Effektivare trafikplanering när Helsingborg använder Crowd Insights

Från osäkerhet om människors resvanor, till att kunna fatta välgrundade beslut utifrån en stor mängd data. Helsingborg använder sig av Crowd Insights för att möjliggöra hållbara val.

När Helsingborgs stad skulle ta fram utvecklingsplaner för stationsorterna valde man att lämna enkätundersökningen till förmån för Telia Crowd Insights. Målet: att skapa förutsättningar för invånarna att göra hållbara val.
 
Helsingborgs stad växer snabbt. Och i takt med att fler människor flyttar in, ökar också behoven av bra kommunal service, bland annat i form av god infrastruktur. Linda Bermin är trafikplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen. Hon är delaktig i uppdraget med att ta fram utvecklingsplaner för Helsingborgs stationsorter, med en sammanlagd befolkning på 19 000 personer. För att kunna göra detta på bästa möjliga sätt, ville hon testa ett mer innovativt sätt att beskriva resmönster på än regionens resvaneundersökning från 2013.  

– Hur reser egentligen människor till och från stationsorterna i dag? Vi ville kunna beskriva förutsättningarna för hållbara resor med cykel, buss eller tåg. En sex år gammal enkätundersökning var inte tillförlitlig nog för att skapa framtidens trafikplanering. Stationsorterna är heller inte särskilt stora, och vi hade tidigare relativt lite data att använda oss av, säger Linda Bermin.

Linda Bermin och hennes kollegor började titta på andra sätt att beskriva resandet på. Valet föll på Telia Crowd Insights. Telia träffade Linda Bermin i Helsingborg under 2018, och förstod att Crowd Insights skulle kunna täppa igen det informationshål som fanns. 

– Det finns överlag ett skriande behov av bättre insikter om rörelsemönster. Med Crowd Insights kan man fatta välgrundade beslut, utifrån data från en längre period, säger Christian Lewenhaupt, affärsutvecklare för Crowd Insights på Telia. 
 
Crowd Insights baseras på mobil nätverksdata från Telias nät, och i Sverige kan över 1,5 miljarder datapunkter per dag analyseras och ligga till grund för en analys. Skillnaden mot när man gör andra typer av undersökningar, som t.ex. en enkät där man frågar människor om deras resvanor och att använda insikterna från Crowd Insights, är framför allt att man får ett mer heltäckande underlag. Data från mobilnätet skapas kontinuerligt, dygnet runt, året runt och visar faktiskt beteende, säger Christian Lewenhaupt.

– Vi har dessutom skapat en modell som gör att de insikter vi levererar representerar hela befolkningen för att få ett så användbart resultat som möjligt, säger han.

Linda Bermin är nöjd över att valet landade på Crowd Insights. 
– Det ger oss ett större statistiskt underlag att utgå ifrån. Nu kan vi få en bättre förståelse för hur man reser. Resultatet kommer att ligga till grund för framtida infrastruktursatsningar.

Arbetet med utvecklingsplanerna för Helsingborgs stationsorter fortskrider. Linda Bermin hoppas att Crowd Insights kommer att göra det lättare att ta välgrundade beslut i planeringen av framtida infrastruktur. 

– Vi vill underlätta för människorna i vår kommun att göra hållbara val. Med hjälp av Crowd Insights ser vi var det finns ett behov av nya cykelbanor eller kollektivtrafikstråk. Vi kan se vilka framtida investeringar som bör prioriteras för att ge störst nytta till invånarna i Helsingborgs stad. Målet är ökad livskvalitet helt enkelt, säger Linda Bermin.

Crowd insights

Crowd alerts