges vid beställning av en tjänst skall ses som vägledande. Tjänsten kommer att utföras till avtalat pris i den mån den är genomförbar. Ändringar som medför ökade kostnader kommer att informeras om i förväg och kräver ett godkännande innan vi påbörjar reparationen.

Mekaniska skador såsom tapp- och klämskador, vätskeskador och liknande som drabbat telefonen på grund av felaktig hantering täcks inte av garanti eller reklamationsrätt. Reparationer som kräver att telefonen öppnas kan inte genomföras om skärm, ram eller bakstycke är skadat. Om vi upptäcker ytterligare skador på din enhet som gör att vi inte kan utföra beställd service kommer vi att skicka ut ett kostnadsförslag för godkännande innan vi påbörjar reparationen. Vid kostnadsförslag eller om reparationen inte täcks av garantin eller reklamationsrätten och du väljer att inte reparera produkten mot den kommunicerade kostnaden i kostnadsförslaget kommer vi att returnera din enhet utan åtgärd. Undersökningsavgiften debiteras vid nekat kostnadsförslag

Undersökningsavgiften för alla mobila produkter: 299 kr. Undersökningsavgiften för datorer: 690 kr. Priser inklusive moms.

Inlämnad utrustning förvaras max 90 dagar från inlämningsdatum hos Telia Care & Repair, därefter avyttras eller skrotas utrustningen.

Vi ber dig att endast skicka med de tillbehör som är relevanta för felet på enheten, det brukar innebära att det endast är enheten som ska skickas in. Tänk även på att Telia Care & Repair inte ansvarar för medskickade tillbehör som inte är relevanta för service, t.ex. skärmskydd, laddare, SIM-kort m.m.

Betalning:

Beställning av service och reparation genom godkänt kostnadsförslag från oss utgör bindande avtal och kan inte brytas.

Reklamationsrätt och garanti:

Du har 3 månaders garanti på utförda tjänster.

Vänligen notera att om en enhet som är inlämnad till Telia Care & Repair tidigare har blivit reparerad med reservdelar som inte är original, tar Telia Care & Repair inte ekonomiskt ansvar för dessa reservdelar. I händelse att dessa delar blir skadade under vår felsökning (som utförs i enlighet med varje enskild tillverkares normer och regler för felsökning) är vi inte ersättningsskyldiga. Självfallet använder vi på Telia Care & Repair enbart originaldelar i vår service vilket säkerställer att eventuell kvarvarande fabriksgaranti på enheten fortsätter att gälla.

Säkerhetskopiering och datahantering:

Data kan försvinna under reparationen och Telia Care & Repair kan inte garantera att data på enheten inte försvinner i samband med service. Det är därför ditt ansvar som kund att skapa en säkerhetskopia av innehållet på din enhet innan du skickar in den på service.

Hantering av personuppgifter:

Telia Care & Repair värnar om din integritet och följer tillämpliga lagar och regler kring hantering av personuppgifter. För information om hur vi hanterar dina personuppgifter hänvisar vi till vår Integritetspolicy på https://www.telia.se/carerepair. Där framgår vilka personuppgifter vi behandlar, typ av behandling, ändamålet och den rättsliga grunden för behandlingen, uppgifternas lagringstid samt rätt till bl.a. information, rättelse, radering och att göra invändningar.

Genom att beställa service från Telia Care & Repair godkänner du att vi samlar in data i enlighet med vår Integritetspolicy. Du accepterar även att vi får kontakta dig i ärenden som rör din service samt att vi efter avslutad service får lov att skicka ut en förfrågan om att lämna ett omdöme om oss och den service du har mottagit.

Viktigt: Vänligen notera att vi inte kan utföra service på din Apple-enhet om ”Find My iPhone” funktionen inte är avaktiverad. Vi kan heller inte utföra någon service om din lösenkod inte är borttagen eller medskickad. Så avaktivera ”Find my Iphone” på Apple-enheter och ta bort eller skicka med lösenkod till alla enheter.

 

Integritetspolicy

DATA & HUR VI HANTERAR DEN

Data är uppgifter som vi har och samlar in om dig och hur du använder våra tjänster – för att kunna ge dig riktigt bra upplevelser, tjänster och erbjudanden. Här får du veta:

 • Vilken typ av data vi samlar in
 • Hur vi samlar in data
 • Vad vi använder data till
 • Hur länge vi sparar data
 • Till vem vi lämnar ut data
 • Hur vi skyddar data
 • Dina rättigheter och hur du utövar dem

1. Vilken typ av data vi samlar in

Vi samlar in en typ av data om dig – kunddata.

Kunddata är uppgifter som är kopplat till din service – t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer. Det kan även vara information om vilken modell av enhet du har, vilket IMEI eller serienummer din produkt har, dina tidigare servicetillfällen samt användar-id, lösenord och annan information som du lämnat till oss vid tidigare tillfällen.

2. Hur vi samlar in data

Vi samlar in och behandlar data som:

 • Den du uppger själv när du väljer att utföra service hos oss – t.ex. när du kontaktar oss för att få information angående din service eller prenumererar på nyhetsbrev.
 • Den som skapas när du använder någon av våra tjänster – t.ex. när du besöker vår butik, hemsida, ringer eller skickar e-post.
 • Den vi hämtar från andra källor – t.ex. publikt tillgängliga personregister som SPAR, register som används för kreditbedömning som UC, samt från andra samarbetspartners.
 • Den information som samlas in genom cookies du har godkänt på våra webbsidor i samband när du besöker dem.

Vilken information vi samlar in om dig beror på vilken/vilka av våra tjänster som du använder.

3. Vad vi använder data till

För att behandla data måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder följande: för att vår behandling av din data ska vara laglig, krävs det att den är (1) nödvändig för att fullgöra avtalet med dig eller (2) för att fullgöra en för Telia Care & Repair rättslig förpliktelse. Behandlingen av din data får också göras (3) efter en intresseavvägning.

För att kunna tillhandahålla tjänster och produkter behöver vi behandla och hantera dina data.

Nedan följer exempel för vilka ändamål vi behandlar din data och med vilken rättslig grund vi har som stöd för detta.

 • Tillhandahållande av tjänster
  Vi behandlar data för att identifiera dig som kund eller användare, för att hantera och leverera beställningar i enlighet med ditt avtal. Vi behandlar även data för att ta betalt för de tjänster du använder, för att hantera dina fakturor och betalningar, för kreditupplysningsändamål, för att avhjälpa fel och hantera andra incidenter, och för att hantera klagomål och reklamationer. Rättslig grund: fullgörande av avtal.
 • Annan kommunikation om tjänster
  Vi behandlar även data i samband med annan kommunikation med dig, t.ex. när vi skickar information om och är i kontakt med dig i frågor angående våra tjänster. När du ringer till vår kundtjänst, kan samtalet komma att spelas in. När du chattar med vår kundtjänst kan de skrivna texterna komma att sparas för analys. Det här gör vi för att utbilda våra medarbetare, förbättra vårt talsvar och vårt arbetssätt för att utvecklas och i framtiden kunna hjälpa dig på bästa sätt. Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata).
 • Utveckling av tjänster
  Vi behandlar data för att utveckla och hantera vår verksamhet, våra tjänster samt våra processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata).
 • Direktmarknadsföring
  Vi behandlar olika typer av data för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. Du kan få den via t.ex. brev, telefon, sms och e-post. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov. Rättslig grund: berättigat intresse (kunddata).
 • Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster

Vi behandlar data i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster, för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även dessa uppgifter för att förhindra missbruk av tjänster samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker etc. Rättslig grund: fullgörande av avtal (kunddata).

 • Efterlevnad av lagar
  Vi behandlar data i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter. Rättslig grund: rättslig förpliktelse.

4. Hur länge vi sparar data

Vi sparar aldrig data längre än vi behöver. Viss data slängs direkt, annan sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag.

 • Kunddata sparas så länge du är kund hos Telia Care & Repair (We Care and Repair Nordic AB) och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Undantag gäller för sådant underlag som måste sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.
 • Kunddata sparas även för faktureringsändamål. När det gäller obetalda fakturor sparas uppgifterna till dess fordran är reglerad. När fakturan är betald raderas uppgifterna efter 6 månader, med undantag för de uppgifter som sparas enligt lag, t.ex. bokföringslagen.
 • För att kunna erbjuda dig attraktiva marknadserbjudanden utifrån dina behov sparar vi viss data, t.ex. antal serviceärende hanterade eller vilka modeller som service utförts på. Vi sparar informationen under 24 månader.

5. Till vem lämnar vi ut din data

Vi kan komma att lämna ut din data till:

 • Apple
  För att kunna leverera våra tjänster innebär de att Apple behöver viss information om dig som kund. Apple får dock inte använda data om dig till något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller för de villkor som anges i Apples användarvillkor.
 • Leverantörer som behandlar data för vår räkning
  Inom olika områden anlitar vi leverantörer för att kunna utföra våra tjänster. Det innebär att även de kan behöva viss information om dig som kund. Dessa parter får dock inte använda data om dig till något annat ändamål än att tillhandahålla tjänsten eller för de villkor som vi anger.
 • Överföring till tredje land
  Vissa leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför Sverige eller EU/EES (s.k. ”tredje land”). Om vi, för att tillhandahålla tjänsten till dig, överför din data till en leverantör i ett sådant tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförd data hanteras i enlighet med gällande lag. Dels finns det länder som EU-kommissionen har beslutat uppfyller den nivå för skydd av personlig integritet som krävs, dels skriver vi regelmässigt avtal med våra leverantörer om att de är tvungna att tillämpa klausuler som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten. EU-kommissionens lista över godkända tredje länder hittar du här. EU-kommissionens standardklausuler hittar du här. Datainspektionens sida om överföring av data till tredje land hittar du här.
 • Myndigheter
  Vi är skyldiga att, på begäran enligt lag och myndighetsbeslut, lämna ut den data som följer av beslutet – t.ex. till polisen.
 • Övriga
  Om du har lämnat ditt samtycke kan vi även i andra fall än vad som anges i punkterna ovan komma att lämna ut din data till företag, organisationer eller personer utanför Telia Care & Repair (We Care and Repair Nordic AB).

6. Hur vi skyddar din data

Vi arbetar ständigt med att skydda våra kunders integritet. Vårt säkerhetsarbete omfattar skydd för personer, information, IT-infrastruktur, interna och publika nät, samt kontorsbyggnader och tekniska anläggningar.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt informationssäkerhet vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorade. Åtkomst till din data ges endast till de som behöver det för sina arbetsuppgifter. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. Kryptering av data sker med allmänt erkända och säkra krypteringsmetoder. Vi arbetar kontinuerligt med bekämpning av spam och virus i våra nät.

7. Dina rättigheter och hur du utövar dem

Du har rätt att få information om vilken behandling av data som sker och vad som är ändamålet. Det innebär att du har rätt att få veta varför din data behandlas, under vilken tidsperiod behandlingen pågår, vilka som tar del av den och vilka konsekvenser behandlingen får. Du har dessutom stora möjligheter att bestämma över din data. Här har vi listat dina rättigheter.

 • Rätt till tillgång
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till radering
 • Rätt till invändning
 • Rätt till begränsning
 • Rätt till dataportabilitet
 • Anmälan av överträdelse
 • Begäran av skadestånd

Rätt till tillgång

Du kan kostnadsfritt begära ett registerutdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål, ska en motivering lämnas.

Registerutdraget sänds till din folkbokföringsadress. Ett registerutdrag kan begäras kostnadsfritt var sjätte månad. Om du begär ytterligare kopior har vi rätt att ta ut en avgift för detta.

Så här begär du tillgång

Du begär tillgång via brev och postar till:

We Care and Repair Nordic AB
Teliabutiken
Kungsgatan 36
111 35 Stockholm

Brevet du skickar till adressen ovan ska undertecknas av dig, innehålla ditt namn, adress och personnummer samt vilken data du vill ha tillgång till.

Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att den data vi behandlar är korrekt, men du som kund har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta. Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att få denna rättad.

När din data rättas, kommer vi att underrätta de som vi har lämnat ut datan till om att denna rättelse har ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.

Så här begär du rättelse

Du begär rättelse via brev. Brevet ska undertecknas av dig, innehålla namn, adress och personnummer samt vilken data du vill få rättad. Skicka brevet till:

We Care and Repair Nordic AB
Teliabutiken
Kungsgatan 36
111 35 Stockholm

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad från det att begäran kom in till oss.

Rätt till radering (rätt att bli bortglömd)

Kunddata sparas så länge du är kund hos Telia Care & Repair (We Care and Repair Nordic AB) och därefter som längst 24 månader efter det att avtalsförhållandet upphört. Fakturauppgifter och fakturaunderlag sparas så länge det är nödvändigt enligt lag, t.ex. bokföringslagen.

Som kund har du rätt att utan onödigt dröjsmål få följande data raderad om någon av följande förutsättningar gäller:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
 • Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om data inte har behandlats enligt regleringen.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om data raderas, kommer vi att underrätta de som vi har lämnat ut data om dig till, om att denna radering har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut.

Så här begär du radering

För att utöva rätt till radering kan du utöva din rätt till invändning.

Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre.

Om data behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

Så här invänder du

Du kan skicka en skriftlig begäran till:

We Care and Repair Nordic AB
Teliabutiken
Kungsgatan 36
111 35 Stockholm

Brevet ska undertecknas av dig, innehålla namn, adress och personnummer samt vad för data du invänder dig mot. Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad från det att begäran kom in till oss. När du har lämnat en invändning kan det ta upp till två veckor innan vi kan tillgodose den.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av din data. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

 • När du anser att din data inte är korrekt och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av din data begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
 • När databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att din data raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
 • När du behöver din data för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling.
 • När du har invänt mot behandling av din data får vi fortsätta att behandla din data under den tid som kontrollen pågår.
 • Om behandlingen av din data begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta de som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

 

Så här begär du tillfällig begränsning

Du kan skicka en skriftlig begäran som ska vara undertecknad av dig, innehålla ditt namn, adress och personnummer samt vilken data du vill begränsa och varför.

We Care and Repair Nordic AB
Teliabutiken
Kungsgatan 36
111 35 Stockholm

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad från det att begäran kom in till oss.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda den på annat håll (kallas också att portera). Till exempel att flytta dina uppgifter till en annan it-miljö.

Detta gäller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Så här begär du portering av data

Du kan skicka en skriftlig begäran som ska vara undertecknad av dig, innehålla ditt namn, adress och personnummer samt vilken data du vill portera till nedanstående adress:

We Care and Repair Nordic AB
Teliabutiken
Kungsgatan 36
111 35 Stockholm

Vi kommer att besvara en begäran från dig utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad från det att begäran kom in till oss.

Anmälan av överträdelse (klagomål)

Om du anser att data behandlas i strid med gällande regelverk, bör du anmäla det till oss snarast genom kontakta vårt dataskyddsombud genom att mejla till dpo-tc@teliacompany.com eller lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Skadestånd

Om du har lidit skada på grund av att din data har behandlats i strid med gällande rätt kan du ha rätt till skadestånd. Du kan då begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla uppgift om fullständigt namn, personnummer, adress och eventuellt kundnummer.

We Care and Repair Nordic AB
Teliabutiken
Kungsgatan 36
111 35 Stockholm