Crowd Insights klargör transportbehoven

Våra städer växer stadigt och därmed ökar kraven på välfungerande transportlösningar. Med hjälp av anonymiserad och aggregerad data från mobilnäten, vilket kallas Crowd Insights, går det att se hur grupper av människor rör sig – för att på så sätt förstå beteenden och behov bättre.

I en stad är det dagligen massor med pendlare som rör sig mellan hem och jobb, samtidigt som det sker många andra transporter under dagen.

– Informationen ger oss möjlighet att förstå hur grupper av människor reser, vid vilka tidpunkter och mellan vilka destinationer, berättar Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef på Telia.

Resultatet blir något som bland annat stadsplanerare och transportansvariga kan ha stor nytta av, förklarar han. Ett exempel är den studie av rörelsemönster i och kring Södertörnsområdet i södra Storstockholm som Telia genomförde i samarbete med trafikoperatören Nobina i slutet av 2016. Man har även gjort en analys av hur grupper av människor rör sig lokalt i stockholmsförorten Tyresö.

– Det här blir ett sätt att kunna förstå de verkliga beteendena och transportbehoven i samhället. Analyserna bekräftade en del av de resmönster som man har utgått från i planeringen av befintliga transportlösningar, men de pekade samtidigt på sådant som eventuella behov av nya busslinjer, optimering av enskilda rutter, anpassning av tidtabeller och nya hållplatser, säger Magnus Leonhardt.

Anonyma uppgifter
Han understryker att det inte är frågan om att analysera enskilda personers rörelsemönster, utan rörelser av grupper. Arbetet görs helt automatiserat utan manuell hantering, och ingen data som analyseras innehåller några som helst personuppgifter; den är både anonymiserad och aggregerad*.

Det finns många vinster att hämta ur den här typen av analyser: förutom att det går att få ut högre kvalitet – mer anpassad till behoven – för offentligt finansierad transport så kan bussbolag och andra trafikoperatörer optimera användningen av sin fordonsflotta och sina medarbetare. Smartare transportlösningar bidrar förstås också till miljövinster tack vare att man undviker utsläpp från överflödiga körningar.

– Dessutom finns det en annan stor grupp ”vinnare”, nämligen alla resenärer som får tillgång till just de transporter som de behöver.

Värdefull överblick
Enskilda bussbolag gör redan idag egna studier för att optimera sin trafik, men de statistiska underlagen är i jämförelse rätt trubbiga, enligt Magnus Leonhardt.

– I en del städer finns det bra system för att veta hur många resenärer som kliver på exempelvis bussen vid en speciell tid och plats. Men det går inte att se hur långt de åker med bussen, inte heller vilken som är deras slutdestination. På det här sättet kan man få en värdefull överblick över helheten.

Analyser inför nya områden
Även inom stadsplanering finns det all anledning att titta på möjligheterna med Crowd Insights, menar han.

– Där handlar det bland annat om att få beslutsunderlag för att placera sådant som parkeringar, cykelställ och små servicebutiker. När nya områden ska byggas går det också att göra analyser av hur området skulle påverka den befintliga trafiksituationen.

Befintliga ”flaskhalsar” i en stad kan också åtgärdas mer effektivt genom den här typen av datadrivna analyser av rörelsemönster.

– Framöver tror jag även att vi får se Crowd Insights som ett verktyg inom områden som event och turism. Inom detaljhandeln kan man också ha nytta av det, till exempel vid planering av nya köpcentrum eller vid nyetablering av en butik där man kan välja mellan olika lägen.

* Aggregerad data = Statistisk data där flera olika resultat slagits samman för att öka överskådligheten.

Crowd insights

Crowd alerts