Telia Säker surf

Telia Säker surf

Ett komplett skydd för din dator. Du får en fri prenumeration av Telia Säker surf när du beställer fast eller mobilt bredband från Telia.

{{product.text}}

{{product.text}}

{{product.popupText}}

{{product.linkText}}

{{ productInfo.campaignInfo }}
{{ selectedOffer.smsText }}

Månad {{price.month}} {{price.fee}} kr
{{selectedOffer.pricePrefix ? selectedOffer.pricePrefix : "Betala nu"}} {{selectedOffer.oneTimeFee}} kr
Minsta totalkostnad är {{selectedOffer.totalFee}} kr

Kampanj

Just nu ingår 1 mån fritt Säker surf Extra dator för dig som har Fast Bredband från Telia.

Skydda din dator

  • Telia Säker surf är ett komplett datorskydd som skyddar din dator i hemmet – surfskydd både när du surfar med bredband eller kopplar upp dig via uppringd förbindelse.
  • Säker surf är flexibel och det sker kontinuerligt automatiska uppdateringar.
  • Fungerar både med pc och Mac

När du har ett datorskydd som Säker surf innebär det att varje gång du använder datorn körs det en viruskontroll. Det körs bevakning av in- och utgående nättrafik som skyddar dig mot att information skickas från datorn utan att du vill det. Det skyddar även datorn från att användas som filarkiv eller för spamutskick av andra samt skyddar mot virus, maskar och trojaner. 

Surfa säkert

Ett surfskydd som gör att du kan surfa säkert genom att:

  • Kontrollera hur oönskad e-post, så kallad spam, skall hanteras på din dator.
  • Bestämma när du skall nå webbsidor från datorn. Aktivera ett tidlås för när vissa typer av webbplatser kan visas.
  • Spärra webbplatser som innehåller porr, våld och liknande.
  • Begränsa möjligheterna till oönskade program som till exempel fildelning.
  • Ha två användarprofiler för webbsurfing; Barn respektive Tonåring.
  • Ha olika inställningar för små barn, tonåringar och vuxna.
  • Ha lösenordsskydd på webbläsaren.

Ladda ner och installera

Mobilt bredband

Har du ett mobilt bredband och vill skaffa Telia Säker surf skickar du ett sms med ordet säkersurf till 4466 från ditt mobila bredband. Följ sedan instruktionerna i sms:et.

Vill du skaffa Telia Säker surf Tillval skickar du ett sms med ordet säkersurf2 till 4466 från ditt mobila bredband. Följ sedan instruktionerna i sms:et.

Du kan även logga in på Mina Sidor och gå vidare till ditt mobila bredband. Klicka på Trygghet/säkehet under rubriken Tjänster.

Fast bredband

Har du fast bredband behöver du har ditt prenumerationsnummer för att ladda ner och installera Säker surf. Du hittar ditt prenumerationsnummer på Mina Sidor. Välj ditt bredbandsabonnemang och klicka på Telia Säker Surf under rubriken Tjänster.

Ladda ner och installera Säker surf.

Skydda alla dina datorer

En prenumeration med Säker surf ingår när du har eller köper Telia Bredband eller Telia Mobilt bredband. Men har du flera datorer rekommenderar vi att du skaffar Säker surf Extra dator. Du behöver en prenumeration per dator. Observera att Säker surf Extra dator enbart kan beställas om du redan har Telias fasta bredband.

Komplettera din fria prenumeration

Har du fått en fri prenumeration kan du komplettera den och få alla säkerhetsfunktioner genom att lägga tll Säker surf tillval. Skicka ordet säkersurf2 till 4466 för att få prenumernationsnummer och länk till nedladdning av programvaran.

Support för Telia Säker surf

Se våra supportguider för Telia Säker surf om du behöver hjälp att komma igång eller ändra ditt prenumerationsnummer m.m.

Supportassistenten

Ladda ner Supportassistenten och få automatisk hjälp med ditt bredband. Supportassistenten är ett program som jobbar i bakgrunden på din dator och hittar och rättar till eventuella problem. Den hjälper dig bland annat med din internetanslutning, trådlösa uppkoppling, webbläsare och e-post.

Säker surf, allmänt

Ingen bindningstid, 1 månads uppsägningstid.

Du kan ej kombinera Telia Säker Mobil och Telia Säker Surf när du har mobilt bredband.
 

1. Allmänt
För Telia Säker Surf, gäller Telias allmänna villkor för teleabonnemang och abonnemangsvillkor för Telia Internet med följande ändringar och tillägg.
 

2. Omfattning
Genom tjänsten erbjuds kunden skydd mot obehörigt intrång i kundens dator som kan medföra åtkomst av information och datasystem. Detta erhålls genom elektronisk nedladdning eller cd-skiva med programvara. Dessutom innehåller tjänsten ett effektivt skydd mot datavirus. Tjänstens omfattning specificeras i vid var tid gällande produktbeskrivning. Tjänsten förutsätter att kunden har ett Internetabonnemang. Kunden erbjuds även tillgång till Telias säkerhetssupport.
 

3. Anslutning
Tjänsten fungerar enbart för en dator och inte för fler anslutna datorer på ett Lokalt Nätverk (LAN). Tjänstens övriga prestandakrav specificeras i vid var tid gällande produktbeskrivning.
 

4. Ångerfrist
4a) Kunden äger rätt att frånträda avtalet under förutsättning att han meddelar Telia om detta inom 14 dagar från det att avtalet ingicks, d.v.s. från det datum då kunden beställde tjänsten från Telia (ångerfristen). Meddelandet skickas till Telias Kundtjänst.
4b) Verkan av ångerrätt
Om kunden utnyttjar ångerrätten gäller att utrustning hänförlig till tjänsten vilken eventuellt installerats/levererats av Telia skall hållas tillgängligt för Telia för avhämtning. Utrustning som ej hämtats av Telia inom tre månader från den dag ångerfristen började löpa tillfaller kunden utan kostnad. Avgifter som kunden erlagt för Tjänsten skall återbetalas av Telia inom 30 dagar från det att Telia erhöll meddelandet om att kunden frånträder avtalet.
4c) Undantag
Om kunden samtycker till att Telia påbörjar leveransen av Tjänsten under ångerfristen, d.v.s. inom en 14 dagars period och om kunden är införstådd med att leveransen påbörjats under ångerfristen har kunden ingen ångerrätt på sätt anges i punkt 4a ovan.
 

5. Skadestånd och ansvarsbegränsningar
Telia är inte skadeståndsskyldig för skada eller förlust i händelse av datavirus, fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data eller omständighet av liknande slag. Telia är inte heller skadeståndsskyldig om någon behörig eller obehörig gör intrång i kundens eller annans datorresurs och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information. Telia tar vidare inget ansvar för programvarans möjlighet att vara verksamt mot något specifikt datavirus eller för skador som orsakas av att virusskyddet inte fungerar. Telia är inte heller skadeståndskyldig för skada eller förlust i händelse av påverkan och/ eller ingrepp från tredje man. Telia är inte heller ansvarig för skada som orsakats genom olyckshändelse, blixtnedslag mm.
 

6. Kundens ansvar
Kunden får inte använda tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för Telia eller någon annan.
 

7. Avtalstid
Abonnemanget gäller tillsvidare, dock minst tre månader (särskild bindningstid kan gälla för vissa typer av abonnemang. Det anges i så fall på abonnemangsbekräftelsen). Uppsägning av avtalet skall vara skriftlig och vara den andra parten till handa minst 30 dagar före det datum då uppsägningen skall träda i kraft.
 

8. Kunduppgifter
8a) Personuppgifter
Kunden är införstådd med att Telia behandlar personuppgifter om kunden för att tillhandahålla tjänsten och administrera detta avtal samt för den verksamhet som kunden har samtyckt till.
8b) Samtycke
Kunden är införstådd med och samtycker till att Telia och bolag som ingår i samma koncern som Telia behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om kunden för informations- eller direktreklamändamål. Kunden kan när som helst skriftligen begränsa eller återkalla detta samtycke. Telia skall skriftligen bekräfta sådan begränsning eller återkallelse.
 

9. Licensvillkor för antivirus- och brandväggsprogramvara
Kunden får inte använda, kopiera, ändra eller överföra programmet, dokumentationen eller någon kopia av det på något sätt som inte uttryckligen tillåts i detta avtal. Om kunden inte godkänner alla avtalsvillkor för tjänsten, får han inte kopiera, installera eller använda programvaran. Programvaran licensieras till kunden för användning enligt tjänstens avtalsvillkor. Villkoren kan ändras när som helst, och de ändrade villkoren gäller automatiskt för de versioner av programvaran som distribueras tillsammans med de ändrade villkoren. Kunden äger mediet som programvaran distribueras  på, men Telia är ägare till alla kopior av programvaran och alla uppdateringar av programvaran. Kunden får ett visst antal grundpaket, som innehåller programvaran och tillhörande dokumentation. Om kunden har skaffat programvaran genom Onlineköp får han programvaran i elektroniskt format.
9a) Den här licensen ger kunden rätt att:
* Installera och använda programvaran på en dator.
* Skapa kopior av ”installationsprogrammet” för installations- och säkerhetskopieringsändamål.
9b) Begränsningar för användning
Kunden får inte distribuera kopior av programvaran till tredje man, överföra programvaran elektroniskt till en dator som tillhör tredje man eller tillåta denne att kopiera programvaran. Kunden får inte dekompilera, rekonstruera, demontera eller på något annat sätt dela upp programvaran till ett format som är tolkningsbart. Kunden får heller inte ändra, anpassa, översätta, hyra ut, sälja eller distribuera programvaran eller någon del av den eller skapa vidareutvecklade produkter som bygger på programvaran eller någon del av den.
9c) Begränsad garanti och ansvarsfriskrivning
Telia garanterar att medierna som programvaran är lagrad på som t ex CD-ROM, är fri från material- och tillverkningsfel vid normal användning. Telia garanterar endast att innehållet på mediet är aktuellt under 30 dagar från leveransdatumet. Telia har inget ansvar för att byta ut medier om medierna skadas av misstag eller genom oförsiktig eller felaktig användning. Programvaran tillhandahålls ”i befintligt skick”. Telia avsäger sig uttryckligen alla garantier, inklusive underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst  ändamål. Telia lämnar inga garantier för prog ramvaran i fråga om riktighet, noggrannhet, tillförlitlighet som t ex vid installation tillsammans med andra programvaror som inte är kompatibla. Kunden tar själv hela risken för resultatet och funktionen för programvaran. De begränsade garantierna som beskrivs i föregå ende stycken är de enda garantier av någotslag som lämnas av Telia för den här produkten. Ingen muntlig eller skriftlig information eller rådgivning från Telia, dess återförsäljare, distributörer, representanter eller anställda utgör en garanti eller utökar på något sätt omfånget av den nämnda begränsade garantin, och Telia garanterar inte att sådan information stämmer.
9d) Äganderätt
Äganderätt, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter för programvaran tillhörprogramvaruleverantören till Tjänsten. Programvaran skyddas av både nationella och internationella upphovsrättslagar och upphovsrättsavtal. 
9e) Högriskaktiviteter
Programvaran är inte felsäker och den är inte utformad, tillverkad eller avsedd för användning som styrutrustning i farliga miljöer som kräver felsäker funktion, till exempel i driften av kärnkraftsanläggningar, navigerings- eller kommunikationssystem för flygplan, flygledningskontroller, livsuppehållande apparatur eller vapensystem, där felaktigheter i programvaran kan leda direkt till dödsfall, person skador eller allvarliga fysiska skador eller miljöskador (”högriskaktiviteter”). Telia avsäger sig specifikt alla uttryckliga och underförstådda garantier för lämplighet för högriskaktiviteter.
9f) Avtalets giltighet och uppsägning
Licensen för programvaran gäller tills den sägs upp. Den upphör omedelbart att gälla utan föregående meddelande om kunden bryter mot något av villkoren i avtalet. Kunden är inte berättigad till någon ersättning från Telia när avtalet sägs upp. Villkoren som gäller begränsningar för användningen fortsätter att gälla även när avtalet har upphört.
 

10. Reklamation
Reklamation kan enbart förekomma vid eventuellt fel på programvara vid installation/nedladdning. Kunden kan då få ladda ned ny programvara eller få en CD-ROM med programvara utskickad till sig. Vid reklamation skall kunden vända sig till Telias kundtjänst.
 

11. Överlåtelse
Kunden kan enbart överlåta abonnemanget till annan användare av samma dator som abonnemanget är kopplat till. Detta på grund av att tjänsten är knuten till användarens dator och inte till användaren själv.
 

12. Ikraftträdande
Dessa villkor gäller från och med 2004-06-15