Digitalt nätverk ger bättre diagnoser

Allt fler av vårdens processer digitaliseras för att öka effektiviteten och kvaliteten – något som krävs för att klara de framtida utmaningarna. Nu utvecklas ett nätverk för patologer, vilket ska ligga till grund för andra nätverk inom vården.

Vi lever allt längre och får därmed allt fler åkommor, så vården står inför en utmaning att kunna effektivisera olika processer tillräckligt för att förebygga ohanterliga kostnadsökningar och kvalitetsbrister. Det konstaterar Christina Kling Hassler, verksamhetsutvecklare på Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland.

Hon arbetar med utvecklingen av ett diagnostiksamarbete där patologer ska kunna arbeta i nätverk för att kunna utnyttja kapaciteten bättre. Patologens analys av vävnadsprover är en avgörande del av diagnostiken som avgör val av behandling.

Grunden för att nätverket ska fungera är att arbetet digitaliseras på alla enheter, förklarar hon:

– I dagens läge använder man kompetens från andra sjukhus vid behov, men då måste de fysiska proverna skickas i speciallådor på flyg. Det är givetvis oerhört mycket mer tids- och resurskrävande jämfört med att kunna dela digitala prover.

Högre grad av individanpassning
Christina Kling Hassler ser också att attityden till vården förändras och att vi förväntar oss allt högre grad av individanpassning.

– Det finns möjligheter att ställa allt mer precisa diagnoser, liksom att behandla på ett mer precist sätt. Mer avancerad diagnostik kräver också mer tid, det vill säga att varje fall tar längre tid, vilket också gör att metoderna måste bli effektivare.

En fördel med digitaliserade prover är att det går att använda analysverktyg för att göra en mer effektiv diagnosticering.

– Det innebär inte att patologens arbete ersätts med en automatiserad process, utan enbart att arbetet i många fall förenklas – så att patologen kan fokusera på de mer kvalificerade fallen och uppgifterna.

Brist på patologer
Att underlätta för patologer är något som är behövligt redan i dagens läge, konstaterar hon:

– Det råder stor brist på patologer i Sverige, och det riskerar att bli värre framöver. Nu är det många som arbetar långt efter pensionsåldern, och dessutom är arbetsbelastningen så hög att det saknas resurser för handledning av ST-läkare.

Tillgång till bra handledning och en mångfald av patientfall gör det möjligt att få en snabbare återväxt inom kåren.

– Genom det nätverk som byggs upp så ska de kunna få sin handledning från patologer från andra håll i landet, så att möjligheterna att få en effektiv och bra utbildning ökar väsentligt. 

Nationell modell för samarbete
Projektet, som kallas Exdin, har fått Vinnovafinansiering i flera omgångar, nu senast 19 miljoner kronor för att sjösätta lösningar inom regionala, övergripande nationella och internationella nätverk inom diagnostik.

– Det vi bygger upp nu ska kunna fungera som en nationell modell för samarbete, med digitala verktyg, för vården generellt. Vi ser till exempel precis samma tendenser inom radiologi, där man har behov av att använda kompetens inom olika områden – över organisatoriska och geografiska gränser – för att få en mer effektiv vård. Och dessutom en vård som är jämlik och oberoende av var i landet man bor.