TRAVEL EMISSION INSIGHTS

Hur vi färdas i vardagen är en viktig pusselbit i arbetet med att nå de globala klimatmålen. Järfälla kommun har testat Travel Emission Insights, en ny tjänst från Telia och CERO, ett hjälpmedel för kommuner och regioner att på ett överskådligt och enkelt sätt göra bättre analyser och förstå vilka åtgärder som ger störst effekt för att minska koldioxidutsläppen från persontransporter.

I Parisavtalet från 2015 ingår en överenskommelse om att alla länder ska jobba för att den globala temperaturökningen inte överstiger 1,5 grader Celsius. Ett mål som har visat sig vara mycket utmanande.[1]

Huvudorsaken till uppvärmningen är att luftens kemiska sammansättning förändras genom de stora utsläppen av växthusgaser, främst koldioxid. I Sverige står inrikes transporter för ungefär en tredjedel av de totala växthusgasutsläppen, och det är därför en mycket betydelsefull sektor i klimatarbetet. [2] [3] Nu har det kommit förfinade metoder i arbetet med att förändra transporternas påverkan.

Några som välkomnar de nya möjligheterna är Järfälla kommun, som länge har haft klimatarbetet högt på sin agenda.

– Vi var först i Sverige med att ta fram en koldioxidbudget för kommunen, som kom år 2017 och utgår från Paris-avtalet men jobbar mot ett 2-graders mål. Genom att bryta ner målen tidsmässigt, har vi kommit fram till att vi behöver minska kommunens koldioxidutsläpp med 10–15 procent per år för att bidra till Paris-avtalet, säger Sara Olsson, miljöstrateg inom Järfälla kommun.

Järfälla kommun medverkar dessutom i satsningen Viable Cities, ett strategiskt innovationsprogram som leds av Energimyndigheten, med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer.

– År 2020 skrev vi på ett klimatkontrakt, där ambitionen är att kommunen ska vara klimatneutral år 2030. Vi har höga ambitioner i det här arbetet, och persontransporter är ett område som är prioriterat just nu, säger Sara Olsson.

Sara Olsson, Järfälla kommun

Markus Robèrt, CERO

Mer rättvisande bild över bilresandet

Det finns olika sätt att minska utsläppen från persontransporterna, men en av utgångspunkterna är att få människor att minska på bilresorna.

– För att kunna göra det måste vi först få en klar bild över hur resandet ser ut i dag, så att vi kan skapa attraktiva alternativ genom till exempel förbättrad kollektivtrafik eller utbyggda cykelbanor, säger Sara Olsson.

Hittills har detta byggt på resvaneundersökningar i form av enkäter som Region Stockholm har skickat ut, men svarsfrekvensen brukar inte vara så hög.

Därför kommer Järfälla kommun nu att börja använda Telias tjänst Travel Emission Insights som ett komplement, och Sara Olsson hoppas att både kunna få en mer rättvisande bild av situationen och kunna göra analyser av vilka effekter olika förändringar kan ge.

– Vi vet till exempel att det är en ganska stor andel bilresor som görs inom kommunen. Med Telias tjänst räknar jag med att vi kan få en mer detaljerad bild av resorna, och dessutom få hjälp med att se hur utsläppen påverkas med olika satsningar för ett mer hållbart resande.

Hon berättar att de fått vara med att testa en första version av tjänsten under sommaren 2021, och på så vis också haft möjlighet att bidra till den färdiga tjänsten som nu erbjuds på marknaden. Järfälla kommun kommer att börja använda tjänsten under våren 2022, och Sara Olsson tror att den kan vara värdefull på såväl kort som lång sikt.

– Det finns många åtgärder att ta till, en del som är relativt snabba och enkla, medan andra är betydligt mer komplexa och behöver en lång planeringshorisont. Det vi har sett hittills av tjänsten gör att det verkar vara ett väldigt intressant verktyg.

KTH-modell bakom beräkningarna

Den resdata som används i Travel Emission Insights kommer från Telia Crowd Insights, där rörelsemönster i samhället analyseras genom anonymiserad och aggregerad data från mobilnäten. Denna data har sedan integrerats med CERO (Climate and Economic Research in Organisations), en beräkningsmodell som togs fram på KTH i en avhandling av Markus Robèrt år 2007. Modellen har använts skarpt sedan 2014, och hittills har över 100 företag och kommuner implementerat den.

CERO används för att hjälpa organisationer med ekonomiskt hållbara strategier att nå uppsatta klimatmål för resor, bland annat genom att beräkna vilka effekter olika satsningar kommer att få.

– Ju bättre data som stoppas in i modellen, desto mer träffsäkra kommer förstås analyserna att bli. De senaste åren har det skett ett jättesprång i den tekniska utvecklingen, och ihop med Telias data  kan vi få betydligt mer högkvalitativ resdata än tidigare, när vi tidigare var helt beroende av resvaneundersökningar, säger Markus Robèrt.

Markus Robèrt berättar att modellen går att använda i olika sammanhang, från stadsdelsnivå till nationell nivå.

– Genom att vi kan ha tillgång till data i realtid går det också att få ett snabbt kvitto på att det är rätt satsningar man har valt. Och om det tillkommer en ny resmöjlighet så framgår det direkt hur den påverkar resandet och koldioxidutsläppen.

Användarna av CERO har alla samma målbild och utmaningar, och Markus Robèrt har märkt att en viktig funktion har varit att kunna sprida ”best practice” till andra användare.

– Det finns ofta en positiv tävlingsanda, som är till stor nytta och påskyndar spridningen av best practice där man vill lära från de bästa organisationerna genom benchmarking. På det sättet kan Travel Emission Insights fungera som ett skarpt verktyg i arbetet med att nå sina klimatmål, säger han.

 

[1] Källa: https://www.regeringen.se/regeringens-politik/parisavtalet/

[2] Källa: https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatfakta/darfor-blir-det-varmare/

[3] Källa: https://www.sverigesmiljomal.se/etappmalen/utslapp-av-vaxthusgaser-fran-inrikes-transporter/

Crowd insights

Crowd alerts