DEN DIGITALA ARBETSPLATSEN

ARBETSPLATSEN I FÖRÄNDRING

Den nya digitala affärslogiken innebär förändring för alla verksamheter och har inte minst påverkat vår syn på arbetslivet, och ”arbetsplats” är nu ett begrepp i förändring. I samspel med utvecklingen av ICT-tjänster växer det fram nya sätt att arbeta och gränserna mellan det fysiska kontoret och virtuella arbetsmiljöer suddas ut.

Den digitala arbetsplatsen innefattar inte bara de tekniska verktyg och tjänster som främjar nya arbetssätt, den handlar även om mjuka värden. Dessa två delar behöver förenas på ett sömlöst sätt, och bli till en attraktiv och flexibel arbetsplats som möjliggör för medarbetarna att få ihop livspusslet.

Förändringen av nya arbetssätt påskyndas av teknikutvecklingen och innebär en utmaning för it-avdelningar, som ska möjliggöra en digital arbetsplats och på ett säkert sätt ge verksamheten rätt förutsättningar. Även ledarskapet är i förändring i och med den digitala transformationen som sätter fokus på innovation, nya affärsprocesser och samarbeten i olika värdeskapande nätverk.

EN NY GENERATION MEDARBETARE

Det finns många nyttoeffekter av omställningen till en digital arbetsplats. Förutom produktivitetsvinster ökar även medarbetarnöjdheten. Arbetsplatsen är inte längre synonym med en fysisk plats och fasta arbetstider, istället förväntar sig allt fler ett mobilt arbetssätt och en frihet att arbeta var och när det passar dem.


Nya talanger kan attraheras med inspirerande arbetsplatser och digitala tjänster som möjliggör kreativitet, självständighet och flexibilitet. Redan idag rankar personer under 30 år flexibilitet högst vid val av arbetsgivare, och detta kommer att bli än mer genomgående när vi får ett generationsskifte på arbetsmarknaden.

För att möta detta kan företag behöva ändra både de hårda värdena som tekniska lösningar och uppkoppling, men också de mjuka delarna som anställningsform, arbetstider, ledarskap med mera.

”Idag rankar personer under 30 flexibilitet högst vid val av arbetsgivare.”

INSPIRATION

HEADLINE GOES HERE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Erbjudande

pre title?

nyttan med den digitala arbetsplatsen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

pre title

full koll på arbetsplatsen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Erbjudande
Erbjudande

pre title

headline goes here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

så påverkas ditt företag

De tekniska förändringarna som sker genomsyrar alla olika delar av arbetslivet och affärsverksamheten. Här hittar du mer om hur några nyckelområden påverkas.

DIGITAL TRANSFORMATION

Läs om vilka förändringar som digitaliseringen medför och hur företag och verksamheter behöver anpassa sin affärsmodell till dessa.
LÄS MER

Den digitala arbetsplatsen

"inaktiv sida"

FRAMTIDENS KUNDMÖTE

Alla verksamheter måste anpassa sig till de nya kundbehoven som vuxit fram i och med digitaliseringen.
LÄS MER

RAPPORT?

INSPIRATION

LÅG IT–MOGNAD – DE FLESTA HAR EN BIT KVAR

Vi påverkas av vårt sätt att konsumera it som konsumenter, och förväntar oss att kunna tillämpa vårt privata teknikanvändande på samma sätt på arbetsplatsen. Förändringen av arbetsplatsen påskyndas samtidigt av teknikutvecklingen med nya ICT-tjänster, exempelvis tillgången till ständig mobil uppkoppling, nya smarta enheter, molntjänster, ID-hantering och virtuella företagsnät.

9 av 10 svenska organisationer har någon form av digitalt initiativ, där många satsar på mobilitet och flexibilitet. Men ofta är de enskilda eller begränsade; exempelvis uppger de flesta anställda att mobilen nyttjas för internet och mail, men få nyttjar tekniken mer än så. Det innebär att företag och organisationer inte maximerar nyttan av en hårdvara som varit kostsam att köpa in.

För att motverka att digitala initiativ blir avgränsade behöver man arbeta bort silotänk, samverka mer och ha en tydlig strategi med vad som ska uppnås. Detta handlar i grund och botten om en kulturförändring – där man inte bara införskaffar nya digitala verktyg utan också omvärderar sina arbetssätt och skapar nya sätt att jobba på. Detta är frågor som en it-avdelning inte kan lösa på egen hand.

infographic

HUR PÅVERKAS DIN BRANSCH?

Möjligheterna med digital transformation kan skilja sig mellan olika branscher, men rör i huvudsak tre olika områden: attrahera nya kunder, differentiera sig från konkurrenter och skapa nya intäktskällor. Med funktionsanpassade ICT–lösningar kan affären utvecklas och arbetssätt både förenklas och effektiviseras, samtidigt som medarbetarna blir nöjdare.

handel

Digitaliseringen har förändrat kundernas förväntningar och beteende. Säkerställ ett optimerat kundmöte som möter konsumenternas behov och förväntningar.

bank och finans

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Läs mer

vård och hälsa

Optimerade lösningar gör det enklare att effektivisera vårdprocesser och främjar kostnadsbesparingar.

transpost och logistik

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Läs mer