UTBILDNING

Ny teknik inom skolan kan främja elevers framgång i arbetslivet, skapa en inspirerande arbetsmiljö och hjälpa till att demokratisera utbildning.

NY TEKNIK FÖRÄNDRAR HUR VI LÄR OSS SAKER

Den pågående digitaliseringen av samhället ställer helt nya krav på framtidens arbetskraft. Därför blir även digitaliseringen av skolan en allt viktigare fråga. Ny teknik förändrar hur vi umgås, samarbetar och kommunicerar, men också i större utsträckning hur vi lär oss saker.

Även om it har funnits länge på skolschemat är det inte längre tillräckligt för att möta framtidens behov. Digitala verktyg i kombination med rätt lärarkompetens skapar nya möjligheter att förbättra elevers resultat och effektivisera verksamheten. Men idag finns det en stor ojämlikhet bland vilka elever som får tillgång till digital kompetens, vilket är en stor utmaning för utbildningssektorn.

För lärarna handlar det inte bara om att ta till sig nya verktyg, utan också om förändrade arbetssätt. Ny teknik kan användas på kreativa sätt för att göra ämnen både roligare och lättare att förstå. Detta bidrar till att en mer inspirerande arbetsmiljö kan skapas för både elever och lärare.

VINSTERNA MED DIGITALISERING

För lärarna och skolan
Distansundervisning är ett av flera sätt att hantera det ökade lärarbehovet.

Digitala verktyg skapar nya möjligheter för inlärningssätt och att lättare kunna anpassa utbildning efter individuella behov. Detta kan förbättra sjunkande elevresultat.

Det strategiska ledarskapet stärks och skapar en attraktiv arbetsplats där lärare vill och kan utvecklas.

För eleverna
Bättre integration av nyanlända – nya möjligheter för språkinlärning och samhällsorientering genom digitala verktyg.

Digital kompetens förbättrar förutsättningarna för att leva och verka i ett demokratiskt samhälle.

Elever är bättre förberedda för arbetslivet, vilket på sikt även skapar långsiktiga fördelar för Sverige.

ÅTERERÖVRA SVERIGE

När utbildningsprocessen digitaliseras förändras mötet mellan lärare och elever. Nya distributionssätt skapar också nya sätt att nå fram till studenter. Nätutbildningar demokratiserar vilka som kan få tillgång till och har råd med utbildning. Många stora universitet världen över erbjuder gratis nätutbildningar, eller så kallade MOOC (Massive Open Online Courses).

Digitaliseringen skapar även nya möjligheter att utbilda underrepresenterade målgrupper och maximera alla elevers potential. Digitala verktyg har stor potential att hjälpa integrationen av nyanlända och kan användas för språkinlärning, orientering i samhället samt ämnesgenomgångar via film och text på både svenska och modersmålet.

Erbjudande
Erbjudande

DIGITAL KOMPETENS OCH RESURSER

Även om digitalisering har bidragit till att utbildning har demokratiserats på många sätt, finns det fortfarande en stor ojämlikhet när det gäller vilka elever som får tillgång till digital kompetens i skolan. Denna kompetens innefattar digitala verktyg som hjälper skapande med it, men också att öka elevers förståelse för teknikens möjligheter och begränsningar. Detta kräver resurser och teknikstöd som gör det enkelt för pedagoger att jobba med digitalt skapande och att följa med i den digitala utvecklingens påverkan.

Inom utbildningssektorn pratar man om ”adekvat digital kompetens”, vilket betyder att det inte är möjligt att specificera en nivå eftersom den digitala kompetensen förändras över tid. Kompetensen behöver utvecklas successivt relaterat till elevernas förutsättningar och utbildningens inriktning.